Integritetspolicy

Denna integritetspolicy klargör arten, omfattningen och syftet med behandlingen av personuppgifter (nedan kallade "data") inom vårt online-erbjudande och tillhörande webbplatser, funktioner och innehåll samt externa online-närvaro, såsom vår sociala medieprofil. (nedan gemensamt kallade "online-erbjudandet"). När det gäller de använda termerna, såsom "behandling" eller "registeransvarig", hänvisar vi till definitionerna i artikel 4 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Ansvarig person:
Företag: Lobaro GmbH
Gatunummer: Stadtdeich 7
Postnummer, stad, land: 20097, Hamburg, Tyskland
Handelsregisternummer: HRB 134264
Verkställande direktör: Dipl.-Ing. Theodor Tobias Rohde
Telefonnummer: +49 40 22816531-0
E-postadress: support@lobaro.de

Ombud för dataskydd:
Namn: Dipl.-Inf. Peer Springstübe
E-postadress: ps@lobaro.de

Typer av uppgifter som behandlas:

- Inventeringsdata (t.ex. namn, adresser).
- Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer).
- Innehållsdata (t.ex. textposter, fotografier, videor).
- Avtalsuppgifter (t.ex. avtalets innehåll, löptid, kundkategori).
- Betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, betalningshistorik).
- Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider).
- Metadata/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).

Behandling av särskilda kategorier av uppgifter (art. 9.1 i GDPR):

Inga särskilda kategorier av uppgifter behandlas.

Kategorier av registrerade som påverkas av behandlingen:

- Kunder, intressenter, besökare och användare av online-erbjudandet, affärspartners.
I det följande hänvisar vi också till de berörda personerna kollektivt som "användare".

Syftet med behandlingen:

- Tillhandahållande av online-erbjudandet, dess innehåll och butiksfunktioner.
- Tillhandahållande av avtalsenliga tjänster, service och kundvård.
- Besvara kontaktförfrågningar och kommunicera med användare.
- Marknadsföring, reklam och marknadsundersökningar.
- Säkerhetsåtgärder.

Status: 05/ 2020

1. Använda termer
1.1 "Personuppgifter" avser all slags information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "den registrerade"); en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifierare (t.ex. en cookie) eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

1.2 "Behandling" avser varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte. Begreppet är brett och omfattar praktiskt taget all hantering av uppgifter.

1.3 "Personuppgiftsansvarig" är den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

2 Relevanta rättsliga grunder
I enlighet med artikel 13 i GDPR informerar vi dig om den rättsliga grunden för vår databehandling. Om den rättsliga grunden inte anges i integritetspolicyn gäller följande: Den rättsliga grunden för att inhämta samtycke är artikel 6.1 a och artikel 7 i GDPR, den rättsliga grunden för behandling för att tillhandahålla våra tjänster och genomföra avtalsåtgärder och svara på förfrågningar är artikel 6.1 b i GDPR, den rättsliga grunden för behandling för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter är artikel 6.1 c i GDPR, och den rättsliga grunden för behandling för att skydda våra legitima intressen är artikel 6.1 f i GDPR. Om den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen kräver behandling av personuppgifter, är den rättsliga grunden artikel 6.1 d i GDPR.

3. ändringar och uppdateringar av integritetspolicyn
Vi ber dig att regelbundet informera dig om innehållet i vår integritetspolicy. Vi kommer att anpassa integritetspolicyn så snart förändringar i den databehandling som utförs av oss gör detta nödvändigt. Vi kommer att informera dig så snart ändringarna kräver ditt samarbete (t.ex. samtycke) eller annan individuell anmälan.

4. Säkerhetsåtgärder
4.1 I enlighet med Art. 32 GDPR, med beaktande av den senaste tekniken, kostnaderna för genomförandet och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna av varierande sannolikhet och allvar för fysiska personers rättigheter och friheter, lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken; åtgärderna omfattar i synnerhet att säkerställa uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet genom kontroll av fysisk åtkomst till uppgifterna, samt åtkomst, inmatning, utlämning, skydd av tillgänglighet och dess separation. Dessutom har vi inrättat förfaranden som säkerställer utövandet av den registrerades rättigheter, radering av uppgifter och svar på datahot. Dessutom tar vi hänsyn till skyddet av personuppgifter redan vid utveckling och val av hårdvara, programvara och förfaranden, i enlighet med principen om dataskydd genom teknisk design och dataskyddsvänliga standardinställningar (art. 25 GDPR).

4.2 Säkerhetsåtgärderna omfattar i synnerhet krypterad överföring av data mellan din webbläsare och vår server.

5 Utlämnande och överföring av uppgifter
5.1 Om vi lämnar ut uppgifter till andra personer och företag (personuppgiftsbiträden eller tredje part) som en del av vår behandling, överför dem till dem eller på annat sätt ger dem tillgång till uppgifterna, kommer detta endast att ske på grundval av ett rättsligt tillstånd (t.ex. om en överföring av uppgifterna till tredje part, såsom betaltjänstleverantörer, enligt art. 6 para. 1 lit. b GDPR), du har gett ditt samtycke, en rättslig skyldighet föreskriver detta eller på grundval av våra legitima intressen (t.ex. vid användning av agenter, värdleverantörer, skatte-, affärs- och juridiska rådgivare, kundtjänst, redovisning, fakturering och liknande tjänster som gör att vi effektivt och effektivt kan uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter, administrativa uppgifter och skyldigheter).

5.2 Om vi ger tredje part i uppdrag att behandla uppgifter på grundval av ett så kallat "orderbehandlingsavtal", sker detta på grundval av artikel 28 i GDPR.

6. Överföringar till tredje land.
Om vi behandlar uppgifter i ett tredjeland (dvs. utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) eller om detta sker i samband med användning av tjänster från tredje part eller utlämnande eller överföring av uppgifter till tredje part, kommer detta endast att ske om det görs för att uppfylla våra (för)avtalsförpliktelser, på grundval av ditt samtycke, på grundval av en rättslig skyldighet eller på grundval av våra legitima intressen. Med förbehåll för rättsliga eller avtalsenliga tillstånd behandlar eller låter vi endast behandla uppgifterna i ett tredje land om de särskilda kraven i artikel 44 ff. GDPR är uppfyllda. Detta innebär t.ex. att behandlingen sker på grundval av särskilda garantier, såsom den officiellt erkända fastställelsen av en dataskyddsnivå som motsvarar EU (t.ex. för USA genom "Privacy Shield") eller efterlevnad av officiellt erkända särskilda avtalsförpliktelser (så kallade "standardavtalsklausuler").

7 De registrerades rättigheter
7.1 Du har rätt att begära bekräftelse på om uppgifterna i fråga behandlas och att begära information om dessa uppgifter samt ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med artikel 15 i GDPR.

7.2 Du har i enlighet med. Art. 16 GDPR rätt att begära komplettering av uppgifter som rör dig eller rättelse av felaktiga uppgifter som rör dig.

7.3 I enlighet med artikel 17 i GDPR har du rätt att kräva att uppgifterna i fråga raderas omedelbart eller alternativt att kräva en begränsning av behandlingen av uppgifterna i enlighet med artikel 18 i GDPR.

7.4 Du har rätt att begära att få de uppgifter om dig som du har lämnat till oss i enlighet med art. 20 GDPR och att begära att de överförs till andra personuppgiftsansvariga.

7.5 Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 77 i GDPR.

8. Rätt till uppsägning
Du har rätt att återkalla ditt samtycke i enlighet med art. 7 (3) GDPR med verkan för framtiden.

9. Rätt till invändning.
Du kan när som helst invända mot framtida behandling av uppgifter om dig i enlighet med art. 21 i GDPR. I synnerhet kan du invända mot behandling för direkt marknadsföring.

10. Cookies och rätten att invända mot direktreklam
10.1 "Cookies" är små filer som lagras på användarens dator. Olika information kan lagras i cookies. En cookie används främst för att lagra information om en användare (eller den enhet som cookien är lagrad på) under eller efter deras besök på en onlinetjänst. Tillfälliga cookies, eller "session cookies" eller "transient cookies", är cookies som raderas efter att en användare lämnar en onlinetjänst och stänger sin webbläsare. Innehållet i en varukorg i en webbutik eller en inloggningsstatus kan till exempel lagras i en sådan cookie. "Permanenta" eller "beständiga" cookies är cookies som lagras även efter att webbläsaren har stängts. Exempelvis kan inloggningsstatusen sparas om användaren besöker webbplatsen efter flera dagar. Användarnas intressen kan också lagras i en sådan cookie och användas för räckviddsmätning eller marknadsföringsändamål. "Tredjepartscookies" är cookies från andra leverantörer än den personuppgiftsansvarige som driver onlinetjänsten (annars, om de bara är den personuppgiftsansvariges cookies, kallas de "förstapartscookies").

10.2 Vi använder tillfälliga och permanenta cookies och lämnar information om detta i vår integritetspolicy.
Om användarna inte vill att cookies ska lagras på deras dator uppmanas de att inaktivera motsvarande alternativ i systeminställningarna för sin webbläsare. Lagrade cookies kan raderas i webbläsarens systeminställningar. Uteslutning av cookies kan leda till funktionella begränsningar av detta online-erbjudande.

10.3 En allmän invändning mot användningen av cookies som används för marknadsföring online kan göras för ett stort antal tjänster, särskilt när det gäller spårning, via den amerikanska webbplatsen http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-sidan http://www.youronlinechoices.com/ förklaras. Dessutom kan lagring av cookies uppnås genom att stänga av dem i webbläsarinställningarna. Observera att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

11. Radering av uppgifter
11.1 De uppgifter som behandlas av oss kommer att raderas eller behandlingen begränsas i enlighet med artiklarna 17 och 18 i GDPR. Om det inte uttryckligen anges i denna sekretesspolicy kommer de uppgifter som lagras av oss att raderas så snart de inte längre behövs för sitt avsedda syfte och raderingen inte strider mot några lagstadgade lagringsskyldigheter. Om uppgifterna inte raderas eftersom de krävs för andra och lagligt tillåtna ändamål, kommer behandlingen att begränsas. Detta innebär att uppgifterna blockeras och inte behandlas för andra ändamål. Detta gäller t.ex. uppgifter som måste sparas av affärs- eller skatterättsliga skäl.

11.2 I enlighet med lagstadgade krav sker lagring i synnerhet i 6 år i enlighet med § 257 para. 1 HGB (handelsböcker, inventarier, ingående balansräkningar, årsredovisningar, kommersiella brev, bokföringsdokument etc.) och i 10 år i enlighet med § 147 para. 1 AO (böcker, register, ledningsrapporter, bokföringsdokument, kommersiella och affärsbrev, dokument relevanta för beskattning etc.)

12. Orderhantering i onlinebutiken och kundkonto
12.1 Vi behandlar våra kunders uppgifter som en del av beställningsprocesserna i vår onlinebutik för att göra det möjligt för dem att välja och beställa de valda produkterna och tjänsterna, samt deras betalning och leverans eller uppfyllande.

12.2 De behandlade uppgifterna omfattar lageruppgifter, kommunikationsuppgifter, avtalsuppgifter, betalningsuppgifter och de registrerade omfattar våra kunder, berörda parter och andra affärspartner. Behandlingen utförs i syfte att tillhandahålla avtalsenliga tjänster i samband med drift av en onlinebutik, fakturering, leverans och kundtjänster. Vi använder sessionscookies för att lagra innehållet i kundkorgen och permanenta cookies för att lagra inloggningsstatus.

12.3 Behandlingen utförs på grundval av artikel 6.1 b (utförande av orderprocesser) och c (lagstadgad arkivering) i GDPR. Den information som markeras som nödvändig krävs för att motivera och uppfylla avtalet. Vi lämnar endast ut uppgifterna till tredje part i samband med leverans, betalning eller inom ramen för lagstadgade tillstånd och skyldigheter gentemot juridiska rådgivare och myndigheter. Uppgifterna kommer endast att behandlas i tredje land om detta är nödvändigt för att fullgöra avtalet (t.ex. på kundens begäran om leverans eller betalning).

12.4 Användare kan valfritt skapa ett användarkonto där de särskilt kan se sina beställningar. Som en del av registreringsprocessen kommer användarna att förses med den obligatoriska information som krävs. Användarkontona är inte offentliga och kan inte indexeras av sökmotorer. Om användarna har avslutat sitt användarkonto kommer deras uppgifter att raderas med avseende på användarkontot, med förbehåll för att deras bevarande är nödvändigt av kommersiella eller skatterättsliga skäl i enlighet med art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Uppgifter i kundkontot sparas tills de raderas med efterföljande arkivering i händelse av en rättslig skyldighet. Det är användarens ansvar att säkerhetskopiera sina uppgifter innan avtalet löper ut i händelse av uppsägning.

12.5 Som en del av registreringen och förnyade inloggningar samt användningen av våra onlinetjänster lagrar vi IP-adressen och tiden för respektive användaråtgärd. Dessa uppgifter lagras på grundval av våra legitima intressen och användarens intressen i skydd mot missbruk och annan obehörig användning. Dessa uppgifter vidarebefordras inte till tredje part om det inte är nödvändigt för att driva våra anspråk eller om det finns en rättslig skyldighet att göra det i enlighet med artikel 6 para. 1 lit. c GDPR.

12.6 Raderingen sker efter utgången av lagstadgade garanti- och jämförbara skyldigheter, nödvändigheten av att lagra uppgifterna granskas vart tredje år; när det gäller lagstadgade arkiveringsskyldigheter sker raderingen efter deras utgång (slutet av handelsrättslig (6 år) och skatterättslig (10 år) lagringsskyldighet); information i kundkontot förblir tills den raderas.

13. Kontakt och kundservice
13.1 Vid kontakt med oss (via kontaktformulär eller e-post) behandlas användarens uppgifter för att behandla kontaktförfrågan och dess hantering i enlighet med artikel 6.1 lit. b) GDPR.

13.2 Användaruppgifter kan lagras i vårt Customer Relationship Management System ("CRM-system") eller i en jämförbar organisation för förfrågningar.

13.3 Vi raderar förfrågningarna om de inte längre behövs. Vi granskar nödvändigheten vartannat år; vi lagrar förfrågningar från kunder som har ett kundkonto permanent och hänvisar till uppgifterna i kundkontot för radering. Dessutom gäller de lagstadgade arkiveringsskyldigheterna.

14. insamling av åtkomstdata och loggfiler
14.1 På grundval av våra berättigade intressen enligt art. 6 avsn. 1 lit. f. GDPR. GDPR samlar vi in uppgifter om varje åtkomst till den server där denna tjänst är placerad (så kallade serverloggfiler). Åtkomstuppgifterna inkluderar namnet på den webbplats som nås, fil, datum och tid för åtkomst, mängd överförda data, meddelande om framgångsrik åtkomst, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, referens-URL (den tidigare besökta sidan), IP-adress och den begärande leverantören.

14.2 Loggfilsinformation lagras av säkerhetsskäl (t.ex. för att utreda missbruk eller bedrägeri) under en period på högst sju dagar och raderas sedan. Uppgifter vars fortsatta lagring krävs för bevisändamål utesluts från radering tills respektive incident har klargjorts slutgiltigt.

15. Online-närvaro i sociala medier
15.1 På grundval av våra berättigade intressen i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR. GDPR, upprätthåller vi online-närvaro inom sociala nätverk och plattformar för att kommunicera med de kunder, intresserade parter och användare som är aktiva där och för att informera dem om våra tjänster. Vid åtkomst till respektive nätverk och plattformar gäller villkoren och riktlinjerna för databehandling för respektive operatör.

15.2 Om inget annat anges i vår integritetspolicy behandlar vi användarnas uppgifter om de kommunicerar med oss inom sociala nätverk och plattformar, t.ex. skriver inlägg på vår onlinepresentation eller skickar meddelanden till oss.

15.3 Vi använder Google Analytics för att visa de annonser som Google och dess partners har placerat i reklamtjänster endast för de användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intressen för vissa ämnen eller produkter som bestäms på grundval av de webbplatser som besöks), som vi överför till Google (så kallad "remarketing" eller "Google Analytics-målgrupper"). Med hjälp av remarketingmålgrupper vill vi också säkerställa att våra annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte är irriterande.

16:e Statcounter

På grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) använder vi StatCounter, en webbanalystjänst som integrerar ett verktyg för statistisk utvärdering av besökaråtkomst och som drivs av StatCounter, Guinness Enterprise Centre, Taylor's Lane Dublin 8, Irland. StatCounter använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen.

Den information som genereras av cookien om din användning av detta online-erbjudande lagras på en server som drivs av StatCounter. Användarprofiler kan skapas från de bearbetade uppgifterna, varvid dessa endast används för analys och inte för reklamändamål.

Ytterligare information finns i StatCounter KnowledgeBase https://statcounter.com/support/knowledge-base/314/

17. Kommunikation via post, e-post, fax eller telefon.
17.1 Vi använder medel för distanskommunikation, såsom post, telefon eller e-post, för affärstransaktioner och marknadsföringsändamål. I samband med detta behandlar vi inventeringsdata, adress- och kontaktdata samt avtalsdata för kunder, deltagare, intresserade parter och kommunikationspartners.

17.2 Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1 a, artikel 7 i GDPR, artikel 6.1 f i GDPR i samband med rättsliga krav på reklamkommunikation. Kontakten sker endast med kontaktpersonernas samtycke eller inom ramen för de rättsliga tillstånden och de behandlade uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs och i annat fall med invändning/återkallelse eller upphörande av tillståndsgrunden eller rättsliga arkiveringsskyldigheter.

18. Nyhetsbrev
18.1 Med följande information informerar vi dig om innehållet i vårt nyhetsbrev samt förfarandet för registrering, utskick och statistisk utvärdering och dina rättigheter att invända. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev samtycker du till att ta emot det och till de beskrivna förfarandena.

18.2 Nyhetsbrevets innehåll: Vi skickar endast nyhetsbrev, e-postmeddelanden och andra elektroniska meddelanden med reklaminformation (nedan kallat "nyhetsbrev") med mottagarens samtycke eller med lagligt tillstånd. Om innehållet i nyhetsbrevet beskrivs specifikt när du registrerar dig för nyhetsbrevet, är det avgörande för användarens samtycke. Våra nyhetsbrev innehåller också information om våra produkter, erbjudanden, kampanjer och vårt företag.

18.3 Double opt-in och loggning: Registrering för vårt nyhetsbrev sker i ett så kallat double opt-in-förfarande. Detta innebär att du efter registreringen kommer att få ett e-postmeddelande där du ombeds bekräfta din registrering. Denna bekräftelse är nödvändig för att ingen ska kunna registrera sig med andra personers e-postadresser. Prenumerationer på nyhetsbrevet loggas för att kunna bevisa registreringsprocessen i enlighet med rättsliga krav. Detta inkluderar lagring av tidpunkten för registrering och bekräftelse samt IP-adressen. Ändringar av dina uppgifter som lagras av leverantören av utskickstjänsten loggas också.

18.4 Leverantör av utskickstjänster: Nyhetsbrevet skickas via "MailChimp", en plattform för utskick av nyhetsbrev från den amerikanska leverantören Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Du kan läsa sekretesspolicyn för leverantören av frakttjänster här: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp är certifierad enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti för överensstämmelse med den europeiska nivån för dataskydd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).

18.5 Om vi använder en leverantör av utskickstjänster kan leverantören av utskickstjänster enligt egen information använda dessa uppgifter i pseudonym form, dvs. utan tilldelning till en användare, för att optimera eller förbättra sina egna tjänster, t.ex. för att tekniskt optimera utskick och presentation av nyhetsbrevet eller för statistiska ändamål för att fastställa vilka länder mottagarna kommer ifrån. Leverantören av utskickstjänsten använder dock inte uppgifterna om våra nyhetsbrevsmottagare för att själv skriva till dem eller vidarebefordra dem till tredje part.

18.6 Registreringsuppgifter: För att registrera dig för nyhetsbrevet är det tillräckligt att ange din e-postadress. Eventuellt ber vi dig att ange ett namn så att vi kan adressera dig personligen i nyhetsbrevet.

18.7 Prestationsmätning - Nyhetsbreven innehåller en så kallad "web-beacon", dvs. en pixelstor fil som hämtas från vår server när nyhetsbrevet öppnas eller, om vi använder en leverantör av avsändningstjänster, från deras server. Som en del av denna hämtning samlas teknisk information, såsom information om webbläsaren och ditt system, såväl som din IP-adress och tidpunkten för hämtningen, initialt in. Denna information används för teknisk förbättring av tjänsterna baserat på de tekniska uppgifterna eller målgrupperna och deras läsbeteende baserat på deras hämtningsplatser (som kan bestämmas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttiderna. Till de statistiska undersökningarna hör också att fastställa om nyhetsbreven öppnas, när de öppnas och vilka länkar som klickas på. Av tekniska skäl kan denna information hänföras till enskilda mottagare av nyhetsbrev. Det är dock varken vår strävan eller, om den används, utskickstjänsteleverantörens strävan att observera enskilda användare. Analyserna hjälper oss mycket mer att känna igen våra användares läsvanor och anpassa vårt innehåll till dem eller att skicka olika innehåll enligt våra användares intressen.

18.8 Nyhetsbrevet skickas och framgången mäts på grundval av mottagarnas samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a, art. 7 GDPR i kombination med § 7 para. 2 nr. 3 UWG eller på grundval av det rättsliga bemyndigandet i enlighet med § 7 para. 3 UWG.

18.9 Österrike: Nyhetsbrevet skickas och framgång mäts på grundval av mottagarnas samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a, art. 7 GDPR i samband med § 107 para. 2 TKG eller på grundval av det rättsliga bemyndigandet i enlighet med § 107 para. 2 och 3 TKG.

18.10. Loggningen av registreringsprocessen baseras på våra berättigade intressen enligt artikel 6.1 f i GDPR och fungerar som bevis på samtycke till att få nyhetsbrevet.

18.11. Nyhetsbrevsmottagare kan när som helst avbryta mottagandet av vårt nyhetsbrev, dvs. återkalla sitt samtycke. Du hittar en länk för att avbryta nyhetsbrevet i slutet av varje nyhetsbrev. Därmed återkallas även samtycket till prestationsmätningen. En separat annullering av prestationsmätningen är tyvärr inte möjlig, i vilket fall hela prenumerationen på nyhetsbrevet måste annulleras. När du avregistrerar dig från nyhetsbrevet kommer dina personuppgifter att raderas, såvida inte deras bevarande krävs enligt lag eller är motiverat, i vilket fall deras behandling kommer att begränsas till dessa exceptionella ändamål. I synnerhet kan vi lagra de avregistrerade e-postadresserna i upp till tre år på grundval av våra legitima intressen innan vi raderar dem i syfte att skicka nyhetsbrev för att kunna bevisa att samtycke tidigare gavs. Behandlingen av dessa uppgifter är begränsad till syftet med ett eventuellt försvar mot anspråk. En individuell begäran om radering är möjlig när som helst, förutsatt att den tidigare förekomsten av samtycke bekräftas samtidigt.

19. integrering av tjänster och innehåll från tredje part
19.1 På grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f. GDPR) använder vi innehåll eller tjänsteerbjudanden från tredjepartsleverantörer inom vårt online-erbjudande. GDPR) innehålls- eller tjänsteerbjudanden från tredjepartsleverantörer för att integrera deras innehåll och tjänster, till exempel videor eller teckensnitt (nedan enhetligt kallat "innehåll"). Detta förutsätter alltid att tredjepartsleverantörerna av detta innehåll känner till användarens IP-adress, eftersom de inte skulle kunna skicka innehållet till sin webbläsare utan IP-adressen. IP-adressen krävs därför för att visa detta innehåll. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantörer endast använder IP-adressen för att leverera innehållet. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även känd som "web beacons") för statistiska eller marknadsföringsändamål. Pixeltaggar kan användas för att analysera information som besökstrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonymiserade informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet och kan innehålla teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av vårt online-erbjudande, samt vara länkad till sådan information från andra källor.

19.2 Följande presentation ger en översikt över tredjepartsleverantörer och deras innehåll, tillsammans med länkar till deras dataskyddsdeklarationer, som innehåller ytterligare information om behandlingen av data och, i vissa fall som redan nämnts här, invändningsmöjligheter (så kallad opt-out)
- Om våra kunder använder betalningstjänster från tredje part (t.ex. PayPal eller Sofortüberweisung) gäller villkoren och dataskyddsinformationen för respektive tredjepartsleverantör, som kan nås via respektive webbplats eller transaktionsapplikationer.

- Videor från plattformen "YouTube" från tredjepartsleverantören Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

- Funktioner i tjänsten eller plattformen Twitter (nedan kallad "Twitter") kan integreras i vårt online-erbjudande. Twitter är en tjänst som tillhandahålls av Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Funktionerna omfattar presentation av våra inlägg på Twitter inom vårt online-erbjudande, länken till vår profil på Twitter och möjligheten att interagera med inläggen och funktionerna på Twitter samt att mäta om användare når vårt online-erbjudande via de annonser som vi har lagt ut på Twitter (så kallad konverteringsmätning). Twitter är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti för överensstämmelse med europeisk dataskyddslagstiftning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Sekretesspolicy: https://twitter.com/de/privacyOpt-Out: https://twitter.com/personalization.