Integritetspolicy

Denna dataskyddsdeklaration informerar dig om typen, omfattningen och syftet med behandlingen av personuppgifter (nedan kallade "uppgifter") inom vårt onlineerbjudande och de webbplatser, funktioner och innehåll som är kopplade till det samt externa onlineprestationer, t.ex. våra profiler i sociala medier. (nedan gemensamt kallade "onlineerbjudande"). När det gäller de termer som används, såsom "behandling" eller "personuppgiftsansvarig", hänvisar vi till definitionerna i artikel 4 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Ansvarig:
Företag..: Lobaro GmbH
Gatunummer: Stadtdeich 7
Postnummer, stad, land: 20097, Hamburg, Tyskland
Handelsregister/Nummer: HRB 134264
Verkställande direktör: Dipl.-Ing. Theodor Tobias Rohde
Telefonnummer: +49 40 22816531-0
E-postadress: support@lobaro.de

Dataskyddsombud:
Namn: Dipl.-Inf. Peer Springstübe
E-postadress: ps@lobaro.de

Typer av uppgifter som behandlas:

- Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser).
- Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer).
- Innehållsdata (t.ex. textinmatning, fotografier, videor).
- Uppgifter om avtal (t.ex. avtalets föremål, villkor, kundkategori).
- Betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, betalningshistorik).
- Användaruppgifter (t.ex. besökta webbsidor, intresse för innehåll, åtkomsttider).
- Metadata/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).

Behandling av särskilda kategorier av uppgifter (artikel 9.1 i DSGVO):

Inga särskilda kategorier av uppgifter behandlas.

Kategorier av registrerade som berörs av behandlingen:

- Kunder, intresserade parter, besökare och användare av onlineerbjudandet, affärspartner.
I det följande hänvisar vi också till de berörda personerna kollektivt som "användare".

Syftet med behandlingen:

- Tillhandahållande av onlineutbudet, dess innehåll och butiksfunktioner.
- Tillhandahållande av avtalstjänster, service och kundvård.
- Svara på kontaktförfrågningar och kommunicera med användare.
- Marknadsföring, reklam och marknadsundersökningar.
- Säkerhetsåtgärder.

Status: 05/ 2020

1. använda termer
1.1 "Personuppgifter": all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad den registrerade); en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare (t.ex. en cookie) eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

1.2 "Behandling": varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte. Begreppet är brett och omfattar praktiskt taget all hantering av uppgifter.

1.3 "Personuppgiftsansvarig": den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

2 Relevanta rättsliga grunder
I enlighet med artikel 13 i DSGVO informerar vi dig om den rättsliga grunden för vår databehandling. Om den rättsliga grunden inte anges i integritetspolicyn gäller följande: Den rättsliga grunden för att inhämta samtycke är artikel 6.1 a och artikel 7 i DSGVO, den rättsliga grunden för behandling för att kunna tillhandahålla våra tjänster och genomföra avtalsåtgärder och svara på förfrågningar är artikel 6.1 b i DSGVO, den rättsliga grunden för behandling för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter är artikel 6.1 c i DSGVO och den rättsliga grunden för behandling för att skydda våra legitima intressen är artikel 6.1 f i DSGVO. Om vitala intressen för den registrerade eller en annan fysisk person gör behandling av personuppgifter nödvändig, utgör artikel 6.1 d i DSGVO den rättsliga grunden.

3. ändringar och uppdateringar av sekretesspolicyn
Vi ber dig att regelbundet informera dig om innehållet i vår dataskyddsdeklaration. Vi anpassar dataskyddsdeklarationen så snart förändringar i den databehandling som vi utför gör det nödvändigt. Vi informerar dig så snart ändringarna kräver en samarbetshandling från din sida (t.ex. samtycke) eller annan individuell anmälan.

4. säkerhetsåtgärder
4.1 Vi vidtar lämpliga åtgärder i enlighet med Art. 32 GDPR, med hänsyn till den senaste tekniken, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, omständigheter och ändamål samt riskens varierande sannolikhet och allvar för fysiska personers rättigheter och friheter, lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en skyddsnivå som är lämplig i förhållande till risken; åtgärderna innefattar i synnerhet att säkerställa uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet genom att kontrollera den fysiska åtkomsten till uppgifterna samt åtkomst som rör dem, inmatning, utlämnande, säkerställande av tillgänglighet och separering av dem. Vi har också förfaranden för att säkerställa utövandet av de registrerades rättigheter, radering av uppgifter och åtgärder vid äventyrande av uppgifter. Dessutom tar vi redan hänsyn till skyddet av personuppgifter vid utveckling och val av hårdvara, programvara och förfaranden, i enlighet med principen om dataskydd genom teknisk utformning och genom dataskyddsvänliga standardinställningar (artikel 25 i DSGVO).

4.2 Säkerhetsåtgärderna omfattar i synnerhet krypterad överföring av data mellan din webbläsare och vår server.

5. Utlämnande och överföring av uppgifter.
5.1 Om vi i samband med vår behandling lämnar ut uppgifter till andra personer och företag (bearbetningsföretag eller tredje part), överför dem till dem eller på annat sätt ger dem tillgång till uppgifterna, sker detta endast på grundval av ett rättsligt tillstånd (t.ex. om en överföring av uppgifterna till tredje part, t.ex. betaltjänstleverantörer, krävs enligt artikel 6.1 lit. b DSGVO är nödvändig för att fullgöra ett avtal), om du har gett ditt samtycke, om en rättslig skyldighet föreskriver detta eller på grundval av våra legitima intressen (t.ex. när vi använder ombud, webbhotell, skatte-, affärs- och juridiska rådgivare, kundtjänst, bokföring, fakturering och liknande tjänster som gör det möjligt för oss att effektivt och ändamålsenligt fullgöra våra avtalsförpliktelser, administrativa uppgifter och plikter).

5.2 Om vi ger tredje part i uppdrag att behandla uppgifter på grundval av ett så kallat "orderbehandlingsavtal", sker detta på grundval av artikel 28 i DSGVO.

6. Överföringar till tredje land.
Om vi behandlar uppgifter i ett tredjeland (dvs. utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) eller om detta sker i samband med användning av tjänster från tredje part eller utlämnande eller överföring av uppgifter till tredje part, sker detta endast om det sker för att uppfylla våra (för)avtalsenliga skyldigheter, på grundval av ditt samtycke, på grund av en rättslig förpliktelse eller på grundval av våra legitima intressen. Med förbehåll för rättsliga eller avtalsmässiga tillstånd behandlar vi eller tillåter behandling av uppgifter i ett tredjeland endast om de särskilda kraven i artikel 44 ff. DSGVO är uppfyllda. Detta innebär att behandlingen utförs till exempel på grundval av särskilda garantier, såsom officiellt erkänd fastställande av en dataskyddsnivå som motsvarar EU:s (t.ex. för USA genom "Privacy Shield") eller efterlevnad av officiellt erkända särskilda avtalsförpliktelser (s.k. "standardavtalsklausuler").

7. De registrerades rättigheter.
7.1 Du har rätt att begära en bekräftelse på om uppgifterna i fråga behandlas och att få information om dessa uppgifter samt ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med artikel 15 i GDPR.

7.2 Du har rätt att i enlighet med. Artikel 16 i GDPR har du rätt att begära att uppgifterna om dig kompletteras eller att felaktiga uppgifter om dig korrigeras.

7.3 I enlighet med artikel 17 i GDPR har du rätt att kräva att de berörda uppgifterna raderas utan dröjsmål eller alternativt kräva begränsning av behandlingen av uppgifterna i enlighet med artikel 18 i GDPR.

7.4 Du har rätt att begära att de uppgifter om dig som du har lämnat till oss tas emot i enlighet med artikel 20 i GDPR och att begära att de överförs till andra personuppgiftsansvariga.

7.5 Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 77 i DSGVO.

8. Rätt till återkallelse.
Du har rätt att återkalla det samtycke som beviljats i enlighet med artikel 7.3 i DSGVO med verkan för framtiden.

9. rätt till invändningar
Du kan när som helst invända mot framtida behandling av uppgifter om dig i enlighet med artikel 21 i DSGVO. Invändningen kan göras särskilt mot behandling för direkt marknadsföring.

10. cookies och rätten att invända mot direktreklam
10.1 "Cookies" är små filer som lagras på användarens dator. Olika information kan lagras i cookies. En cookie används främst för att lagra information om en användare (eller den enhet på vilken cookien lagras) under eller efter hans eller hennes besök på ett onlineutbud. Tillfälliga cookies, eller "sessionscookies" eller "tillfälliga cookies", är cookies som raderas när användaren lämnar ett onlineerbjudande och stänger sin webbläsare. I en sådan cookie kan till exempel innehållet i en varukorg i en onlinebutik eller en inloggningsstatus lagras. Cookies som förblir lagrade även efter att webbläsaren stängts kallas "permanenta" eller "beständiga". Till exempel kan inloggningsstatusen sparas om användarna besöker dem efter flera dagar. På samma sätt kan användarnas intressen lagras i en sådan cookie, som används för mätning av utbudet eller i marknadsföringssyfte. Tredjepartscookies är cookies från andra leverantörer än den ansvariga part som driver onlineutbudet (om det annars bara är den sistnämnda partens cookies kallas de för förstapartscookies).

10.2 Vi använder tillfälliga och permanenta cookies och förklarar detta i vår sekretesspolicy.
Om användarna inte vill att cookies ska lagras på deras dator uppmanas de att avaktivera motsvarande alternativ i webbläsarens systeminställningar. Lagrade cookies kan raderas i webbläsarens systeminställningar. Om cookies inte tillåts kan det leda till funktionella begränsningar av detta onlineerbjudande.

10.3 En allmän invändning mot användningen av cookies som används för marknadsföring på nätet kan göras för ett stort antal tjänster, särskilt när det gäller spårning, via den amerikansk-amerikanska webbplatsen http://www.aboutads.info/choices/ eller på EU:s sida http://www.youronlinechoices.com/ förklaras. Dessutom kan lagring av cookies förhindras genom att deaktivera dem i webbläsarens inställningar. Observera att alla funktioner i detta onlineerbjudande då inte kan användas.

11. radering av uppgifter
11.1 De uppgifter som behandlas av oss raderas eller behandlingen begränsas i enlighet med artiklarna 17 och 18 i DSGVO. Om det inte uttryckligen anges inom ramen för denna dataskyddsdeklaration kommer de uppgifter som lagras av oss att raderas så snart de inte längre behövs för det avsedda ändamålet och raderingen inte strider mot eventuella lagstadgade lagringsskyldigheter. Om uppgifterna inte raderas eftersom de behövs för andra och lagligt tillåtna ändamål, kommer behandlingen av dem att begränsas. Dvs. uppgifterna blockeras och behandlas inte för andra ändamål. Detta gäller t.ex. uppgifter som måste bevaras av handels- eller skattelagstiftningsskäl.

11.2 I enlighet med lagstadgade krav sker lagringen i 6 år enligt § 257.1 HGB (affärsböcker, inventarier, ingående balanser, årsbokslut, affärsbrev, bokföringsverifikationer etc.) och i 10 år enligt § 147.1 AO (böcker, register, förvaltningsrapporter, bokföringsverifikationer, affärsbrev, affärshandlingar, dokument som är relevanta för beskattning etc.).

12. Behandling av beställningar i webbutiken och kundkontot.
12.1 Vi behandlar våra kunders uppgifter i samband med beställningsprocesserna i vår webbutik för att göra det möjligt för dem att välja och beställa de valda produkterna och tjänsterna, liksom betalning och leverans eller utförande.

12.2 De behandlade uppgifterna omfattar inventeringsuppgifter, kommunikationsuppgifter, avtalsuppgifter, betalningsuppgifter och de registrerade är våra kunder, intressenter och andra affärspartner. Behandlingen sker i syfte att tillhandahålla avtalstjänster inom ramen för driften av en webbutik, fakturering, leverans och kundtjänst. Vi använder sessionscookies för att lagra innehållet i kundvagnen och permanenta cookies för att lagra inloggningsstatusen.

12.3 Behandlingen grundar sig på artikel 6.1 b (utförande av beställningstransaktioner) och c (lagstadgad arkivering) i DSGVO. I detta sammanhang är de uppgifter som markerats som nödvändiga nödvändiga för att motivera och uppfylla avtalet. Vi lämnar endast ut uppgifterna till tredje part inom ramen för leverans, betalning eller inom ramen för juridiska tillstånd och skyldigheter gentemot juridiska rådgivare och myndigheter. Uppgifterna behandlas i tredje land endast om detta är nödvändigt för att fullgöra avtalet (t.ex. på kundens begäran om leverans eller betalning).

12.4 Användaren kan välja att skapa ett användarkonto, där han eller hon kan se sina beställningar i synnerhet. Inom ramen för registreringen kommer de obligatoriska uppgifter som krävs att lämnas till användarna. Användarkontona är inte offentliga och kan inte indexeras av sökmotorer. Om användarna har annullerat sitt användarkonto kommer deras uppgifter om användarkontot att raderas, med förbehåll för att det är nödvändigt att behålla dem av handels- eller skattelagstiftningsskäl i enlighet med artikel 6.1 c i DSGVO. Uppgifter i kundkontot ska finnas kvar tills de raderas med efterföljande arkivering i händelse av rättslig förpliktelse. Det är användarnas ansvar att spara sina uppgifter i händelse av uppsägning före avtalets slut.

12.5 Inom ramen för registrering och förnyad inloggning samt användning av våra onlinetjänster lagrar vi IP-adressen och tiden för respektive användaråtgärd. Lagringen grundar sig på våra legitima intressen samt användarnas intressen i skydd mot missbruk och annan obehörig användning. I princip lämnas dessa uppgifter inte vidare till tredje part, såvida det inte är nödvändigt för att fullfölja våra anspråk eller om det finns en rättslig skyldighet att göra det i enlighet med artikel 6.1 c i DSGVO.

12.6 Radering ska ske efter utgången av lagstadgade garanti- och jämförbara skyldigheter, behovet av att lagra uppgifterna ska ses över vart tredje år; när det gäller lagstadgade arkiveringsskyldigheter ska radering ske efter att de har löpt ut (slut på lagringsskyldigheten enligt handelslagstiftningen (6 år) och skattelagstiftningen (10 år)); uppgifter i kundkontot ska finnas kvar tills de raderas.

13. kontakt och kundservice
13.1 När du kontaktar oss (via kontaktformulär eller e-post) behandlas användarens uppgifter för att hantera kontaktförfrågan och dess behandling i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO.

13.2 Användaruppgifter kan lagras i vårt system för hantering av kundrelationer ("CRM-system") eller i en jämförbar organisation för förfrågningar.

13.3 Vi raderar förfrågningarna om de inte längre är nödvändiga. Vi granskar nödvändigheten vartannat år; vi lagrar förfrågningar från kunder som har ett kundkonto permanent och hänvisar till informationen på kundkontot för radering. Dessutom gäller de lagstadgade arkiveringsskyldigheterna.

14. insamling av åtkomstuppgifter och loggfiler
14.1 Vi samlar in uppgifter om varje åtkomst till den server där denna tjänst finns (så kallade serverloggfiler) på grundval av våra legitima intressen i enlighet med artikel 6.1 f. DSGVO samlar vi in uppgifter om varje åtkomst till den server där denna tjänst finns (så kallade serverloggfiler). Tillträdesuppgifterna omfattar namnet på den webbplats som nås, fil, datum och tid för åtkomst, mängden överförda uppgifter, meddelande om lyckad åtkomst, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, referrer URL (den tidigare besökta sidan), IP-adress och den begärande leverantören.

14.2 Loggfilinformation lagras av säkerhetsskäl (t.ex. för att klargöra missbruk eller bedrägeri) i högst sju dagar och raderas sedan. Uppgifter vars fortsatta lagring är nödvändig för bevisändamål är undantagna från radering tills respektive händelse slutgiltigt har klarlagts.

15. närvaro på nätet i sociala medier
15.1 Vi upprätthåller online-närvaro i sociala nätverk och plattformar på grundval av våra legitima intressen enligt artikel 6.1 f. DSGVO upprätthåller vi online-närvaro i sociala nätverk och plattformar för att kunna kommunicera med kunder, intressenter och användare som är aktiva där och för att informera dem om våra tjänster där. Vid uppringning av respektive nätverk och plattformar gäller de villkor och riktlinjer för databehandling som gäller för respektive operatör.

15.2 Om inget annat anges i vår sekretesspolicy behandlar vi användarnas uppgifter om de kommunicerar med oss i sociala nätverk och plattformar, t.ex. genom att skriva inlägg på våra online-nätverk eller skicka meddelanden till oss.

15.3 Vi använder Google Analytics för att visa de annonser som placeras i Googles annonstjänster och dess partners annonser endast för användare som också har visat intresse för vårt onlineutbud eller som har vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som bestäms på grundval av de besökta webbplatserna), som vi överför till Google (s.k. "Remarketing Audiences" eller "Google Analytics Audiences"). Med hjälp av Remarketing Audiences vill vi också säkerställa att våra annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte har en trakasserande effekt.

16. statcounter

På grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO) använder vi StatCounter, en webbanalystjänst som innehåller ett verktyg för statistisk analys av besökartrafik och som drivs av StatCounter, Guinness Enterprise Centre, Taylor's Lane Dublin 8, Irland. StatCounter använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen.

Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats lagras på en server som drivs av StatCounter. De bearbetade uppgifterna kan användas för att skapa användarprofiler, som endast används för analys och inte i reklamsyfte.

För mer information, besök StatCounter KnowledgeBase https://statcounter.com/support/knowledge-base/314/.

17. Kommunikation via post, e-post, fax eller telefon.
17.1 Vi använder fjärrkommunikationsmedel, såsom post, telefon och e-post, för affärsbehandling och marknadsföring. I samband med detta behandlar vi inventeringsuppgifter, adress- och kontaktuppgifter samt avtalsuppgifter om kunder, deltagare, intressenter och kommunikationspartners.

17.2 Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1 a, 7 DSGVO, artikel 6.1 f DSGVO i samband med rättsliga krav för reklamkommunikation. Kontakten sker endast med kontaktpersonernas samtycke eller inom ramen för lagstadgade tillstånd och de behandlade uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs och i annat fall med invändning/återkallelse eller upphörande av tillståndsgrunderna eller lagstadgade arkiveringsskyldigheter.

Nyhetsbrev 18
18.1 Med följande information informerar vi dig om innehållet i vårt nyhetsbrev samt om registrerings-, expeditions- och statistikutvärderingsförfarandet och din rätt att göra invändningar. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev samtycker du till att få det och till de beskrivna förfarandena.

18.2 Nyhetsbrevets innehåll: Vi skickar nyhetsbrev, e-post och andra elektroniska meddelanden med reklaminformation (nedan kallade nyhetsbrev) endast med mottagarens samtycke eller med lagligt tillstånd. Om innehållet i nyhetsbrevet beskrivs särskilt i samband med en registrering är det avgörande för användarnas samtycke. Dessutom innehåller våra nyhetsbrev information om våra produkter, erbjudanden, kampanjer och vårt företag.

18.3 Dubbel opt-in och loggning: Anmälan till vårt nyhetsbrev sker genom en så kallad dubbel opt-in-process. Det innebär att du efter registreringen får ett e-postmeddelande där du ombeds att bekräfta din registrering. Denna bekräftelse är nödvändig för att ingen ska kunna registrera sig med andra e-postadresser. Registreringarna till nyhetsbrevet loggas för att kunna bevisa registreringsprocessen i enlighet med de rättsliga kraven. Detta omfattar lagring av registreringstiden och bekräftelsetiden samt IP-adressen. Ändringar av dina uppgifter som lagras hos leverantören av försändelsetjänster loggas också.

18.4 Leverantör av sändningstjänsten: Nyhetsbrevet skickas med hjälp av "MailChimp", en plattform för sändning av nyhetsbrev från den amerikanska leverantören Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Du kan läsa e-postleverantörens integritetspolicy här: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp är certifierad enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti för överensstämmelse med den europeiska nivån för dataskydd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).

18.5 I den mån vi använder en leverantör av försändelsetjänster kan leverantören av försändelsetjänster enligt egen information använda dessa uppgifter i pseudonym form, dvs. utan att tilldela dem till en användare, för att optimera eller förbättra sina egna tjänster, t.ex. för att tekniskt optimera försändelsen och presentationen av nyhetsbrevet eller för statistiska ändamål för att fastställa vilka länder mottagarna kommer ifrån. Leverantören av försändelsetjänsten använder dock inte uppgifterna om våra nyhetsbrevsmottagare för att själv skriva till dem eller vidarebefordra dem till tredje part.

18.6 Registreringsuppgifter: För att registrera dig för nyhetsbrevet räcker det att ange din e-postadress. Eventuellt ber vi dig ange ett namn så att vi kan rikta oss till dig personligen i nyhetsbrevet.

18.7 Prestationsmätning - Nyhetsbreven innehåller en så kallad "web beacon", dvs. en fil i pixelstorlek som hämtas från vår server eller, om vi använder en leverantör av leveranstjänster, från deras server när nyhetsbrevet öppnas. Inom ramen för denna hämtning samlas inledningsvis teknisk information som information om webbläsaren och ditt system samt din IP-adress och tidpunkten för hämtningen in. Denna information används för att tekniskt förbättra tjänsterna på grundval av de tekniska uppgifterna eller målgrupperna och deras läsbeteende på grundval av var de hämtas (vilket kan fastställas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttiderna. I statistiska undersökningar ingår också att fastställa om nyhetsbrev öppnas, när de öppnas och vilka länkar som klickas. Av tekniska skäl kan denna information tilldelas enskilda mottagare av nyhetsbrev. Det är dock varken vår avsikt eller, om det används, försändelsetjänstleverantörens avsikt att observera enskilda användare. Analyserna tjänar oss mycket mer till att känna igen våra användares läsvanor och anpassa vårt innehåll till dem eller skicka olika innehåll enligt våra användares intressen.

18.8 Avsändandet av nyhetsbrevet och mätningen av dess framgång bygger på mottagarnas samtycke enligt artikel 6.1 a, artikel 7 i DSGVO i förening med artikel 7.2 nr 3 i UWG eller på grundval av lagligt tillstånd enligt artikel 7.3 i UWG.

18.9 Österrike: Nyhetsbrevet skickas och dess framgång mäts på grundval av mottagarnas samtycke enligt artikel 6.1 a, artikel 7 i DSGVO i förening med artikel 107.2 i TKG eller på grundval av lagligt tillstånd enligt artikel 107.2 och 107.3 i TKG.

18.10. Loggningen av registreringsprocessen grundar sig på våra legitima intressen i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO och tjänar som bevis på samtycke till att få nyhetsbrevet.

18.11. Mottagare av nyhetsbrev kan när som helst avbryta mottagandet av vårt nyhetsbrev, dvs. återkalla sitt samtycke. Du hittar en länk för att avbryta nyhetsbrevet i slutet av varje nyhetsbrev. Samtidigt upphör deras samtycke till prestationsmätningen. Tyvärr är det inte möjligt att avbryta prestationsmätningen separat, utan i så fall måste hela prenumerationen på nyhetsbrevet avbrytas. När du avregistrerar dig från nyhetsbrevet kommer dina personuppgifter att raderas, såvida det inte är lagligt nödvändigt eller motiverat att behålla dem, i vilket fall behandlingen av dem kommer att begränsas till endast dessa exceptionella ändamål. I synnerhet kan vi lagra avregistrerade e-postadresser i upp till tre år på grundval av våra legitima intressen innan vi raderar dem för att skicka nyhetsbrev för att kunna bevisa samtycke som tidigare getts. Behandlingen av dessa uppgifter är begränsad till syftet att eventuellt försvara sig mot anspråk. En individuell begäran om radering är möjlig när som helst, förutsatt att det tidigare samtycket samtidigt bekräftas.

19. integrering av tjänster och innehåll från tredje part.
19.1 Vi använder innehåll eller tjänsteerbjudanden från tredjepartsleverantörer i vårt onlineerbjudande på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt onlineerbjudande i enlighet med artikel 6.1 lit. f. i DSGVO). DSGVO) för att integrera innehåll eller tjänster som erbjuds av tredjepartsleverantörer, t.ex. videor eller typsnitt (nedan enhetligt kallat "innehåll"). Detta kräver alltid att de tredjepartsleverantörer som tillhandahåller detta innehåll känner till användarens IP-adress, eftersom de utan IP-adressen inte skulle kunna skicka innehållet till webbläsaren. IP-adressen är därför nödvändig för att innehållet ska kunna visas. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantörer endast använder IP-adressen för att leverera innehållet. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även känd som "web beacons") för statistik- eller marknadsföringsändamål. "Pixeltaggarna" kan användas för att utvärdera information som besökartrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet och kan bland annat innehålla teknisk information om webbläsare och operativsystem, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av vårt onlineutbud, samt vara kopplad till sådan information från andra källor.

19.2 Följande presentation ger en översikt över tredjepartsleverantörer och deras innehåll, tillsammans med länkar till deras dataskyddsdeklarationer, som innehåller ytterligare information om behandlingen av uppgifter och, i den del som redan nämnts här, möjligheter till invändningar (så kallad opt-out).
- Om våra kunder använder sig av tredje parts betaltjänster (t.ex. PayPal eller Sofortüberweisung) gäller de villkor och den information om dataskydd som respektive tredjepartsleverantör tillhandahåller och som kan nås på respektive webbplats eller transaktionsprogram.

- Videor från YouTube-plattformen från tredjepartsleverantören Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

- I vårt online-erbjudande kan funktioner från tjänsten eller plattformen Twitter integreras (nedan kallad "Twitter"). Twitter är en tjänst som tillhör Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Funktionerna omfattar visning av våra inlägg inom Twitter i vårt onlineutbud, länken till vår profil på Twitter samt möjligheten att interagera med inläggen och Twitters funktioner samt att mäta om användarna når vårt onlineutbud via de annonser som vi placerar på Twitter (så kallad konverteringsmätning). Twitter är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti för överensstämmelse med den europeiska dataskyddslagstiftningen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Integritetspolicy: https://twitter.com/de/privacy, Opt-out: https://twitter.com/personalization.