Avfallshantering

På den här sidan hittar du information om hur Lobaro GmbH ska hanteras enligt EU-direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), som har införlivats i tysk lagstiftning genom "lagen om utsläppande på marknaden, återlämnande och miljövänligt bortskaffande av elektriska och elektroniska produkter (lagen om elektriska och elektroniska produkter - ElektroG)". Följande uttalanden om bortskaffande av avvecklade Lobaro-enheter gäller bindande endast för kunder inom Tyskland. Kunder i andra länder bör kontakta sina lokala myndigheter för att få relevant information.

Ett av huvudsyftena med EU-direktivet 2002/96/EG är att minimera bortskaffandet av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter tillsammans med osorterat hushållsavfall och att uppnå en hög nivå av separat insamling och återvinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Elektronisk utrustning kan innehålla ämnen som är skadliga för miljön och människors hälsa och får därför aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall.

WEEE / ElektroG

WEEE-direktivet (Waste of Electrical and Electronic Equipment) är EU:s direktiv 2002/96/EG om minskning av den ökande mängden elektroniskt avfall från elektrisk och elektronisk utrustning som inte längre används. Syftet är att undvika, minska och bortskaffa de ökande mängderna elektroniskt avfall på ett miljövänligt sätt genom utökat producentansvar.

Lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (ElektroG) innehåller ett stort antal krav för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning. De viktigaste sammanfattas här (information till tillverkaren enligt §19a ElektroG):

 • Separat insamling av gamla apparater
  • Elektriska och elektroniska apparater som har blivit avfall kallas för gamla apparater. Ägare till gamla apparater måste bortskaffa dem separat från osorterat kommunalt avfall. I synnerhet hör gamla apparater inte hemma i hushållsavfall, utan i särskilda insamlings- och retursystem.
 • Batterier, uppladdningsbara batterier och lampor
  • I regel måste ägare av avfallsapparater separera avfallsbatterier och ackumulatorer som inte är inneslutna i avfallsapparaten, liksom lampor som kan avlägsnas från avfallsapparaten utan att förstöra dem, från avfallsapparaten innan de lämnas in på ett insamlingsställe. Detta gäller inte om avfallskvarnar förbereds för återanvändning med hjälp av en offentlig avfallshanteringsorganisation.

 • Meddelande om dataskydd
  • Gamla apparater innehåller ofta känsliga personuppgifter. Detta gäller i synnerhet informations- och telekommunikationstekniska enheter som datorer och smartphones. I ditt eget intresse ber vi dig att notera att varje slutanvändare är ansvarig för att radera uppgifterna på de gamla enheter som ska kasseras.
 • Betydelsen av symbolen "överkorsad soptunna"
  • Symbolen med en överkryssad soptunna som regelbundet visas på elektriska och elektroniska apparater anger att apparaten i fråga måste samlas in separat från osorterat kommunalt avfall i slutet av sin livslängd.

Korrekt bortskaffande av B2B Lobaro-enheter

Lobaro-apparater har utvecklats och marknadsförs för professionell användning. Därför har de erkänts som B2B-produkter (business to business) av den ansvariga tyska myndigheten Stiftung EAR (Waste Electrical and Electronic Equipment Register). Där är Lobaro GmbH registrerad under nr. DE18824018 registrerad.

Klassificeringen B2B innebär att Lobaro inte är skyldig att samla in avfall från elektrisk/elektronisk utrustning från kommunala insamlingscentraler, vilket krävs enligt ElektroG för tillverkare av elektrisk/elektronisk utrustning som är avsedd för konsumentmarknaden.

Följaktligen kan våra produkter också inte kan bortskaffas på detta sätt.

Istället erbjuder vi våra kunder möjligheten att ta tillbaka Lobaro-enheter som inte längre används och kassera dem på ett korrekt sätt på vår bekostnad.

Vi samarbetar med flera kvalificerade återvinningsföretag för att skapa möjligheter för återlämning av gamla apparater. Om en apparat som tillverkats av oss har blivit en gammal apparat och du vill returnera den, vänligen kontakta: https://www.take-e-way.de/leistungen/elektrogesetz-weee-elektrog/b2b-altgeraete-ruecknahme-entsorgung/ och fyll i frågeformuläret.

RoHS

Som tillverkare av industriell utrustning för informations- och telekommunikationsteknik tillverkar vi RoHS-kompatibla produkter i enlighet med innehållet i EU-direktivet 2011/65/EU.

Lagstiftning om batterier

Lobaro GmbH är registrerad under reg.nr DE87567817 i enlighet med den tyska batterilagen (BattG).

I enlighet med § 12 mening 1 nr. 1-3 BattV (Förordning om återlämning och bortskaffande av förbrukade batterier och ackumulatorer (BattVO) av den 27 mars 1998 (BGBl. I s. 658)), påpekar vi som säljare att kunden som slutanvändare är juridiskt skyldig att returnera förbrukade batterier. Batterier kan returneras kostnadsfritt till Lobaro efter användning. Om batterierna skickas till säljaren måste paketet vara tillräckligt stämplat.

Symbolen med den överkorsade soptunnan på batterier eller ackumulatorer anger att de inte får slängas i hushållsavfallet när de är uttjänta. Följande symbol betyder att batterierna innehåller tungmetaller och skadliga ämnen och inte får slängas i hushålls- eller verksamhetsavfall. Förkortningarna under symbolen betyder: "Cd" (kadmium), "Li" (litium) / "Li-Ion" (litium-jon), "Ni" (nickel), "Mh" (metallhydrid), "Pb" (bly), "Zi" (zink).

Batterier kan innehålla ämnen som är skadliga för miljön och människors hälsa. Särskild försiktighet måste iakttas vid hantering av batterier som innehåller litium på grund av de särskilda risker som finns. Separat insamling och återvinning av gamla batterier och ackumulatorer bör förhindra negativa effekter på miljön och människors hälsa.

Undvik i möjligaste mån uppkomsten av avfall från gamla batterier, t.ex. genom att välja batterier med längre livslängd eller uppladdningsbara batterier. Undvik nedskräpning på allmänna platser genom att inte slarvigt lämna batterier eller elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller batterier liggande. Kontrollera möjligheterna att återanvända ett batteri i stället för att kassera det, t.ex. genom att rekonditionera eller reparera batteriet.