Bortskaffande

På den här sidan får du information om Lobaro GmbH:s förfaranden i samband med EU-direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), som i tysk lag genomförts genom "Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG)". Följande uttalanden om bortskaffande av Lobaro-enheter som tagits ur bruk gäller bindande endast för kunder i Tyskland. Kunder i andra länder bör kontakta sina lokala myndigheter för lämplig information.

Ett brådskande mål för EU-direktivet 2002/96/EG är att minimera bortskaffandet av WEEE tillsammans med osorterat kommunalt avfall och att uppnå en hög nivå av separat insamling och återvinning av WEEE. Elektronisk utrustning kan innehålla ämnen som är skadliga för miljön och människors hälsa och bör aldrig kastas med hushållsavfallet.

WEEE / ElektroG

WEEE-direktivet (Waste of Electrical and Electronic Equipment) är EU:s direktiv 2002/96/EG om minskning av den ökande mängden elektroniskt avfall från elektrisk och elektronisk utrustning som inte längre används. Syftet är att undvika, minska och bortskaffa de ökande mängderna elektroniskt avfall på ett miljövänligt sätt genom ett utökat producentansvar.

Lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (ElektroG) innehåller ett stort antal krav på hantering av elektrisk och elektronisk utrustning. De viktigaste sammanställs här (tillverkarinformation enligt §19a ElektroG):

 • Separat insamling av avfall från utrustning
  • Elektrisk och elektronisk utrustning som blivit avfall kallas WEEE. Ägare av WEEE måste göra sig av med det separat från osorterat kommunalt avfall. WEEE hör i synnerhet inte hemma i hushållsavfallet, utan i särskilda insamlings- och retursystem.
 • Batterier och uppladdningsbara batterier samt lampor
  • I regel måste ägare av WEEE separera förbrukade batterier och ackumulatorer som inte är inneslutna i WEEE, samt lampor som kan tas bort från WEEE utan att skada det, från WEEE innan de överlämnar det till en insamlingsstation. Detta gäller inte om WEEE förbereds för återanvändning med deltagande av en offentlig avfallshanteringsmyndighet.

 • Meddelande om uppgiftsskydd
  • Gamla enheter innehåller ofta känsliga personuppgifter. Detta gäller särskilt informations- och telekommunikationstekniska enheter som datorer och smarttelefoner. I ditt eget intresse bör du notera att varje slutanvändare är ansvarig för att radera uppgifterna på de uttjänta enheter som ska kasseras.
 • Innebörden av symbolen "överstruken soptunna".
  • Symbolen med en överkryssad soptunna som regelbundet återfinns på elektrisk och elektronisk utrustning visar att utrustningen måste samlas in separat från osorterat kommunalt avfall när den har slutat användas.

Korrekt bortskaffande av B2B Lobaro-enheter

Lobaro-apparater utvecklas och marknadsförs för professionell användning. Därför har de erkänts som B2B-produkter (business to business) av det ansvariga tyska organet Stiftung EAR (Elektro- Altgeräte Register). Lobaro GmbH är registrerad där under nr. DE18824018 registrerad.

B2B-klassificeringen innebär att Lobaro inte är skyldig att samla in WEEE från kommunala insamlingsställen, vilket ElektroG kräver av producenter av WEEE som är avsett för konsumentmarknaden.

Därför kan våra produkter också inte bortskaffas på detta sätt.

I stället erbjuder vi våra kunder att återta Lobaro-enheter som inte längre används och att göra sig av med dem på vår bekostnad.

För att skapa möjligheter till återlämning av gamla apparater samarbetar vi med flera kvalificerade återvinningsföretag. Om en apparat som tillverkats av oss har blivit en gammal apparat och du vill återlämna den, vänligen kontakta: https://www.take-e-way.de/leistungen/elektrogesetz-weee-elektrog/b2b-altgeraete-ruecknahme-entsorgung/ och fylla i frågeformuläret.

RoHS

Som tillverkare av industriell utrustning för informations- och telekommunikationsteknik tillverkar vi RoHS-kompatibla produkter i enlighet med innehållet i EU-direktivet 2011/65/EU.

Batterilagstiftning

Lobaro GmbH är registrerad med registreringsnummer DE87567817 i enlighet med batterilagen (BattG).

I enlighet med § 12, första meningen 1-3 BattV (förordning om återlämnande och bortskaffande av begagnade batterier och ackumulatorer (BattVO) av den 27 mars 1998 (BGBl. I s. 658)), påpekar vi som säljare att kunden som slutkonsument är juridiskt förpliktad att återlämna begagnade batterier. Batterier kan returneras kostnadsfritt till Lobaro efter användning. Om batterierna skickas till säljaren måste paketet vara tillräckligt stämplat.

Symbolen med den överkryssade soptunnan på batterier och ackumulatorer innebär att de inte får kastas i hushållsavfallet när de är uttjänta. Följande symbol betyder att det rör sig om batterier som innehåller tungmetaller och föroreningar och som inte får kastas med vanligt hushållsavfall eller kommersiellt avfall. Förkortningarna under symbolen betyder: "Cd" (kadmium), "Li" (litium) / "Li-Ion" (litiumjon), "Ni" (nickel), "Mh" (metallhydrid), "Pb" (bly), "Zi" (zink).

Batterier kan innehålla ämnen som är skadliga för miljön och människors hälsa. Särskild försiktighet bör iakttas vid hantering av batterier som innehåller litium på grund av de särskilda risker som är förknippade med detta. Den separata insamlingen och återvinningen av gamla batterier och ackumulatorer syftar till att undvika negativa effekter på miljön och människors hälsa.

Undvik att skapa avfall från gamla batterier så mycket som möjligt, t.ex. genom att föredra batterier med längre livslängd eller uppladdningsbara batterier. Undvik att skräpa ned på offentliga platser genom att inte slarvigt lämna batterier eller elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller batterier liggande. Överväg hur du kan återanvända ett batteri i stället för att göra dig av med det, t.ex. genom att rekonditionera eller reparera batteriet.