Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia charakter, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej "danymi") w ramach naszej oferty online oraz powiązanych stron internetowych, funkcji i treści, a także zewnętrznych obecności online, takich jak nasz profil w mediach społecznościowych. (zwanych dalej łącznie "ofertą online"). W odniesieniu do stosowanych terminów, takich jak "przetwarzanie" lub "administrator", odwołujemy się do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Osoba odpowiedzialna:
Firma: Lobaro GmbH
Ulica nr: Stadtdeich 7
Kod pocztowy, miasto, kraj: 20097, Hamburg, Niemcy
Nr rejestru handlowego: HRB 134264
Dyrektor zarządzający: Dipl.-Ing. Theodor Tobias Rohde
Numer telefonu: +49 40 22816531-0
Adres e-mail: support@lobaro.de

Inspektor ochrony danych:
Nazwa: Dipl.-Inf. Peer Springstübe
Adres e-mail: ps@lobaro.de

Rodzaje przetwarzanych danych:

- Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy).
- Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
- Dane dotyczące treści (np. wpisy tekstowe, zdjęcia, filmy).
- Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, kategoria klienta).
- Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności).
- Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czas dostępu).
- Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych (art. 9 ust. 1 RODO):

Nie są przetwarzane żadne szczególne kategorie danych.

Kategorie osób, których dane są przetwarzane:

- Klienci, zainteresowane strony, odwiedzający i użytkownicy oferty online, partnerzy biznesowi.
W dalszej części będziemy również odnosić się do zainteresowanych osób zbiorczo jako do "użytkowników".

Cel przetwarzania danych:

- Udostępnianie oferty online, jej zawartości i funkcji sklepu.
- Świadczenie usług kontraktowych, serwis i obsługa klienta.
- Odpowiadanie na zapytania kontaktowe i komunikacja z użytkownikami.
- Marketing, reklama i badania rynku.
- Środki bezpieczeństwa.

Status: 05/ 2020

1. stosowane terminy
1.1 "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. plik cookie) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

1.2 "Przetwarzanie" oznacza dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Termin ten jest szeroki i obejmuje praktycznie każde przetwarzanie danych.

1.3 "Administrator" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

2 Odpowiednie podstawy prawne
Zgodnie z art. 13 RODO informujemy o podstawie prawnej przetwarzania przez nas danych. Jeśli podstawa prawna nie została określona w polityce prywatności, zastosowanie mają następujące zasady: Podstawą prawną uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO, podstawą prawną przetwarzania w celu realizacji naszych usług i wdrożenia środków umownych oraz odpowiedzi na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

3. zmiany i aktualizacje polityki prywatności
Prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią naszej polityki prywatności. Dostosujemy politykę prywatności, gdy tylko będzie to konieczne ze względu na zmiany w przetwarzaniu przez nas danych. Poinformujemy użytkownika, gdy tylko zmiany będą wymagały jego współpracy (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.

4. środki bezpieczeństwa
4.1 Zgodnie z Art. 32 RODO, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku; środki te obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego dostępu do danych, jak również dostępu, wprowadzania, ujawniania, zabezpieczania dostępności i ich separacji. Ponadto ustanowiliśmy procedury zapewniające wykonywanie praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych i reagowanie na zagrożenia dla danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już na etapie opracowywania i wyboru sprzętu, oprogramowania i procedur, zgodnie z zasadą ochrony danych poprzez projektowanie technologii i ustawienia domyślne przyjazne dla ochrony danych (art. 25 RODO).

4.2 Środki bezpieczeństwa obejmują w szczególności szyfrowaną transmisję danych między przeglądarką użytkownika a naszym serwerem.

5 Ujawnianie i przekazywanie danych
5.1 Jeśli ujawniamy dane innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym lub stronom trzecim) w ramach naszego przetwarzania, przekazujemy je im lub w inny sposób udzielamy im dostępu do danych, odbywa się to wyłącznie na podstawie upoważnienia prawnego (np. jeśli przekazanie danych stronom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). b RODO), użytkownik wyraził na to zgodę, przewiduje to obowiązek prawny lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. w przypadku korzystania z usług agentów, dostawców usług hostingowych, doradców podatkowych, biznesowych i prawnych, obsługi klienta, księgowości, fakturowania i podobnych usług, które pozwalają nam sprawnie i skutecznie wypełniać nasze zobowiązania umowne, zadania administracyjne i obowiązki).

5.2 Jeśli zlecamy osobom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tak zwanej "umowy o przetwarzanie zamówienia", odbywa się to na podstawie art. 28 RODO.

6. transfery do państw trzecich
Jeśli przetwarzamy dane w kraju trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub jeśli ma to miejsce w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych stronom trzecim, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to miało na celu wypełnienie naszych (przed)umownych zobowiązań, na podstawie zgody użytkownika, na podstawie zobowiązania prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych, przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych w kraju trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są szczególne wymogi art. 44 i nast. RODO są spełnione. Oznacza to na przykład, że przetwarzanie odbywa się na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane określenie poziomu ochrony danych odpowiadającego UE (np. dla USA poprzez "Tarczę Prywatności") lub zgodność z oficjalnie uznanymi specjalnymi zobowiązaniami umownymi (tzw. "standardowe klauzule umowne").

7 Prawa osób, których dane dotyczą
7.1 Użytkownik ma prawo zażądać potwierdzenia, czy dane, o których mowa, są przetwarzane oraz zażądać informacji na temat tych danych, a także dalszych informacji i kopii danych zgodnie z art. 15 RODO.

7.2 Zgodnie z. Zgodnie z art. 16 RODO użytkownik ma prawo zażądać uzupełnienia dotyczących go danych lub sprostowania niedokładnych danych.

7.3 Zgodnie z art. 17 RODO użytkownik ma prawo zażądać natychmiastowego usunięcia przedmiotowych danych lub, alternatywnie, zażądać ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO.

7.4 Użytkownik ma prawo zażądać otrzymania dotyczących go danych, które przekazał nam zgodnie z art. 20 RODO, oraz zażądać ich przekazania innym administratorom danych.

7.5 Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

8. prawo do anulowania
Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę zgodnie z art. 7 (3) RODO ze skutkiem na przyszłość.

9. prawo do sprzeciwu
Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych w przyszłości zgodnie z art. 21 RODO. W szczególności użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego.

10. pliki cookie i prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej
10.1 "Pliki cookie" to małe pliki przechowywane na komputerach użytkowników. W plikach cookie mogą być przechowywane różne informacje. Plik cookie służy przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym plik cookie jest przechowywany) podczas lub po jego wizycie w usłudze online. Tymczasowe pliki cookie lub "sesyjne pliki cookie" lub "przejściowe pliki cookie" to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika usługi online i zamknięciu przeglądarki. Na przykład zawartość koszyka zakupów w sklepie internetowym lub status logowania mogą być przechowywane w takim pliku cookie. "Stałe" lub "trwałe" pliki cookie to pliki cookie, które pozostają zapisane nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład status logowania może zostać zapisany, jeśli użytkownik odwiedzi stronę internetową po kilku dniach. Zainteresowania użytkowników mogą być również przechowywane w takim pliku cookie i wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub celów marketingowych. "Zewnętrzne pliki cookie" to pliki cookie pochodzące od dostawców innych niż administrator, który obsługuje usługę online (w przeciwnym razie, jeśli są to tylko pliki cookie administratora, są one określane jako "własne pliki cookie").

10.2 Używamy tymczasowych i stałych plików cookie i udostępniamy informacje na ten temat w naszej polityce prywatności.
Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były przechowywane na ich komputerze, są proszeni o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty online.

10.3 Ogólny sprzeciw wobec korzystania z plików cookie wykorzystywanych do celów marketingu online można zgłosić w odniesieniu do wielu usług, zwłaszcza w przypadku śledzenia, za pośrednictwem witryny USA http://www.aboutads.info/choices/ lub po stronie UE http://www.youronlinechoices.com/ zostanie wyjaśnione. Ponadto przechowywanie plików cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny.

11. usunięcie danych
11.1 Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone zgodnie z art. 17 i 18 RODO. O ile nie zostało to wyraźnie określone w niniejszej polityce prywatności, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do zamierzonego celu, a ich usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania. Jeśli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są wymagane do innych i prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Oznacza to, że dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych.

11.2 Zgodnie z wymogami prawnymi przechowywanie odbywa się w szczególności przez 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 HGB (księgi handlowe, inwentarze, bilanse otwarcia, roczne sprawozdania finansowe, pisma handlowe, dokumenty księgowe itp.) oraz przez 10 lat zgodnie z § 147 ust. 1 AO (księgi, rejestry, raporty zarządcze, dokumenty księgowe, pisma handlowe i biznesowe, dokumenty istotne dla opodatkowania itp.)

12. przetwarzanie zamówień w sklepie internetowym i na koncie klienta
12.1 Przetwarzamy dane naszych klientów w ramach procesu składania zamówień w naszym sklepie internetowym, aby umożliwić im wybór i zamówienie wybranych produktów i usług, a także ich płatność i dostawę lub realizację.

12.2 Przetwarzane dane obejmują dane inwentaryzacyjne, dane dotyczące komunikacji, dane dotyczące umów, dane dotyczące płatności, a podmiotami danych są nasi klienci, zainteresowane strony i inni partnerzy biznesowi. Przetwarzanie odbywa się w celu świadczenia usług umownych w kontekście prowadzenia sklepu internetowego, fakturowania, dostawy i obsługi klienta. Używamy sesyjnych plików cookie do przechowywania zawartości koszyka zakupów oraz stałych plików cookie do przechowywania statusu logowania.

12.3 Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (realizacja procesów zamówień) i c (prawnie wymagana archiwizacja) RODO. Informacje oznaczone jako niezbędne są wymagane w celu uzasadnienia i realizacji umowy. Ujawniamy dane stronom trzecim wyłącznie w kontekście dostawy, płatności lub w ramach zezwoleń prawnych i zobowiązań wobec doradców prawnych i organów. Dane będą przetwarzane w krajach trzecich tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy (np. na żądanie klienta dotyczące dostawy lub płatności).

12.4 Użytkownicy mogą opcjonalnie utworzyć konto użytkownika, na którym mogą w szczególności przeglądać swoje zamówienia. W ramach procesu rejestracji użytkownicy otrzymają wymagane informacje obowiązkowe. Konta użytkowników nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Jeśli użytkownicy anulowali swoje konto użytkownika, ich dane zostaną usunięte w odniesieniu do konta użytkownika, z zastrzeżeniem, że ich przechowywanie jest konieczne ze względów handlowych lub podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Informacje na koncie klienta pozostają do momentu ich usunięcia z późniejszą archiwizacją w przypadku obowiązku prawnego. Użytkownicy są odpowiedzialni za utworzenie kopii zapasowej swoich danych przed zakończeniem umowy w przypadku jej anulowania.

12.5 W ramach rejestracji i ponownego logowania, a także korzystania z naszych usług online, przechowujemy adres IP i czas odpowiedniego działania użytkownika. Dane te są przechowywane na podstawie naszych uzasadnionych interesów i interesów użytkownika w zakresie ochrony przed niewłaściwym użyciem i innym nieuprawnionym użyciem. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje prawny obowiązek ich przekazania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

12.6 Usunięcie następuje po wygaśnięciu ustawowych obowiązków gwarancyjnych i porównywalnych, konieczność przechowywania danych jest weryfikowana co trzy lata; w przypadku ustawowych obowiązków archiwizacyjnych usunięcie następuje po ich wygaśnięciu (koniec obowiązku przechowywania prawa handlowego (6 lat) i prawa podatkowego (10 lat)); informacje na koncie klienta pozostają do momentu ich usunięcia.

13. Kontakt i obsługa klienta
13.1 Podczas kontaktu z nami (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej) dane użytkownika są przetwarzane w celu przetworzenia zapytania kontaktowego i jego obsługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

13.2 Dane użytkownika mogą być przechowywane w naszym Systemie Zarządzania Relacjami z Klientami ("System CRM") lub w porównywalnej organizacji obsługującej zapytania.

13.3 Usuwamy zapytania, jeśli nie są już potrzebne. Co dwa lata weryfikujemy tę konieczność; przechowujemy zapytania od klientów, którzy mają konto klienta na stałe i odnosimy się do szczegółów konta klienta w celu ich usunięcia. Ponadto zastosowanie mają ustawowe obowiązki archiwizacyjne.

14. gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika
14.1 Na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. RODO, gromadzimy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępu obejmują nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP i dostawcę żądania.

14.2 Informacje z plików dziennika są przechowywane ze względów bezpieczeństwa (np. w celu zbadania niewłaściwego użycia lub oszustwa) przez okres maksymalnie siedmiu dni, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie są usuwane do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

15. Obecność online w mediach społecznościowych
15.1 Na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. RODO, utrzymujemy obecność online w sieciach i platformach społecznościowych w celu komunikowania się z klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami tam aktywnymi oraz informowania ich o naszych usługach. Podczas uzyskiwania dostępu do odpowiednich sieci i platform obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych ich odpowiednich operatorów.

15.2 O ile nie określono inaczej w naszej polityce prywatności, przetwarzamy dane użytkowników, jeśli komunikują się z nami w sieciach i platformach społecznościowych, np. piszą posty w naszej obecności online lub wysyłają nam wiadomości.

15.3 Używamy Google Analytics do wyświetlania reklam umieszczanych przez Google i jego partnerów w ramach usług reklamowych tylko tym użytkownikom, którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy mają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami określonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy Google (tzw. "remarketing" lub "odbiorcy Google Analytics"). Za pomocą odbiorców remarketingowych chcemy również zapewnić, że nasze reklamy odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie są irytujące.

16. Statcounter

Na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) korzystamy ze StatCounter, usługi analizy internetowej, która integruje narzędzie do statystycznej oceny dostępu odwiedzających i jest obsługiwana przez StatCounter, Guinness Enterprise Centre, Taylor's Lane Dublin 8, Irlandia. StatCounter wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika.

Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej oferty online są przechowywane na serwerze obsługiwanym przez StatCounter. Profile użytkowników mogą być tworzone na podstawie przetworzonych danych, przy czym są one wykorzystywane wyłącznie do analizy, a nie do celów reklamowych.

Więcej informacji można znaleźć w bazie wiedzy StatCounter https://statcounter.com/support/knowledge-base/314/.

17. komunikacja za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, faksu lub telefonu
17.1 Używamy środków komunikacji zdalnej, takich jak poczta, telefon lub e-mail, do transakcji biznesowych i celów marketingowych. W tym celu przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, adresowe i kontaktowe, a także dane umowne klientów, uczestników, zainteresowanych stron i partnerów komunikacyjnych.

17.2 Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z wymogami prawnymi dotyczącymi komunikacji reklamowej. Kontakt odbywa się wyłącznie za zgodą partnerów kontaktowych lub w ramach zezwoleń prawnych, a przetwarzane dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne, a w przeciwnym razie w przypadku sprzeciwu / odwołania lub zaprzestania podstawy autoryzacji lub prawnych obowiązków archiwizacyjnych.

18. newsletter
18.1 Za pomocą poniższych informacji informujemy użytkownika o treści naszego biuletynu, a także o procedurze rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz o jego prawach do sprzeciwu. Subskrybując nasz biuletyn, użytkownik wyraża zgodę na jego otrzymywanie oraz na opisane procedury.

18.2 Treść biuletynu: Biuletyny, wiadomości e-mail i inne powiadomienia elektroniczne zawierające informacje reklamowe (zwane dalej "biuletynem") wysyłamy wyłącznie za zgodą odbiorcy lub na podstawie upoważnienia prawnego. Jeśli treść newslettera jest wyraźnie opisana podczas rejestracji do newslettera, jest to decydujące dla zgody użytkownika. Nasze biuletyny zawierają również informacje o naszych produktach, ofertach, promocjach i naszej firmie.

18.3 Podwójna zgoda i logowanie: Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w ramach tzw. procedury podwójnej zgody. Oznacza to, że po rejestracji użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się przy użyciu adresów e-mail innych osób. Subskrypcje biuletynu są rejestrowane w celu udowodnienia procesu rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie czasu rejestracji i potwierdzenia, a także adresu IP. Rejestrowane są również zmiany danych użytkownika przechowywanych przez dostawcę usług mailingowych.

18.4 Dostawca usług wysyłkowych: Newsletter jest wysyłany za pośrednictwem "MailChimp", platformy wysyłkowej newslettera amerykańskiego dostawcy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Z polityką prywatności dostawcy usług wysyłkowych można zapoznać się tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp posiada certyfikat w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim poziomem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).

18.5 Jeśli korzystamy z usług dostawcy usług mailingowych, dostawca usług mailingowych może, zgodnie z własnymi informacjami, wykorzystywać te dane w formie pseudonimowej, tj. bez przypisania do użytkownika, w celu optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub do celów statystycznych w celu ustalenia, z jakich krajów pochodzą odbiorcy. Dostawca usług mailingowych nie wykorzystuje jednak danych odbiorców naszego newslettera, aby samodzielnie do nich pisać lub przekazywać je stronom trzecim.

18.6 Dane rejestracyjne: Aby zarejestrować się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie imienia i nazwiska, abyśmy mogli zwracać się do Ciebie osobiście w newsletterze.

18.7 Pomiar wydajności - Newslettery zawierają tak zwany "web-beacon", tj. plik wielkości piksela, który jest pobierany z naszego serwera po otwarciu newslettera lub, jeśli korzystamy z usług dostawcy usług wysyłkowych, z jego serwera. W ramach tego pobierania początkowo gromadzone są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie, a także adres IP i czas pobrania. Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i ich zachowania czytelnicze w oparciu o ich lokalizacje wyszukiwania (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasy dostępu. Badania statystyczne obejmują również określenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te można przypisać do poszczególnych odbiorców newslettera. Obserwacja poszczególnych użytkowników nie jest jednak ani naszym celem, ani celem dostawcy usług mailingowych. Analizy służą nam bardziej do rozpoznawania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania do nich naszych treści lub wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

18.8 Newsletter jest wysyłany, a sukces mierzony na podstawie zgody odbiorców zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO w związku z § 7 ust. 2 nr 3 UWG lub na podstawie upoważnienia prawnego zgodnie z § 7 ust. 3 UWG.

18.9 Austria: Newsletter jest wysyłany i sukces jest mierzony na podstawie zgody odbiorców zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO w związku z § 107 ust. 2 TKG lub na podstawie upoważnienia prawnego zgodnie z § 107 ust. 2 i 3 TKG.

18.10 Rejestrowanie procesu rejestracji opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i służy jako dowód zgody na otrzymywanie newslettera.

18.11 Odbiorcy newslettera mogą w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania, tj. odwołać swoją zgodę. Link do anulowania biuletynu znajduje się na końcu każdego biuletynu. Powoduje to również anulowanie zgody na pomiar wydajności. Oddzielne anulowanie pomiaru wydajności nie jest niestety możliwe, w takim przypadku należy anulować całą subskrypcję biuletynu. Po rezygnacji z subskrypcji newslettera dane osobowe użytkownika zostaną usunięte, chyba że ich przechowywanie jest prawnie wymagane lub uzasadnione, w którym to przypadku ich przetwarzanie będzie ograniczone do tych wyjątkowych celów. W szczególności możemy przechowywać wypisane adresy e-mail przez okres do trzech lat na podstawie naszych uzasadnionych interesów przed ich usunięciem w celu wysyłania newsletterów, aby móc udowodnić, że zgoda została wcześniej udzielona. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celów ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualne żądanie usunięcia danych jest możliwe w każdej chwili, pod warunkiem jednoczesnego potwierdzenia wcześniejszego istnienia zgody.

19. integracja usług i treści stron trzecich
19.1 Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) korzystamy z treści lub ofert usług dostawców zewnętrznych w ramach naszej oferty online. RODO) treści lub oferty usług dostawców zewnętrznych w celu zintegrowania ich treści i usług, takich jak filmy wideo lub czcionki (zwane dalej jednolicie "treściami"). Zawsze zakłada to, że zewnętrzni dostawcy tych treści rozpoznają adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie byliby w stanie wysłać treści do jego przeglądarki. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlenia tych treści. Staramy się korzystać wyłącznie z treści, których odpowiedni dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie do dostarczania treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również wykorzystywać tak zwane znaczniki pikselowe (niewidoczne elementy graficzne, znane również jako "web beacons") do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe mogą być wykorzystywane do analizowania informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Pseudonimizowane informacje mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać, między innymi, informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas wizyty i inne informacje o korzystaniu z naszej oferty online, a także mogą być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

19.2 Poniższa prezentacja zawiera przegląd dostawców zewnętrznych i ich treści, wraz z linkami do ich oświadczeń o ochronie danych, które zawierają dalsze informacje na temat przetwarzania danych oraz, w niektórych przypadkach już tu wspomnianych, opcje sprzeciwu (tzw. opt-out).
- Jeśli nasi klienci korzystają z usług płatniczych stron trzecich (np. PayPal lub Sofortüberweisung), obowiązują warunki i informacje o ochronie danych odpowiednich dostawców zewnętrznych, które są dostępne w odpowiednich witrynach internetowych lub aplikacjach transakcyjnych.

- Filmy z platformy "YouTube" dostawcy zewnętrznego Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

- Funkcje usługi lub platformy Twitter (zwanej dalej "Twitter") mogą być zintegrowane z naszą ofertą online. Twitter jest usługą świadczoną przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Funkcje te obejmują prezentację naszych postów na Twitterze w ramach naszej oferty online, link do naszego profilu na Twitterze oraz możliwość interakcji z postami i funkcjami Twittera, a także mierzenie, czy użytkownicy docierają do naszej oferty online za pośrednictwem reklam umieszczonych przez nas na Twitterze (tzw. pomiar konwersji). Twitter jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield, a tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskimi przepisami o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Polityka prywatności: https://twitter.com/de/privacyOpt-Out: https://twitter.com/personalization.