Privacybeleid

Dit privacybeleid verduidelijkt de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna te noemen "gegevens") binnen ons online aanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud, evenals externe online aanwezigheden, zoals ons profiel op sociale media. (hierna gezamenlijk aangeduid als "online aanbod"). Met betrekking tot de gebruikte termen, zoals "verwerking" of "verwerkingsverantwoordelijke", verwijzen we naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Verantwoordelijke persoon:
Bedrijf: Lobaro GmbH
Straat nr.: Stadtdeich 7
Postcode, Stad, Land: 20097, Hamburg, Duitsland
Handelsregisternr.: HRB 134264
Algemeen directeur: Dipl.-Ing. Theodor Tobias Rohde
Telefoonnummer: +49 40 22816531-0
E-mailadres: support@lobaro.de

Functionaris voor gegevensbescherming:
Naam: Dipl.-Inf. Peer Springstübe
E-mailadres: ps@lobaro.de

Soorten gegevens die worden verwerkt:

- Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen).
- Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
- Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).
- Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantcategorie).
- Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis).
- Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
- Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Verwerking van speciale gegevenscategorieën (Art. 9 para. 1 GDPR):

Er worden geen speciale gegevenscategorieën verwerkt.

Categorieën van betrokkenen op wie de verwerking betrekking heeft:

- Klanten, geïnteresseerden, bezoekers en gebruikers van het online aanbod, zakelijke partners.
Hierna verwijzen we ook naar de betrokken personen gezamenlijk als "gebruikers".

Doel van de verwerking:

- Aanbieden van het online aanbod, de inhoud ervan en winkelfuncties.
- Contractuele diensten, service en klantenservice.
- Contactaanvragen beantwoorden en communiceren met gebruikers.
- Marketing, reclame en marktonderzoek.
- Veiligheidsmaatregelen.

Status: 05/ 2020

1. gebruikte termen
1.1 "Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv. een cookie) of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1.2 "Verwerking" betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen. De term is breed en omvat vrijwel elke verwerking van gegevens.

1.3 De "voor de verwerking verantwoordelijke" is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2 Relevante rechtsgrondslagen
In overeenstemming met art. 13 GDPR informeren wij u over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet wordt vermeld in het privacybeleid, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is Art. 6 para. 1 lit. a en Art. 7 GDPR, de rechtsgrondslag voor verwerking om onze diensten uit te voeren en contractuele maatregelen te implementeren en te reageren op vragen is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, de rechtsgrondslag voor verwerking om onze wettelijke verplichtingen na te komen is Art. 6 para. 1 lit. c GDPR, en de rechtsgrondslag voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient Art. 6 para. 1 lit. d GDPR als rechtsgrondslag.

3. wijzigingen en updates van het privacybeleid
We vragen je om je regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van ons privacybeleid. We zullen het privacybeleid aanpassen zodra wijzigingen in de gegevensverwerking die we uitvoeren dit noodzakelijk maken. We zullen u informeren zodra de wijzigingen uw medewerking (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

4. veiligheidsmaatregelen
4.1 In overeenstemming met Art. 32 GDPR, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking, alsmede het risico van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen; de maatregelen omvatten in het bijzonder het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang, invoer, openbaarmaking, waarborging van de beschikbaarheid en de scheiding ervan. We hebben ook procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat de rechten van de betrokkenen worden uitgeoefend, gegevens worden verwijderd en we reageren op bedreigingen van gegevens. Bovendien houden we al bij de ontwikkeling en selectie van hardware, software en processen rekening met de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door middel van technologieontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (art. 25 GDPR).

4.2 De veiligheidsmaatregelen omvatten in het bijzonder de versleutelde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

5. openbaarmaking en overdracht van gegevens
5.1 Als wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers of derden) verstrekken, aan hen overdragen of hen anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit uitsluitend op basis van een wettelijke toestemming (bijv. als een overdracht van de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, op grond van art. 6 lid 1 lit. b GDPR), u toestemming hebt gegeven, een wettelijke verplichting dit vereist of op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, hostingproviders, belasting-, bedrijfs- en juridische adviseurs, klantenservice, boekhouding, facturering en soortgelijke diensten die ons in staat stellen onze contractuele verplichtingen, administratieve taken en plichten efficiënt en effectief na te komen).

5.2 Als wij derden opdracht geven tot het verwerken van gegevens op basis van een zogenaamd "orderverwerkingscontract", gebeurt dit op basis van Art. 28 GDPR.

6. overdrachten naar derde landen
Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan derden, dan gebeurt dit alleen als dit gebeurt om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele autorisaties verwerken we de gegevens alleen in een derde land of laten we deze verwerken als aan de speciale vereisten van Art. 44 et seq. GDPR zijn voldaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verwerking plaatsvindt op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met de EU (bijv. voor de VS via het "Privacy Shield") of naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde "standaard contractuele clausules").

7 Rechten van de betrokkenen
7.1 U hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens op te vragen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met Art. 15 GDPR.

7.2 U heeft in overeenstemming met. Art. 16 GDPR heb je het recht om de aanvulling van gegevens over jou of de rectificatie van onjuiste gegevens over jou aan te vragen.

7.3 In overeenstemming met art. 17 GDPR hebt u het recht om te eisen dat de gegevens in kwestie onmiddellijk worden verwijderd of, als alternatief, om een beperking van de verwerking van de gegevens te eisen in overeenstemming met art. 18 GDPR.

7.4 U hebt het recht om te verzoeken om de gegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen in overeenstemming met art. 20 GDPR en om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan andere verantwoordelijken voor gegevensverwerking.

7.5 U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met Art. 77 GDPR.

8. recht op annulering
U hebt het recht om uw toestemming in te trekken in overeenstemming met art. 7 (3) GDPR met werking voor de toekomst.

9. recht van bezwaar
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met art. 21 GDPR. In het bijzonder kunt u bezwaar maken tegen verwerking voor direct marketing doeleinden.

10. cookies en het recht om bezwaar te maken tegen directe reclame
10.1 "Cookies" zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de computers van gebruikers. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na hun bezoek aan een online dienst. Tijdelijke cookies, of "sessiecookies" of "tijdelijke cookies", zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online dienst heeft verlaten en zijn browser heeft gesloten. De inhoud van een winkelmandje in een online winkel of een aanmeldstatus kan bijvoorbeeld in zo'n cookie worden opgeslagen. "Permanente" of "persistente" cookies zijn cookies die opgeslagen blijven, zelfs nadat de browser is gesloten. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als de gebruiker de website na enkele dagen nog eens bezoekt. De interesses van gebruikers kunnen ook in zo'n cookie worden opgeslagen en worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. "Cookies van derden" zijn cookies van andere aanbieders dan de controller die de online dienst beheert (anders, als het alleen cookies van de controller zijn, worden ze "cookies van derden" genoemd).

10.2 Wij gebruiken tijdelijke en permanente cookies en geven hierover informatie in ons privacybeleid.
Als gebruikers niet willen dat er cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

10.3 Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan worden ingediend voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, via de Amerikaanse site. http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-kant http://www.youronlinechoices.com/ worden uitgelegd. Bovendien kan het opslaan van cookies worden voorkomen door ze uit te schakelen in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

11. verwijderen van gegevens
11.1 De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd of de verwerking ervan wordt beperkt in overeenstemming met art. 17 en 18 GDPR. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit privacybeleid, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden afgeschermd en niet worden verwerkt voor andere doeleinden. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of belastingtechnische redenen moeten worden bewaard.

11.2 In overeenstemming met de wettelijke vereisten wordt de opslag in het bijzonder uitgevoerd gedurende 6 jaar in overeenstemming met § 257 paragraaf 1 HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, commerciële brieven, boekhoudkundige documenten, enz.) en gedurende 10 jaar in overeenstemming met § 147 paragraaf 1 AO (boeken, verslagen, managementrapporten, boekhoudkundige documenten, commerciële en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor belastingen, enz.)

12. orderverwerking in de online shop en klantenaccount
12.1 Wij verwerken de gegevens van onze klanten als onderdeel van de bestelprocessen in onze online shop om hen in staat te stellen de geselecteerde producten en diensten te selecteren en te bestellen, evenals hun betaling en levering of uitvoering.

12.2 De verwerkte gegevens omvatten inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en de betrokkenen zijn onze klanten, geïnteresseerden en andere zakelijke partners. De verwerking wordt uitgevoerd voor het leveren van contractuele diensten in het kader van de exploitatie van een online winkel, facturering, levering en klantenservice. We gebruiken sessiecookies om de inhoud van het winkelmandje op te slaan en permanente cookies om de aanmeldstatus op te slaan.

12.3 De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. b (uitvoering van bestelprocessen) en c (wettelijk verplichte archivering) GDPR. De als noodzakelijk gemarkeerde informatie is nodig om het contract te rechtvaardigen en uit te voeren. We geven de gegevens alleen door aan derden in het kader van levering, betaling of in het kader van wettelijke autorisaties en verplichtingen jegens juridische adviseurs en autoriteiten. De gegevens worden alleen in derde landen verwerkt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract (bijv. op verzoek van de klant voor levering of betaling).

12.4 Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken waarin zij met name hun bestellingen kunnen bekijken. Als onderdeel van het registratieproces worden gebruikers voorzien van de vereiste verplichte informatie. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, op voorwaarde dat het behoud ervan noodzakelijk is om commerciële of fiscaalrechtelijke redenen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Informatie in het klantenaccount blijft bewaard totdat deze wordt verwijderd met daaropvolgende archivering in het geval van een wettelijke verplichting. Het is de verantwoordelijkheid van gebruikers om een back-up te maken van hun gegevens voor het einde van het contract in geval van annulering.

12.5 Als onderdeel van de registratie en hernieuwde aanmeldingen en het gebruik van onze online diensten slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. Deze gegevens worden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen en die van de gebruiker ter bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om onze claims af te dwingen of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. c GDPR.

12.6 De verwijdering vindt plaats na het verstrijken van wettelijke garantieverplichtingen en vergelijkbare verplichtingen, de noodzaak van het opslaan van de gegevens wordt elke drie jaar herzien; in het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan (einde van de bewaarplicht op grond van handelsrecht (6 jaar) en belastingrecht (10 jaar)); informatie in het klantenaccount blijft behouden totdat deze wordt verwijderd.

13. contact en klantenservice
13.1 Wanneer u contact met ons opneemt (via een contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker verwerkt om de contactaanvraag en de afhandeling daarvan te verwerken in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b) GDPR.

13.2 Gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen in ons Customer Relationship Management Systeem ("CRM-systeem") of een vergelijkbare organisatie voor het aanvragen van informatie.

13.3 We verwijderen de vragen als ze niet langer nodig zijn. We beoordelen de noodzaak elke twee jaar; we slaan vragen van klanten met een klantenaccount permanent op en verwijzen naar de gegevens van het klantenaccount voor verwijdering. Bovendien zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.

14. verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden
14.1 Op basis van onze legitieme belangen in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f. GDPR. GDPR, verzamelen we gegevens over elke toegang tot de server waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en tijd van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.

14.2 Informatie uit logbestanden wordt om veiligheidsredenen (bijv. om misbruik of fraude te onderzoeken) maximaal zeven dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden worden uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

15. online aanwezigheid in sociale media
15.1 Op basis van onze legitieme belangen in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. GDPR. GDPR, onderhouden we online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om te communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten. Bij toegang tot de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de respectieve exploitanten van toepassing.

15.2 Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken we gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren binnen sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld berichten schrijven op onze online aanwezigheid of ons berichten sturen.

15.3 We gebruiken Google Analytics om de advertenties die Google en haar partners binnen advertentiediensten plaatsen alleen weer te geven aan gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Google (zogenaamde "remarketing" of "Google Analytics audiences"). Met behulp van remarketing doelgroepen willen we er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers en niet storend zijn.

16e Statcounter

Op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a. GDPR) maken wij gebruik van StatCounter, een webanalysedienst die een tool integreert voor de statistische evaluatie van bezoekerstoegang en wordt beheerd door StatCounter, Guinness Enterprise Centre, Taylor's Lane Dublin 8, Ierland. StatCounter maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van dit online aanbod wordt opgeslagen op een server van StatCounter. Uit de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt, die alleen worden gebruikt voor analyse en niet voor reclamedoeleinden.

Meer informatie is te vinden in de StatCounter KnowledgeBase https://statcounter.com/support/knowledge-base/314/

17. communicatie per post, e-mail, fax of telefoon
17.1 Wij gebruiken communicatiemiddelen op afstand, zoals post, telefoon of e-mail, voor zakelijke transacties en marketingdoeleinden. Daarbij verwerken we inventarisgegevens, adres- en contactgegevens en contractgegevens van klanten, deelnemers, geïnteresseerden en communicatiepartners.

17.2 De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a, art. 7 GDPR, art. 6 lid 1 lit. f GDPR in combinatie met wettelijke vereisten voor reclamecommunicatie. Er wordt alleen contact opgenomen met toestemming van de contactpersonen of in het kader van de wettelijke machtigingen en de verwerkte gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn en anders bij bezwaar/herroeping of beëindiging van de machtigingsgrondslag of wettelijke archiveringsverplichtingen.

18. nieuwsbrief
18.1 Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de procedure voor registratie, verzending en statistische evaluatie en uw recht op bezwaar. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief en met de beschreven procedures.

18.2 Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen alleen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten met reclame-informatie (hierna "nieuwsbrief" genoemd) met toestemming van de ontvanger of met een wettelijke machtiging. Als de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven bij de registratie voor de nieuwsbrief, is dit doorslaggevend voor de toestemming van de gebruiker. Onze nieuwsbrieven bevatten ook informatie over onze producten, aanbiedingen, promoties en ons bedrijf.

18.3 Dubbele opt-in en registratie: Registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met e-mailadressen van anderen. Inschrijvingen op de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die door de mailingdienstverlener zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd.

18.4 Verzenddienst: De nieuwsbrief wordt verzonden via "MailChimp", een verzendplatform voor nieuwsbrieven van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS. U kunt het privacybeleid van de provider van de verzendservice hier bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy/. De Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee de garantie te voldoen aan het Europese niveau van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).

18.5 Als we gebruik maken van een mailing service provider, kan de mailing service provider, volgens zijn eigen informatie, deze gegevens in pseudonieme vorm, dat wil zeggen zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld om de mailing en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. De mailingdienstverlener gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.

18.6 Registratiegegevens: Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief is het voldoende om uw e-mailadres in te voeren. Optioneel vragen we je om een naam in te voeren, zodat we je persoonlijk kunnen aanspreken in de nieuwsbrief.

18.7 Prestatiemeting - De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "webbaken", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat wordt opgehaald van onze server wanneer de nieuwsbrief wordt geopend of, als we een verzenddienst gebruiken, van hun server. Als onderdeel van dit ophalen wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van ophalen. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. De statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet ons streven of, indien gebruikt, dat van de mailingdienstverlener om individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen op basis van de interesses van onze gebruikers.

18.8 De nieuwsbrief wordt verzonden en het succes wordt gemeten op basis van de toestemming van de ontvangers in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a, Art. 7 GDPR in combinatie met § 7 para. 2 nr. 3 UWG of op basis van de wettelijke toestemming in overeenstemming met § 7 para. 3 UWG.

18.9 Oostenrijk: De nieuwsbrief wordt verstuurd en het succes wordt gemeten op basis van de toestemming van de ontvangers in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a, art. 7 GDPR in combinatie met § 107 lid 2 TKG of op basis van de wettelijke toestemming in overeenstemming met § 107 lid 2 en 3 TKG.

18.10. Het vastleggen van het registratieproces is gebaseerd op onze legitieme belangen conform art. 6 lid 1 lit. f GDPR en dient als bewijs van toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

18.11. Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. hun toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u de nieuwsbrief kunt annuleren. Hiermee wordt ook hun toestemming voor de prestatiemeting geannuleerd. Een afzonderlijke annulering van de prestatiemeting is helaas niet mogelijk; in dat geval moet het hele abonnement op de nieuwsbrief worden geannuleerd. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw persoonlijke gegevens verwijderd, tenzij hun bewaring wettelijk verplicht of gerechtvaardigd is, in welk geval hun verwerking beperkt blijft tot deze uitzonderlijke doeleinden. In het bijzonder kunnen we de uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen voor het verzenden van nieuwsbrieven om te kunnen bewijzen dat er eerder toestemming is gegeven. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, mits tegelijkertijd wordt bevestigd dat er eerder toestemming is gegeven.

19. integratie van diensten en inhoud van derden
19.1 Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. GDPR) gebruiken we content of serviceaanbiedingen van derde aanbieders binnen ons online aanbod. GDPR) inhoud of dienstaanbiedingen van derde aanbieders om hun inhoud en diensten, zoals video's of lettertypen (hierna uniform aangeduid als "inhoud") te integreren. Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker herkennen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud weer te geven. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "webbakens") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Pixel tags kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder andere technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, maar ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

19.2 De volgende presentatie geeft een overzicht van derde aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die verdere informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, in sommige hier al genoemde gevallen, bezwaarmogelijkheden (de zogenaamde opt-out)
- Als onze klanten betaaldiensten van derden gebruiken (bijv. PayPal of Sofortüberweisung), zijn de voorwaarden en informatie over gegevensbescherming van de respectieve externe aanbieders van toepassing, die toegankelijk zijn op de respectieve websites of transactietoepassingen.

- Video's van het platform "YouTube" van de externe provider Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

- Functies van de Twitter-service of het Twitter-platform (hierna "Twitter" genoemd) kunnen in ons online aanbod worden geïntegreerd. Twitter is een dienst van Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. De functies omvatten de presentatie van onze berichten binnen Twitter binnen ons onlineaanbod, de link naar ons profiel op Twitter en de mogelijkheid tot interactie met de berichten en de functies van Twitter, evenals het meten of gebruikers ons onlineaanbod bereiken via de door ons op Twitter geplaatste advertenties (zogenaamde conversiemeting). Twitter is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacyOpt-Out: https://twitter.com/personalization.