Privacybeleid

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons online aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, alsmede externe online aanwezigheden, zoals onze sociale mediaprofielen. (hierna gezamenlijk aangeduid als "online aanbod"). Met betrekking tot de gebruikte termen, zoals "verwerking" of "verantwoordelijke", verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Verantwoordelijk:
Bedrijf..: Lobaro GmbH
Straat nr.: Stadtdeich 7
Postcode, stad, land: 20097, Hamburg, Duitsland
Handelsregister/Nr.: HRB 134264
Directeur: Dipl.-Ing. Theodor Tobias Rohde
Telefoonnummer: +49 40 22816531-0
E-mailadres: support@lobaro.de

Functionaris voor gegevensbescherming:
Naam: Dipl.-Inf. Peer Springstübe
E-mailadres: ps@lobaro.de

Soorten gegevens die worden verwerkt:

- Inventarisgegevens (bv. namen, adressen).
- Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
- Inhoudelijke gegevens (bv. tekstinvoer, foto's, video's).
- Contractgegevens (bv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie).
- Betalingsgegevens (bv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis).
- Gebruiksgegevens (bv. bezochte webpagina's, belangstelling voor inhoud, toegangstijden).
- Meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Verwerking van bijzondere categorieën van gegevens (art. 9, lid 1, DSGVO):

Er worden geen bijzondere categorieën van gegevens verwerkt.

Categorieën van betrokkenen op wie de verwerking betrekking heeft:

- Klanten, geïnteresseerden, bezoekers en gebruikers van het online aanbod, zakenpartners.
Hierna worden de betrokken personen ook collectief "gebruikers" genoemd.

Doel van de verwerking:

- Beschikbaarstelling van het online aanbod, de inhoud ervan en de functies van de winkel.
- Contractuele dienstverlening, service en klantenservice.
- Reageren op contactverzoeken en communiceren met gebruikers.
- Marketing, reclame en marktonderzoek.
- Veiligheidsmaatregelen.

Status: 05/ 2020

1. gebruikte termen
1.1 "Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijvoorbeeld een cookie) of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1.2 Onder "verwerking" wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd. De term is ruim en omvat vrijwel elke behandeling van gegevens.

1.3 "Verantwoordelijke voor de verwerking": de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2 Relevante rechtsgrondslagen
Overeenkomstig art. 13 DSGVO informeren wij u over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking. Indien de rechtsgrondslag niet in het privacybeleid is vermeld, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is Art. 6(1)(a) en Art. 7 DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking om onze diensten te vervullen en contractuele maatregelen uit te voeren en vragen te beantwoorden is Art. 6(1)(b) DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking om onze wettelijke verplichtingen na te komen is Art. 6(1)(c) DSGVO, en de rechtsgrondslag voor de verwerking om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen is Art. 6(1)(f) DSGVO. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient Art. 6(1)(d) DSGVO als rechtsgrondslag.

3. wijzigingen en updates van het privacybeleid
Wij verzoeken u zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij passen de gegevensbeschermingsverklaring aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen een handeling van uw medewerking (bijv. toestemming) of een andere individuele mededeling vereisen.

4. veiligheidsmaatregelen
4.1 Wij nemen passende maatregelen overeenkomstig Art. 32 GDPR, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, alsmede de variërende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen; de maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, alsmede de toegang betreffende de gegevens, de invoer, de openbaarmaking, het waarborgen van de beschikbaarheid en de scheiding ervan. Wij beschikken ook over procedures om de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, de verwijdering van gegevens en de reactie op gegevenscompromittering te waarborgen. Voorts houden wij reeds bij de ontwikkeling en selectie van hardware, software en procedures rekening met de bescherming van persoonsgegevens, overeenkomstig het beginsel van gegevensbescherming door het ontwerp van technologie en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (art. 25 DSGVO).

4.2 De veiligheidsmaatregelen omvatten met name de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

5. bekendmaking en toezending van gegevens
5.1 Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en ondernemingen (verwerkers of derden) doorgeven, aan hen overdragen of hen anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit uitsluitend op basis van een wettelijke toestemming (bijv. indien een doorgifte van de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, op grond van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst), u toestemming heeft gegeven, een wettelijke verplichting hierin voorziet of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, hostingproviders, belasting-, bedrijfs- en juridische adviseurs, klantenservice, boekhouding, facturering en soortgelijke diensten die ons in staat stellen onze contractuele verplichtingen, administratieve taken en plichten efficiënt en effectief na te komen).

5.2 Indien wij derden opdracht geven tot het verwerken van gegevens op basis van een zogenaamde "orderverwerkingsovereenkomst", gebeurt dit op basis van Art. 28 DSGVO.

6. overdrachten naar derde landen
Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen als dit gebeurt om aan onze (pre)contractuele verplichtingen te voldoen, op basis van uw toestemming, vanwege een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken of staan wij de verwerking van gegevens in een derde land alleen toe als aan de speciale vereisten van Art. 44 e.v. DSGVO zijn voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld plaatsvindt op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU (bijv. voor de VS via het "Privacy Shield") of naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde "standaard contractuele clausules").

7. rechten van de betrokkenen
7.1 U hebt het recht om bevestiging te vragen of gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, alsmede nadere informatie en een kopie van de gegevens te vragen overeenkomstig art. 15 van de GDPR.

7.2 U heeft het recht overeenkomstig. Art. 16 DSGVO, heeft u het recht te verzoeken dat de u betreffende gegevens worden aangevuld of dat de u betreffende onjuiste gegevens worden gecorrigeerd.

7.3 Overeenkomstig artikel 17 van de GDPR hebt u het recht te eisen dat de betrokken gegevens onverwijld worden gewist of, als alternatief, om beperking van de verwerking van de gegevens te eisen overeenkomstig artikel 18 van de GDPR.

7.4 U hebt het recht om de gegevens over u die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen in overeenstemming met artikel 20 van de GDPR en te verzoeken dat deze worden overgedragen aan andere verantwoordelijken voor gegevensverwerking.

7.5 U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit op grond van art. 77 DSGVO.

8. herroepingsrecht
U hebt het recht om de overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO verleende toestemming voor de toekomst in te trekken.

9. recht van bezwaar
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens overeenkomstig art. 21 DSGVO. Het bezwaar kan met name worden gemaakt tegen verwerking voor direct marketing doeleinden.

10. cookies en het recht om bezwaar te maken tegen directe reclame
10.1 "Cookies" zijn kleine bestanden die op de computers van de gebruikers worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) op te slaan tijdens of na zijn of haar bezoek aan een online aanbod. Tijdelijke cookies, of "session cookies" of "transient cookies", zijn cookies die worden gewist nadat een gebruiker een online-aanbieding verlaat en zijn of haar browser sluit. In zo'n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelmandje in een onlinewinkel of een inlogstatus worden opgeslagen. Cookies die ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven, worden "permanent" of "persistent" genoemd. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Evenzo kunnen de interesses van gebruikers worden opgeslagen in een dergelijke cookie, die wordt gebruikt voor het meten van het bereik of voor marketingdoeleinden. Third-party cookies zijn cookies van andere aanbieders dan de verantwoordelijke partij die het online aanbod exploiteert (als het alleen om cookies van deze laatste gaat, worden ze first-party cookies genoemd).

10.2 Wij gebruiken tijdelijke en permanente cookies en leggen dit uit in ons privacybeleid.
Als gebruikers niet willen dat er cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

10.3 Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketing doeleinden kan worden gemaakt voor een groot aantal van de diensten, in het bijzonder in het geval van tracking, via de Amerikaanse site. http://www.aboutads.info/choices/ of de kant van de EU http://www.youronlinechoices.com/ worden uitgelegd. Bovendien kan het opslaan van cookies worden voorkomen door ze in de browserinstellingen te deactiveren. Houd er rekening mee dat dan niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.

11. verwijdering van gegevens
11.1 De door ons verwerkte gegevens worden overeenkomstig de artikelen 17 en 18 DSGVO gewist of de verwerking ervan beperkt. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Als de gegevens niet worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dat wil zeggen dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

11.2 In overeenstemming met de wettelijke voorschriften wordt de opslag met name gedurende 6 jaar overeenkomstig § 257 lid 1 HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige bewijsstukken, enz.) en gedurende 10 jaar overeenkomstig § 147 lid 1 AO (boeken, bescheiden, managementrapporten, boekhoudkundige bewijsstukken, handels- en bedrijfsbrieven, voor de belastingen relevante documenten, enz.)

12. orderverwerking in de online shop en klantenrekening
12.1 Wij verwerken de gegevens van onze klanten in het kader van de bestelprocessen in onze onlineshop om hen in staat te stellen de geselecteerde producten en diensten te selecteren en te bestellen, evenals de betaling en levering ervan, of de uitvoering ervan.

12.2 De verwerkte gegevens omvatten inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en de betrokkenen zijn onze klanten, geïnteresseerden en andere zakelijke partners. De verwerking vindt plaats met het oog op het leveren van contractuele diensten in het kader van de exploitatie van een online winkel, facturering, levering en klantenservice. Wij gebruiken sessiecookies om de inhoud van de winkelwagen op te slaan en permanente cookies om de inlogstatus op te slaan.

12.3 De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b (uitvoering van ordertransacties) en c (wettelijk verplichte archivering) DSGVO. In dit verband zijn de als vereist gemarkeerde gegevens noodzakelijk voor de rechtvaardiging en uitvoering van het contract. Wij geven de gegevens alleen aan derden door in het kader van levering, betaling of in het kader van wettelijke toestemmingen en verplichtingen tegenover juridische adviseurs en autoriteiten. De gegevens worden alleen in derde landen verwerkt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract (bijv. op verzoek van de klant voor levering of betaling).

12.4 Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken, waarin zij met name hun bestellingen kunnen bekijken. In het kader van de registratie worden de vereiste verplichte gegevens aan de gebruikers verstrekt. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet door zoekmachines worden geïndexeerd. Indien gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist, voor zover het bewaren ervan om redenen van handels- of belastingrecht overeenkomstig art. 6 lid 1 letter c DSGVO noodzakelijk is. Informatie in het klantenaccount blijft tot de verwijdering ervan met latere archivering in geval van een wettelijke verplichting. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens te bewaren in geval van beëindiging voor het einde van het contract.

12.5 In het kader van registratie en hernieuwde aanmeldingen alsmede het gebruik van onze online diensten slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen en die van de gebruikers bij de bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In principe worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is om onze aanspraken te honoreren of er een wettelijke verplichting daartoe bestaat conform art. 6 lid 1 letter c DSGVO.

12.6 Verwijdering vindt plaats na afloop van wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen, de noodzaak van opslag van de gegevens wordt om de drie jaar getoetst; in geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt verwijdering plaats na afloop daarvan (einde opslagplicht handelsrecht (6 jaar) en belastingrecht (10 jaar)); gegevens in de klantenrekening blijven staan tot de verwijdering ervan.

13. contacten en klantenservice
13.1 Bij contact met ons (via contactformulier of e-mail) worden de gegevens van de gebruiker verwerkt ten behoeve van de afhandeling van het contactverzoek en de verwerking daarvan conform art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO.

13.2 Gegevens van gebruikers kunnen worden opgeslagen in ons relatiebeheersysteem ("CRM-systeem") of een vergelijkbare aanvraagorganisatie.

13.3 Wij verwijderen de vragen als ze niet langer nodig zijn. Wij beoordelen de noodzaak elke twee jaar; vragen van klanten met een klantenaccount slaan wij permanent op en voor verwijdering verwijzen wij naar de informatie op de klantenaccount. Verder gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

14. verzameling van toegangsgegevens en logbestanden
14.1 Wij verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden) op basis van onze legitieme belangen in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO, verzamelen wij gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

14.2 Informatie uit logbestanden wordt om veiligheidsredenen (bijv. ter opheldering van misbruik of fraude) maximaal zeven dagen bewaard en vervolgens gewist. Gegevens die voor bewijsdoeleinden verder moeten worden bewaard, worden niet gewist totdat het betrokken incident definitief is opgehelderd.

15. online aanwezigheid in de sociale media
15.1 Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms op basis van onze legitieme belangen in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO, onderhouden wij online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers te kunnen communiceren en hen over onze diensten daar te informeren. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve exploitanten van toepassing.

15.2 Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken wij de gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld berichten schrijven op onze online aanwezigheid of ons berichten sturen.

15.3 Wij gebruiken Google Analytics om de binnen de advertentiediensten van Google en haar partners geplaatste advertenties alleen te tonen aan gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Google (zogenaamde "Remarketing Audiences" of "Google Analytics Audiences"). Met behulp van Remarketing Audiences willen wij er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële belangstelling van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben.

16. statcounter

Op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a. DSGVO) maken wij gebruik van StatCounter, een webanalysedienst die een instrument voor statistische analyse van het bezoekersverkeer bevat en wordt beheerd door StatCounter, Guinness Enterprise Centre, Taylor's Lane Dublin 8, Ierland. StatCounter maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt opgeslagen op een server van StatCounter. De verwerkte gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen, die alleen worden gebruikt voor analyse en niet voor reclamedoeleinden.

Ga voor meer informatie naar de StatCounter KnowledgeBase https://statcounter.com/support/knowledge-base/314/

17. communicatie per post, e-mail, fax of telefoon
17.1 Wij gebruiken communicatiemiddelen op afstand, zoals post, telefoon of e-mail, voor zakelijke verwerking en marketingdoeleinden. Daarbij verwerken wij inventarisgegevens, adres- en contactgegevens alsmede contractgegevens van klanten, deelnemers, geïnteresseerden en communicatiepartners.

17.2 De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a, art. 7 DSGVO, art. 6 lid 1 lit. f DSGVO in combinatie met wettelijke vereisten voor promotionele communicatie. Contact vindt alleen plaats met toestemming van de contactpersonen of in het kader van wettelijke toestemmingen en de verwerkte gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn en anders bij bezwaar/intrekking of stopzetting van de toestemmingsgrondslagen of wettelijke archiveringsverplichtingen.

Nieuwsbrief 18
18.1 Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, alsmede over de registratie-, verzend- en statistische evaluatieprocedure en uw recht op bezwaar. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de ontvangst ervan en met de beschreven procedures.

18.2 Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met reclame-informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Als de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een registratie, zijn deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Bovendien bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze producten, aanbiedingen, promoties en ons bedrijf.

18.3 Dubbele opt-in en registratie: De registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamd dubbel opt-in proces. Dit betekent dat u na aanmelding een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met andere e-mailadressen kan aanmelden. De registraties voor de nieuwsbrief worden gelogd om het registratieproces volgens de wettelijke voorschriften te kunnen bewijzen. Dit omvat het opslaan van de registratie- en bevestigingstijd en het IP-adres. Ook wijzigingen van uw bij de verzenddienstverlener opgeslagen gegevens worden geregistreerd.

18.4 Verzenddienstverlener: De nieuwsbrief wordt verzonden via "MailChimp", een nieuwsbriefverzendplatform van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS. U kunt het privacybeleid van de mailingdienstverlener hier bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy/. De Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie van naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).

18.5 Voor zover wij gebruik maken van een verzenddienstverlener, kan deze de gegevens in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder ze aan een gebruiker toe te wijzen, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. om de verzending en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden om vast te stellen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De verzenddienstverlener gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of aan derden door te geven.

18.6 Inschrijvingsgegevens: Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief is het voldoende om uw e-mailadres in te voeren. Optioneel vragen wij u om een naam in te voeren zodat wij u persoonlijk kunnen aanspreken in de nieuwsbrief.

18.7 Prestatiemeting - De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde "web beacon", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat van onze server wordt opgehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend, of wanneer wij gebruik maken van een verzenddienstverlener, van diens server. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten aan de hand van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag aan de hand van de opvraaglocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijden. Statistische onderzoeken omvatten ook het vaststellen of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer zij worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling of, indien gebruikt, die van de aanbieder van de verzenddienst om individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen ons veeleer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud toe te sturen naargelang de interesses van onze gebruikers.

18.8 De verzending van de nieuwsbrief en de meting van het succes ervan zijn gebaseerd op de toestemming van de ontvangers overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a, art. 7 DSGVO in samenhang met § 7 lid 2 nr. 3 UWG of op basis van de wettelijke toestemming overeenkomstig § 7 lid 3 UWG.

18.9 Oostenrijk: De nieuwsbrief wordt verstuurd en het succes ervan wordt gemeten op basis van de toestemming van de ontvangers overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a, art. 7 DSGVO juncto art. 107 lid 2 TKG of op basis van de wettelijke toestemming overeenkomstig art. 107 lid 2 en 3 TKG.

18.10. De registratie van het registratieproces is gebaseerd op onze legitieme belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO en dient als bewijs van toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen.

18.11. Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen, d.w.z. hun toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief te annuleren. Tegelijkertijd vervalt hun toestemming voor de prestatiemeting. Helaas is het niet mogelijk om de prestatiemeting apart op te zeggen; in dat geval moet het hele abonnement op de nieuwsbrief worden opgezegd. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens gewist, tenzij het bewaren ervan wettelijk verplicht of gerechtvaardigd is; in dat geval blijft de verwerking ervan beperkt tot deze uitzonderlijke doeleinden. In het bijzonder kunnen wij uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen alvorens ze te verwijderen voor het verzenden van nieuwsbrieven, om eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot een eventuele verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, mits tegelijkertijd het bestaan van eerdere toestemming wordt bevestigd.

19. integratie van diensten en inhoud van derden
19.1 Wij gebruiken inhoud of diensten van derde aanbieders binnen ons online aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO.) DSGVO) om door derde aanbieders aangeboden inhoud of diensten, zoals video's of fonts (hierna uniform aangeduid als "inhoud") te integreren. Dit vereist altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker kennen, omdat zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser kunnen sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Derde aanbieders kunnen voor statistische of marketingdoeleinden ook zogenaamde "pixel tags" (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "web beacons" genoemd) gebruiken. De "pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod, alsmede worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

19.2 De volgende presentatie geeft een overzicht van derde aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die nadere informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, deels al genoemd, mogelijkheden voor bezwaar (de zogenaamde opt-out).
- Indien onze klanten gebruik maken van de betalingsdiensten van derden (bijv. PayPal of Sofortüberweisung), gelden de voorwaarden en de gegevensbeschermingsinformatie van de respectieve derde aanbieders, die binnen de respectieve websites of transactietoepassingen toegankelijk zijn.

- Video's van het platform "YouTube" van de externe provider Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

- Binnen ons online aanbod kunnen functies van de dienst of het platform van Twitter (hierna "Twitter" genoemd) worden geïntegreerd. Twitter is een dienst van Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. De functies omvatten de weergave van onze berichten binnen Twitter binnen ons onlineaanbod, de link naar ons profiel op Twitter alsmede de mogelijkheid tot interactie met de berichten en de functies van Twitter, alsmede het meten of gebruikers via de door ons op Twitter geplaatste advertenties ons onlineaanbod bereiken (zogenaamde conversiemeting). Twitter is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacyOpt-Out: https://twitter.com/personalization.