Verwijdering

Deze pagina informeert u over de procedures van Lobaro GmbH met betrekking tot de EU-richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), in het Duitse recht geïmplementeerd door de "Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG)". Voor de verwijdering van buiten gebruik gestelde Lobaro-apparaten gelden de volgende verklaringen alleen bindend voor klanten binnen Duitsland. Klanten in andere landen moeten contact opnemen met hun plaatselijke autoriteiten voor de juiste informatie.

Een dringende doelstelling van Richtlijn 2002/96/EG van de EU is de verwijdering van AEEA samen met ongesorteerd stedelijk afval tot een minimum te beperken en een hoog niveau van gescheiden inzameling en recycling van AEEA te bereiken. Elektronische apparatuur kan stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid en mag nooit samen met het huishoudelijk afval worden verwijderd.

WEEE / ElektroG

De AEEA-richtlijn (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) is de EU-richtlijn 2002/96/EG betreffende de vermindering van de toenemende hoeveelheid elektronisch afval van elektrische en elektronische apparatuur die niet meer wordt gebruikt. Het doel is de toenemende hoeveelheden elektronisch afval op milieuvriendelijke wijze te voorkomen, te verminderen en te verwijderen door middel van een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

De wet op elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG) bevat een groot aantal voorschriften voor de omgang met elektrische en elektronische apparatuur. De belangrijkste zijn hier verzameld (informatie van de fabrikant volgens §19a ElektroG):

 • Gescheiden inzameling van afvalapparatuur
  • Elektrische en elektronische apparatuur die afval is geworden, wordt AEEA genoemd. Eigenaren van AEEA moeten deze gescheiden van ongesorteerd stedelijk afval verwijderen. AEEA hoort met name niet bij het huishoudelijk afval, maar bij speciale inzamel- en retoursystemen.
 • Batterijen en oplaadbare batterijen en lampen
  • In de regel moeten eigenaren van AEEA gebruikte batterijen en accu's die niet in de AEEA zitten, alsmede lampen die uit de AEEA kunnen worden verwijderd zonder deze te beschadigen, van de AEEA scheiden voordat zij deze bij een inzamelpunt inleveren. Dit geldt niet indien de AEEA met medewerking van een openbare instantie voor afvalbeheer wordt voorbereid voor hergebruik.

 • Kennisgeving gegevensbescherming
  • Oude apparaten bevatten vaak gevoelige persoonsgegevens. Dit geldt met name voor apparaten voor informatie- en telecommunicatietechnologie, zoals computers en smartphones. In uw eigen belang wijzen wij erop dat elke eindgebruiker verantwoordelijk is voor het wissen van de gegevens op de oude apparaten die worden weggegooid.
 • Betekenis van het "doorgestreepte vuilnisbak" symbool
  • Het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak dat regelmatig op elektrische en elektronische apparatuur wordt afgebeeld, geeft aan dat het betrokken apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van ongesorteerd stedelijk afval moet worden ingezameld.

Correcte verwijdering van B2B Lobaro-apparaten

Lobaro-apparaten zijn ontwikkeld en op de markt gebracht voor professioneel gebruik. Dienovereenkomstig zijn zij door de verantwoordelijke Duitse instantie Stiftung EAR (Elektro- Altgeräte Register) erkend als B2B-producten (business to business). De Lobaro GmbH is daar geregistreerd onder nr. DE18824018 geregistreerd.

De B2B-indeling houdt in dat Lobaro niet verplicht is AEEA in te zamelen bij gemeentelijke inzamelpunten, zoals de ElektroG voorschrijft voor producenten van AEEA die bestemd zijn voor de consumentenmarkt.

Bijgevolg kunnen onze producten ook niet op deze manier worden verwijderd.

In plaats daarvan bieden wij onze klanten aan niet meer gebruikte Lobaro-apparaten terug te nemen en ze op onze kosten naar behoren te verwijderen.

Om mogelijkheden te creëren voor het inleveren van oude apparaten, werken wij samen met verschillende gekwalificeerde recyclingbedrijven. Als een door ons geproduceerd apparaat een oud apparaat is geworden en u wilt het inleveren, neem dan contact op met: https://www.take-e-way.de/leistungen/elektrogesetz-weee-elektrog/b2b-altgeraete-ruecknahme-entsorgung/ en vul de vragenlijst in.

RoHS

Als fabrikant van industriële apparatuur voor informatie- en telecommunicatietechnologie produceren wij RoHS-conforme producten in overeenstemming met de inhoud van de EU-richtlijn 2011/65/EU.

Batterijrecht

De Lobaro GmbH is geregistreerd onder reg. nr. DE87567817 overeenkomstig de Batterijwet (BattG).

Overeenkomstig § 12 zin 1 nr. 1-3 BattV (verordening inzake de terugname en verwijdering van gebruikte batterijen en accu's (BattVO) van 27 maart 1998 (BGBl. I blz. 658)) wijzen wij als verkoper erop dat de klant als eindverbruiker wettelijk verplicht is gebruikte batterijen terug te nemen. Batterijen kunnen na gebruik kosteloos aan Lobaro worden geretourneerd. Als batterijen naar de verkoper worden gestuurd, moet het pakket voldoende gefrankeerd zijn.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op batterijen of accu's betekent dat deze aan het einde van hun levensduur niet bij het huisvuil mogen worden gedaan. Het volgende symbool betekent dat het gaat om batterijen die zware metalen en verontreinigende stoffen bevatten en niet met het gewone huishoudelijk of bedrijfsafval mogen worden weggegooid. De afkortingen onder het symbool betekenen: "Cd" (cadmium), "Li" (lithium) / "Li-Ion" (lithium-ion), "Ni" (nikkel), "Mh" (metaalhydride), "Pb" (lood), "Zi" (zink).

Batterijen kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Bijzondere zorg moet worden besteed aan het hanteren van lithiumhoudende batterijen vanwege de bijzondere risico's die daaraan verbonden zijn. De gescheiden inzameling en recycling van oude batterijen en accu's is bedoeld om negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Vermijd zoveel mogelijk afval van oude batterijen, bijvoorbeeld door de voorkeur te geven aan batterijen met een langere levensduur of aan oplaadbare batterijen. Voorkom vervuiling van de openbare ruimte door batterijen of elektrische en elektronische apparatuur met batterijen niet achteloos rond te laten slingeren. Overweeg manieren om een batterij opnieuw te gebruiken in plaats van hem weg te gooien, bijvoorbeeld door de batterij te reviseren of te repareren.