Avhending

Denne siden informerer deg om Lobaro GmbHs prosedyrer i forhold til EU-direktiv 2002/96/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE), implementert i tysk lov gjennom "Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG)". Følgende uttalelser om avhending av Lobaro-enheter som er tatt ut av bruk, gjelder kun bindende for kunder i Tyskland. Kunder i andre land bør kontakte sine lokale myndigheter for å få relevant informasjon.

Et viktig mål med EU-direktiv 2002/96/EF er å minimere avhending av EE-avfall sammen med usortert husholdningsavfall og å oppnå et høyt nivå av separat innsamling og gjenvinning av EE-avfall. Elektronisk utstyr kan inneholde stoffer som er skadelige for miljøet og menneskers helse, og bør aldri kastes sammen med husholdningsavfall.

WEEE / ElektroG

WEEE-direktivet (Waste of Electrical and Electronic Equipment) er EUs direktiv 2002/96/EF om reduksjon av den økende mengden elektronisk avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr som ikke lenger er i bruk. Målet er å unngå, redusere og avhende de økende mengdene elektronisk avfall på en miljømessig forsvarlig måte gjennom utvidet produsentansvar.

Loven om elektrisk og elektronisk utstyr (ElektroG) inneholder et stort antall krav til håndtering av elektrisk og elektronisk utstyr. De viktigste er samlet her (produsentinformasjon i henhold til §19a ElektroG):

 • Separat innsamling av avfallsutstyr
  • Elektrisk og elektronisk utstyr som er blitt avfall, kalles EE-avfall. Eiere av EE-avfall må kaste det atskilt fra usortert husholdningsavfall. WEEE hører ikke hjemme i husholdningsavfallet, men i spesielle innsamlings- og retursystemer.
 • Batterier og oppladbare batterier og lamper
  • Som hovedregel skal eiere av EE-avfall skille ut brukte batterier og akkumulatorer som ikke er innkapslet i EE-avfallet, samt lamper som kan tas ut av EE-avfallet uten å skade det, fra EE-avfallet før det leveres til et innsamlingssted. Dette gjelder ikke hvis WEEE forberedes for gjenbruk med deltakelse fra en offentlig avfallshåndteringsmyndighet.

 • Merknad om databeskyttelse
  • Gammelt utstyr inneholder ofte sensitive personopplysninger. Dette gjelder særlig informasjons- og telekommunikasjonsutstyr som datamaskiner og smarttelefoner. I din egen interesse må du være oppmerksom på at hver sluttbruker er ansvarlig for å slette dataene på utrangerte enheter som skal kasseres.
 • Betydningen av symbolet med den overkryssede søppelbøtten
  • Symbolet med en overkrysset søppelbøtte som regelmessig er avbildet på elektrisk og elektronisk utstyr, indikerer at den respektive enheten må samles inn separat fra usortert husholdningsavfall på slutten av levetiden.

Riktig avhending av B2B Lobaro-enheter

Lobaro-enheter er utviklet og markedsført for profesjonell bruk. Følgelig har de blitt anerkjent som B2B-produkter (business to business) av det ansvarlige tyske byrået Stiftung EAR (Elektro- Altgeräte Register). Lobaro GmbH er registrert der under nr. DE18824018 registrert.

B2B-klassifiseringen betyr at Lobaro ikke er forpliktet til å samle inn EE-avfall fra kommunale innsamlingssteder, slik ElektroG krever at produsenter av EE-avfall til forbrukermarkedet skal gjøre.

Følgelig kan våre produkter også ikke avhendes på denne måten.

I stedet tilbyr vi våre kunder å ta tilbake Lobaro-enheter som ikke lenger brukes, og å avhende dem på riktig måte på vår bekostning.

For å skape muligheter for retur av gamle apparater samarbeider vi med flere kvalifiserte gjenvinningsselskaper. Hvis en enhet produsert av oss har blitt en gammel enhet og du ønsker å returnere den, vennligst kontakt: https://www.take-e-way.de/leistungen/elektrogesetz-weee-elektrog/b2b-altgeraete-ruecknahme-entsorgung/ og fyll ut spørreskjemaet.

RoHS

Som produsent av industrielt utstyr for informasjons- og telekommunikasjonsteknologi produserer vi RoHS-kompatible produkter i samsvar med innholdet i EU-direktiv 2011/65/EU.

Batterilovgivning

Lobaro GmbH er registrert under reg. nr. DE87567817 i henhold til batteriloven (BattG).

I samsvar med § 12 setning 1 nr. 1-3 BattV (Forordning om retur og avhending av brukte batterier og akkumulatorer (BattVO) av 27. mars 1998 (BGBl. I s. 658)), påpeker vi som selger at kunden som sluttbruker er juridisk forpliktet til å returnere brukte batterier. Batterier kan returneres gratis til Lobaro etter bruk. Hvis batterier sendes til selgeren, må pakken være tilstrekkelig stemplet.

Symbolet med den overkryssede søppelbøtten på batterier eller akkumulatorer betyr at de ikke må kastes i husholdningsavfallet når de er utrangert. Følgende symbol betyr at dette er batterier som inneholder tungmetaller og miljøgifter, og at de ikke må kastes sammen med vanlig husholdnings- eller næringsavfall. Forkortelsene under symbolet betyr: "Cd" (kadmium), "Li" (litium) / "Li-Ion" (litium-ion), "Ni" (nikkel), "Mh" (metallhydrid), "Pb" (bly), "Zi" (sink).

Batterier kan inneholde stoffer som er skadelige for miljøet og menneskers helse. Det bør utvises særlig forsiktighet ved håndtering av batterier som inneholder litium, på grunn av den spesielle risikoen dette innebærer. Separat innsamling og gjenvinning av gamle batterier og akkumulatorer er ment å unngå negative virkninger på miljøet og menneskers helse.

Unngå i størst mulig grad å skape avfall fra gamle batterier, f.eks. ved å foretrekke batterier med lengre levetid eller oppladbare batterier. Unngå å forsøple offentlige rom ved ikke å la batterier eller elektrisk og elektronisk utstyr som inneholder batterier, ligge og slenge. Vurder hvordan du kan gjenbruke et batteri i stedet for å kaste det, for eksempel ved å sette det i stand eller reparere det.