Avfallshåndtering

På denne siden finner du informasjon om hvordan du skal forholde deg til Lobaro GmbH i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE), som er implementert i tysk lov ved "Lov om markedsføring, retur og miljøvennlig avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (ElektroG)". Følgende uttalelser om avhending av utrangerte Lobaro-enheter gjelder bindende kun for kunder i Tyskland. Kunder i andre land bør kontakte lokale myndigheter for å få relevant informasjon.

Et av hovedmålene i EU-direktiv 2002/96/EF er å minimere mengden elektrisk/elektronisk avfall som kastes sammen med usortert husholdningsavfall, og å oppnå en høy grad av separat innsamling og resirkulering av elektrisk/elektronisk avfall. Elektronisk utstyr kan inneholde miljø- og helseskadelige stoffer og skal aldri kastes sammen med husholdningsavfall.

WEEE / ElektroG

WEEE-direktivet (Waste of Electrical and Electronic Equipment) er EUs direktiv 2002/96/EF om reduksjon av den økende mengden elektronisk avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr som ikke lenger er i bruk. Målet er å unngå, redusere og avhende de økende mengdene elektronisk avfall på en miljøvennlig måte gjennom utvidet produsentansvar.

Lov om elektrisk og elektronisk utstyr (ElektroG) inneholder en lang rekke krav til håndtering av elektrisk og elektronisk utstyr. De viktigste er oppsummert her (produsentinformasjon i henhold til §19a ElektroG):

 • Separat innsamling av gamle apparater
  • Elektriske og elektroniske apparater som er blitt avfall, kalles gamle apparater. Eiere av gamle apparater må avhende dem separat fra usortert husholdningsavfall. Spesielt gamle apparater hører ikke hjemme i husholdningsavfallet, men i spesielle innsamlings- og retursystemer.
 • Batterier, oppladbare batterier og lamper
  • Eiere av kasserte apparater skal som hovedregel skille ut kasserte batterier og akkumulatorer som ikke er innkapslet i det kasserte apparatet, samt lamper som kan tas ut av det kasserte apparatet uten at de ødelegges, fra det kasserte apparatet før de leveres inn på et innsamlingssted. Dette gjelder ikke hvis kasserte apparater klargjøres for gjenbruk i samarbeid med en offentlig avfallshåndteringsorganisasjon.

 • Merknad om personvern
  • Gamle enheter inneholder ofte sensitive personopplysninger. Dette gjelder spesielt informasjons- og telekommunikasjonsenheter som datamaskiner og smarttelefoner. I din egen interesse gjør vi oppmerksom på at hver enkelt sluttbruker er ansvarlig for å slette dataene på de gamle enhetene som skal kasseres.
 • Betydningen av symbolet "søppelbøtte med kryss over".
  • Symbolet med en overkrysset søppelbøtte som regelmessig vises på elektriske og elektroniske apparater, indikerer at det aktuelle apparatet skal samles inn separat fra usortert husholdningsavfall når det er utgått.

Riktig avhending av B2B Lobaro-enheter

Lobaro-apparatene er utviklet og markedsføres for profesjonell bruk. De er derfor godkjent som B2B-produkter (business to business) av det ansvarlige tyske organet Stiftung EAR (Waste Electrical and Electronic Equipment Register). Lobaro GmbH er registrert der under nr. DE18824018 registrert.

B2B-klassifiseringen innebærer at Lobaro ikke er forpliktet til å samle inn elektrisk/elektronisk avfall fra kommunale innsamlingsstasjoner, slik ElektroG krever av produsenter av elektrisk/elektronisk utstyr beregnet på forbrukermarkedet.

Følgelig kan våre produkter også ikke kan avhendes på denne måten.

I stedet tilbyr vi kundene våre å ta tilbake Lobaro-enheter som ikke lenger er i bruk, og kassere dem på riktig måte på vår bekostning.

Vi samarbeider med flere kvalifiserte gjenvinningsselskaper for å skape muligheter for retur av gamle apparater. Hvis et apparat produsert av oss har blitt et gammelt apparat og du ønsker å returnere det, kan du ta kontakt: https://www.take-e-way.de/leistungen/elektrogesetz-weee-elektrog/b2b-altgeraete-ruecknahme-entsorgung/ og fylle ut spørreskjemaet.

RoHS

Som produsent av industrielt informasjons- og telekommunikasjonsutstyr produserer vi RoHS-kompatible produkter i samsvar med innholdet i EU-direktiv 2011/65/EU.

Batteriloven

Lobaro GmbH er registrert under reg.nr. DE87567817 i henhold til den tyske batteriloven (BattG).

I henhold til § 12 setning 1 nr. 1-3 BattV (Forordning om retur og avhending av brukte batterier og akkumulatorer (BattVO) av 27. mars 1998 (BGBl. I s. 658)) gjør vi som selger oppmerksom på at kunden som sluttbruker er juridisk forpliktet til å returnere brukte batterier. Batterier kan returneres kostnadsfritt til Lobaro etter bruk. Hvis batteriene sendes til selgeren, må pakken være tilstrekkelig frankert.

Symbolet med den overkryssede søppelbøtten på batterier eller akkumulatorer betyr at de ikke må kastes i husholdningsavfallet etter endt levetid. Følgende symbol betyr at batteriene inneholder tungmetaller og skadelige stoffer og ikke må kastes sammen med husholdningsavfall eller næringsavfall. Forkortelsene under symbolet betyr: "Cd" (kadmium), "Li" (litium) / "Li-Ion" (litium-ion), "Ni" (nikkel), "Mh" (metallhydrid), "Pb" (bly), "Zi" (sink).

Batterier kan inneholde miljø- og helseskadelige stoffer. Ved håndtering av batterier som inneholder litium, må det utvises særlig forsiktighet på grunn av den spesielle risikoen. Separat innsamling og resirkulering av gamle batterier og akkumulatorer skal forhindre negative effekter på miljøet og menneskers helse.

Unngå i størst mulig grad at det oppstår avfall fra gamle batterier, f.eks. ved å velge batterier med lengre levetid eller oppladbare batterier. Unngå forsøpling i det offentlige rom ved ikke å la batterier eller elektrisk og elektronisk utstyr som inneholder batterier, ligge og flyte. Undersøk om det er mulig å gjenbruke et batteri i stedet for å kaste det, f.eks. ved å rekonditionere eller reparere det.