Tietosuojakäytäntö

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojen (jäljempänä "tiedot") käsittelyn tyypistä, laajuudesta ja tarkoituksesta verkkotarjonnassamme ja siihen liittyvillä verkkosivustoilla, toiminnoissa ja sisällössä sekä ulkoisissa verkkoesityksissä, kuten sosiaalisen median profiileissamme. (jäljempänä yhdessä "verkkotarjous"). Käytettyjen termien, kuten "käsittely" tai "rekisterinpitäjä", osalta viittaamme yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 4 artiklan määritelmiin.

Vastuullinen:
Yritys..: Lobaro GmbH
Katu nro: Stadtdeich 7
Postinumero, kaupunki, maa: 20097, Hamburg, Saksa
Kaupparekisteri/Nro: HRB 134264
Toimitusjohtaja: Dipl.-Ing. Theodor Tobias Rohde
Puhelinnumero: +49 40 22816531-0
Sähköpostiosoite: support@lobaro.de

Tietosuojavastaava:
Nimi: Dipl.-Inf. Peer Springstübe
Sähköpostiosoite: ps@lobaro.de

Käsiteltävät tietotyypit:

- Inventointitiedot (esim. nimet, osoitteet).
- Yhteystiedot (esim. sähköposti, puhelinnumerot).
- Sisältötiedot (esim. tekstinsyöttö, valokuvat, videot).
- Sopimustiedot (esim. sopimuksen kohde, voimassaoloaika, asiakasryhmä).
- Maksutiedot (esim. pankkitiedot, maksuhistoria).
- Käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivu, kiinnostus sisältöä kohtaan, käyttöajat).
- Meta-/yhteystiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).

Erityisten tietoryhmien käsittely (DSGVO:n 9 artiklan 1 kohta):

Erityisiä tietoryhmiä ei käsitellä.

Käsittelyn kohteena olevien rekisteröityjen ryhmät:

- Asiakkaat, sidosryhmät, verkkotarjonnan kävijät ja käyttäjät, liikekumppanit.
Jäljempänä viitataan asianomaisiin henkilöihin myös yhteisnimityksellä "käyttäjät".

Käsittelyn tarkoitus:

- Verkkotarjouksen, sen sisällön ja verkkokaupan toimintojen tarjoaminen.
- Sopimusperusteisten palvelujen tarjoaminen, palvelu ja asiakaspalvelu.
- Yhteydenottopyyntöihin vastaaminen ja yhteydenpito käyttäjien kanssa.
- Markkinointi, mainonta ja markkinatutkimus.
- Turvatoimet.

Tila: 05/ 2020

1. käytetyt termit
1.1 'Henkilötiedoilla' tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä 'rekisteröity') liittyviä tietoja; tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa erityisesti tunnisteen, kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitietojen, verkkotunnisteen (esim. evästeen) tai yhden tai useamman kyseisen luonnollisen henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, psyykkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen identiteettiin liittyvän tekijän perusteella.

1.2 "Käsittelyllä" tarkoitetaan mitä tahansa toimintoa tai toimintojen sarjaa, joka suoritetaan henkilötiedoille, riippumatta siitä, tapahtuuko se automaattisesti vai ei. Termi on laaja ja kattaa käytännössä kaikenlaisen tietojen käsittelyn.

1.3 'Rekisterinpitäjällä' tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

2 Asiaa koskevat oikeusperustat
DSGVO:n 13 artiklan mukaisesti ilmoitamme sinulle tietojenkäsittelyn oikeusperustan. Jos oikeusperustaa ei ole mainittu tietosuojaselosteessa, sovelletaan seuraavaa: Suostumuksen hankkimisen oikeusperuste on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 7 artikla, käsittelyn oikeusperuste palveluidemme täyttämiseksi ja sopimustoimenpiteiden toteuttamiseksi sekä kyselyihin vastaamiseksi on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, käsittelyn oikeusperuste oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta ja käsittelyn oikeusperuste oikeutettujen etujemme suojaamiseksi on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Jos rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeät edut edellyttävät henkilötietojen käsittelyä, oikeusperustana on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan d alakohta.

3. tietosuojakäytännön muutokset ja päivitykset
Pyydämme sinua säännöllisesti tutustumaan tietosuojaselosteemme sisältöön. Mukautamme tietosuojaselostetta heti, kun muutokset suorittamassamme tietojenkäsittelyssä tekevät sen tarpeelliseksi. Ilmoitamme sinulle heti, kun muutokset edellyttävät sinulta yhteistyötä (esim. suostumusta) tai muuta yksilöllistä ilmoitusta.

4. turvatoimet
4.1 Ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin Art. 32 yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, ottaen huomioon tekniikan taso, toteutuskustannukset ja käsittelyn luonne, laajuus, olosuhteet ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvan riskin vaihteleva todennäköisyys ja vakavuus, asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan riskiin nähden asianmukainen tietosuojan taso; toimenpiteisiin kuuluu erityisesti tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistaminen valvomalla fyysistä pääsyä tietoihin sekä niihin pääsyä, tietojen syöttämistä, luovuttamista, saatavuuden varmistamista ja niiden erottelua. Käytössämme on myös menettelyt, joilla varmistetaan rekisteröityjen oikeuksien käyttäminen, tietojen poistaminen ja reagointi tietojen vaarantumiseen. Lisäksi otamme henkilötietojen suojan huomioon jo laitteistojen, ohjelmistojen ja menettelyjen kehittämisessä ja valinnassa noudattaen periaatetta, jonka mukaan tietosuojaa toteutetaan tekniikan suunnittelun avulla ja tietosuojaa suosivien oletusasetusten avulla (DSGVO:n 25 artikla).

4.2 Turvatoimiin kuuluu erityisesti tietojen salattu siirto selaimesi ja palvelimemme välillä.

5. tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
5.1 Jos tietojenkäsittelyn yhteydessä luovutamme tietoja muille henkilöille ja yrityksille (henkilötietojen käsittelijöille tai kolmansille osapuolille), välitämme niitä näille tai muutoin annamme heille pääsyn tietoihin, tämä tapahtuu vain laillisen luvan perusteella (esim. jos tietojen välittäminen kolmansille osapuolille, kuten maksupalveluntarjoajille, on tarpeen 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan mukaisesti). b DSGVO:n nojalla on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi), olet antanut siihen suostumuksesi, lakisääteinen velvoite edellyttää sitä tai oikeutettujen etujemme perusteella (esim. kun käytämme asiamiehiä, isännöintipalvelujen tarjoajia, vero-, yritys- ja oikeudellisia neuvonantajia, asiakaspalvelu-, kirjanpito-, laskutus- ja muita vastaavia palveluja, joiden avulla voimme täyttää sopimusvelvoitteemme, hallinnolliset tehtävämme ja velvollisuutemme tehokkaasti ja tuloksellisesti).

5.2 Jos annamme kolmansille osapuolille toimeksiannon tietojen käsittelystä niin sanotun "tilauksen käsittelysopimuksen" perusteella, tämä tapahtuu DSGVO:n 28 artiklan perusteella.

6. siirrot kolmansiin maihin
Jos käsittelemme tietoja kolmannessa maassa (eli Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella) tai jos tämä tapahtuu kolmannen osapuolen palveluiden käytön tai tietojen luovuttamisen tai siirtämisen yhteydessä kolmansille osapuolille, tämä tapahtuu vain, jos se tehdään (esi)sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, suostumuksesi perusteella, lakisääteisen velvoitteen vuoksi tai oikeutettujen etujemme perusteella. Jollei lakisääteisistä tai sopimusperusteisista luvista muuta johdu, käsittelemme tai sallimme tietojen käsittelyn kolmannessa maassa vain, jos 44 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen mukaiset erityisvaatimukset täyttyvät. DSGVO täyttyvät. Tämä tarkoittaa, että käsittely suoritetaan esimerkiksi erityistakuiden perusteella, kuten virallisesti tunnustetun, EU:n tietosuojan tasoa vastaavan tietosuojan tason määrittäminen (esim. Yhdysvalloissa Privacy Shield -järjestelmän kautta) tai virallisesti tunnustettujen erityisten sopimusvelvoitteiden (ns. vakiosopimuslausekkeiden) noudattaminen.

7. rekisteröityjen oikeudet
7.1 Sinulla on oikeus pyytää vahvistusta siitä, käsitelläänkö kyseisiä tietoja, ja saada tietoja näistä tiedoista sekä lisätietoja ja kopio tiedoista yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti.

7.2 Art. GDPR:n 16 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus pyytää, että sinua koskevia tietoja täydennetään tai että sinua koskevat virheelliset tiedot korjataan.

7.3 Yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus vaatia, että kyseiset tiedot poistetaan viipymättä, tai vaihtoehtoisesti vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti.

7.4 Sinulla on oikeus pyytää, että sinua koskevat tiedot, jotka olet antanut meille, vastaanotetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukaisesti, ja pyytää niiden siirtämistä muille rekisterinpitäjille.

7.5 Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle DSGVO:n 77 artiklan mukaisesti.

8. peruuttamisoikeus
Sinulla on oikeus peruuttaa DSGVO:n 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettu suostumus tulevaisuutta varten.

9. vastalauseoikeus
Voit milloin tahansa vastustaa sinua koskevien tietojen tulevaa käsittelyä DSGVO:n 21 artiklan mukaisesti. Vastalause voidaan tehdä erityisesti suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuvaa käsittelyä vastaan.

10. evästeet ja oikeus vastustaa suoramainontaa
10.1 "Evästeet" ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjien tietokoneisiin. Evästeisiin voidaan tallentaa erilaisia tietoja. Evästettä käytetään ensisijaisesti tallentamaan tietoja käyttäjästä (tai laitteesta, johon eväste on tallennettu) hänen verkkotarjouksessa käyntinsä aikana tai sen jälkeen. Väliaikaiset evästeet eli istuntoevästeet tai väliaikaiset evästeet ovat evästeitä, jotka poistetaan sen jälkeen, kun käyttäjä poistuu verkkotarjouksesta ja sulkee selaimensa. Tällaiseen evästeeseen voidaan tallentaa esimerkiksi verkkokaupan ostoskorin sisältö tai kirjautumistila. Evästeitä, jotka säilyvät tallessa myös selaimen sulkemisen jälkeen, kutsutaan "pysyviksi" tai "pysyviksi". Esimerkiksi kirjautumistila voidaan tallentaa, jos käyttäjät käyvät siellä useiden päivien kuluttua. Samoin käyttäjien kiinnostuksen kohteet voidaan tallentaa tällaiseen evästeeseen, jota käytetään valikoimamittaukseen tai markkinointitarkoituksiin. Kolmannen osapuolen evästeet ovat muiden palveluntarjoajien evästeitä kuin verkkotarjousta ylläpitävän vastuullisen osapuolen evästeitä (muuten, jos ne ovat vain jälkimmäisen osapuolen evästeitä, niistä käytetään nimitystä ensimmäisen osapuolen evästeet).

10.2 Käytämme tilapäisiä ja pysyviä evästeitä ja selitämme tämän tietosuojakäytännössämme.
Jos käyttäjät eivät halua evästeiden tallentuvan tietokoneelleen, heitä pyydetään poistamaan vastaava vaihtoehto käytöstä selaimensa järjestelmäasetuksista. Tallennetut evästeet voidaan poistaa selaimen järjestelmäasetuksista. Evästeiden poistaminen käytöstä voi johtaa tämän verkkotarjouksen toiminnallisiin rajoituksiin.

10.3 Evästeiden käyttöä verkkomarkkinointitarkoituksiin voidaan yleisesti vastustaa useiden palvelujen osalta, erityisesti jäljittämisen osalta, yhdysvaltalais-amerikkalaisen sivuston kautta. http://www.aboutads.info/choices/ tai EU:n puolelta http://www.youronlinechoices.com/ selitetään. Lisäksi evästeiden tallentaminen voidaan estää poistamalla ne käytöstä selaimen asetuksista. Huomaa, että kaikkia tämän verkkotarjouksen toimintoja ei voi silloin käyttää.

11. tietojen poistaminen
11.1 Käsittelemämme tiedot poistetaan tai niiden käsittelyä rajoitetaan DSGVO:n 17 ja 18 artiklan mukaisesti. Ellei tämän tietosuojaselosteen soveltamisalalla nimenomaisesti mainita, tallentamamme tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoitukseensa ja kun poistaminen ei ole ristiriidassa lakisääteisten säilyttämisvelvoitteiden kanssa. Jos tietoja ei poisteta, koska niitä tarvitaan muihin laillisesti sallittuihin tarkoituksiin, niiden käsittelyä rajoitetaan. Toisin sanoen tiedot suojataan eikä niitä käsitellä muihin tarkoituksiin. Tämä koskee esimerkiksi tietoja, jotka on säilytettävä kauppa- tai verolainsäädännön vuoksi.

11.2 Lakisääteisten vaatimusten mukaisesti säilytetään erityisesti 6 vuotta HGB:n 257 §:n 1 momentin mukaisesti (kaupparekisterit, varastot, alkusaldot, vuositilinpäätökset, kauppakirjeet, kirjanpitotositteet jne.) ja 10 vuotta AO:n 147 §:n 1 momentin mukaisesti (kirjat, asiakirjat, toimintakertomukset, kirjanpitotositteet, kauppa- ja liikekirjeet, verotuksen kannalta merkitykselliset asiakirjat jne.).

12. tilausten käsittely verkkokaupassa ja asiakastilillä
12.1 Käsittelemme asiakkaidemme tietoja verkkokauppamme tilausprosessien yhteydessä, jotta he voivat valita ja tilata valitsemansa tuotteet ja palvelut sekä maksaa ja toimittaa tai toteuttaa ne.

12.2 Käsiteltäviin tietoihin kuuluvat varastotiedot, viestintätiedot, sopimustiedot ja maksutiedot, ja rekisteröidyt ovat asiakkaitamme, sidosryhmiä ja muita liikekumppaneita. Käsittely suoritetaan sopimusperusteisten palvelujen tarjoamiseksi verkkokaupan toiminnan, laskutuksen, toimituksen ja asiakaspalvelun puitteissa. Käytämme istuntoevästejä ostoskorin sisällön tallentamiseen ja pysyviä evästeitä kirjautumistilan tallentamiseen.

12.3 Käsittely perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b (tilaustapahtumien toteuttaminen) ja c (lakisääteinen arkistointi) alakohtaan. Tässä yhteydessä pakollisiksi merkityt tiedot ovat välttämättömiä sopimuksen perustelemiseksi ja täyttämiseksi. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille ainoastaan toimituksen, maksun tai lakisääteisten lupien ja velvoitteiden puitteissa oikeudellisia neuvonantajia ja viranomaisia kohtaan. Tietoja käsitellään kolmansissa maissa vain, jos se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi (esim. asiakkaan pyynnöstä toimitusta tai maksua varten).

12.4 Käyttäjät voivat halutessaan luoda käyttäjätilin, jolla he voivat tarkastella erityisesti tilauksiaan. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjille annetaan vaaditut pakolliset tiedot. Käyttäjätilit eivät ole julkisia, eivätkä hakukoneet voi indeksoida niitä. Jos käyttäjät ovat peruuttaneet käyttäjätilinsä, heidän käyttäjätiliin liittyvät tietonsa poistetaan edellyttäen, että niiden säilyttäminen on välttämätöntä kaupallisista tai verolainsäädännöllisistä syistä DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti. Asiakastilin tiedot säilyvät, kunnes ne poistetaan, ja ne arkistoidaan myöhemmin lakisääteisen velvoitteen vuoksi. Käyttäjien vastuulla on tallentaa tietonsa irtisanomistilanteessa ennen sopimuksen päättymistä.

12.5 Rekisteröitymisen ja uudistettujen kirjautumisten yhteydessä sekä verkkopalvelujemme käytön yhteydessä tallennamme IP-osoitteen ja kunkin käyttäjän toiminnan ajankohdan. Tallentaminen perustuu oikeutettuihin etuihimme sekä käyttäjien etuihin suojautua väärinkäytöksiltä ja muulta luvattomalta käytöltä. Periaatteessa näitä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi jos se on tarpeen vaateidemme ajamiseksi tai jos siihen on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen oikeudellinen velvoite.

12.6 Poistaminen tapahtuu lakisääteisten takuu- ja vastaavien velvoitteiden päättymisen jälkeen, tietojen säilyttämisen tarpeellisuus tarkistetaan kolmen vuoden välein; lakisääteisten arkistointivelvoitteiden osalta poistaminen tapahtuu niiden päättymisen jälkeen (kauppalain (6 vuotta) ja verolain (10 vuotta) mukaisen säilytysvelvollisuuden päättyminen); asiakastilin tiedot säilyvät, kunnes ne poistetaan.

13. yhteydenpito ja asiakaspalvelu
13.1 Kun käyttäjä ottaa meihin yhteyttä (yhteydenottolomakkeen tai sähköpostin kautta), käyttäjän tietoja käsitellään yhteydenottopyynnön käsittelyä ja sen käsittelyä varten DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

13.2 Käyttäjien tiedot voidaan tallentaa asiakassuhteiden hallintajärjestelmään ("CRM-järjestelmä") tai vastaavaan kyselyorganisaatioon.

13.3 Poistamme tiedustelut, jos ne eivät ole enää tarpeellisia. Tarkistamme tarpeellisuuden kahden vuoden välein; säilytämme asiakastilin omaavien asiakkaiden tiedustelut pysyvästi ja viittaamme asiakastilin tietoihin poistamista varten. Lisäksi sovelletaan lakisääteisiä arkistointivelvoitteita.

14. käyttötietojen ja lokitiedostojen kerääminen
14.1 Keräämme tietoja jokaisesta pääsystä palvelimelle, jolla tämä palvelu sijaitsee (ns. palvelinlokitiedostot) 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen oikeutettujen etujemme perusteella. DSGVO:n mukaisesti keräämme tietoja jokaisesta pääsystä palvelimelle, jolla tämä palvelu sijaitsee (ns. palvelinlokitiedostot). Käyttäjätiedot sisältävät käytetyn verkkosivuston nimen, tiedoston, päivämäärän ja kellonajan, siirretyn tiedon määrän, ilmoituksen onnistuneesta käytöstä, selaimen tyypin ja version, käyttäjän käyttöjärjestelmän, viittaus-URL-osoitteen (aiemmin vierailtu sivu), IP-osoitteen ja pyynnön esittäneen palveluntarjoajan.

14.2 Lokitiedostojen tietoja säilytetään turvallisuussyistä (esim. väärinkäytösten tai petosten selvittämiseksi) enintään seitsemän päivän ajan, minkä jälkeen ne poistetaan. Tietoja, joiden jatkosäilytys on tarpeen todistelutarkoituksessa, ei poisteta, kunnes kyseinen tapaus on lopullisesti selvitetty.

15. läsnäolo sosiaalisessa mediassa
15.1 Ylläpidämme verkkoedustuksia sosiaalisissa verkostoissa ja alustoilla 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen oikeutettujen etujemme perusteella. DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti ylläpidämme verkkoedustuksia sosiaalisissa verkostoissa ja alustoilla voidaksemme viestiä siellä toimivien asiakkaiden, sidosryhmien ja käyttäjien kanssa ja tiedottaa heille palveluistamme siellä. Kutsuttaessa kyseisiä verkostoja ja alustoja sovelletaan niiden operaattoreiden ehtoja ja tietojenkäsittelyohjeita.

15.2 Jollei tietosuojakäytännöissämme toisin mainita, käsittelemme käyttäjien tietoja, jos he kommunikoivat kanssamme sosiaalisissa verkostoissa ja alustoilla, esimerkiksi kirjoittavat viestejä verkkoesiintymisiimme tai lähettävät meille viestejä.

15.3 Käytämme Google Analyticsia näyttämään Googlen ja sen yhteistyökumppaneiden mainospalveluissa sijoitettuja mainoksia vain sellaisille käyttäjille, jotka ovat myös osoittaneet kiinnostusta verkkotarjontaamme kohtaan tai joilla on tiettyjä ominaisuuksia (esim. kiinnostus tiettyihin aiheisiin tai tuotteisiin, jotka on määritetty vierailtujen verkkosivujen perusteella), jotka välitämme Googlelle (niin sanotut "Remarketing-yleisöt" tai "Google Analytics -yleisöt"). Remarketing-yleisöjen avulla haluamme myös varmistaa, että mainoksemme vastaavat käyttäjien mahdollisia kiinnostuksen kohteita eikä niillä ole häiritsevää vaikutusta.

16. tilastolaskuri

Suostumuksesi perusteella (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan a alakohta) käytämme StatCounteria, web-analyysipalvelua, joka sisältää työkalun kävijäliikenteen tilastolliseen analysointiin ja jota ylläpitää StatCounter, Guinness Enterprise Centre, Taylor's Lane Dublin 8, Irlanti. StatCounter käyttää "evästeitä", jotka ovat tietokoneellesi sijoitettuja tekstitiedostoja, joiden avulla verkkosivusto voi analysoida, miten käyttäjät käyttävät sivustoa.

Evästeen tuottamat tiedot tämän verkkosivuston käytöstäsi tallennetaan StatCounterin ylläpitämälle palvelimelle. Käsiteltyjä tietoja voidaan käyttää käyttäjäprofiilien luomiseen, joita käytetään vain analyyseihin, ei mainostarkoituksiin.

Lisätietoja saat StatCounter KnowledgeBase -tietokannasta https://statcounter.com/support/knowledge-base/314/.

17. postitse, sähköpostitse, faksilla tai puhelimitse tapahtuva viestintä
17.1 Käytämme etäviestintävälineitä, kuten postia, puhelinta tai sähköpostia, liiketoiminnan käsittelyyn ja markkinointitarkoituksiin. Tällöin käsittelemme varastotietoja, osoite- ja yhteystietoja sekä asiakkaiden, osallistujien, sidosryhmien ja viestintäkumppaneiden sopimustietoja.

17.2 Käsittely suoritetaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 artiklan sekä DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella yhdessä mainosviestintää koskevien oikeudellisten vaatimusten kanssa. Yhteydenottoja tehdään vain yhteyshenkilöiden suostumuksella tai lakisääteisten lupien puitteissa, ja käsitellyt tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita, ja muussa tapauksessa vastalauseen/peruutuksen tai lupaperusteiden tai lakisääteisten arkistointivelvoitteiden raukeamisen yhteydessä.

18 uutiskirje
18.1 Seuraavilla tiedoilla kerromme sinulle uutiskirjeemme sisällöstä sekä rekisteröinti-, lähetys- ja tilastollisesta arviointimenettelystä ja vastustamisoikeuksistasi. Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sen vastaanottamisen ja kuvatut menettelyt.

18.2 Uutiskirjeen sisältö: Lähetämme uutiskirjeitä, sähköposteja ja muita sähköisiä ilmoituksia, joissa on mainostietoja (jäljempänä "uutiskirje"), vain vastaanottajien suostumuksella tai laillisella luvalla. Jos uutiskirjeen sisältö on kuvattu nimenomaisesti rekisteröinnin yhteydessä, se on ratkaisevaa käyttäjien suostumuksen kannalta. Lisäksi uutiskirjeemme sisältävät tietoa tuotteistamme, tarjouksistamme, kampanjoistamme ja yrityksestämme.

18.3 Kaksinkertainen sisäänkirjautuminen ja kirjautuminen: Uutiskirjeeseemme kirjautuminen tapahtuu niin sanotun kaksinkertaisen sisäänkirjautumisprosessin avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että rekisteröinnin jälkeen saat sähköpostiviestin, jossa sinua pyydetään vahvistamaan rekisteröitymisesi. Tämä vahvistus on tarpeen, jotta kukaan ei voi rekisteröityä muilla sähköpostiosoitteilla. Uutiskirjeen rekisteröinnit kirjataan lokiin, jotta rekisteröintiprosessi voidaan todistaa lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Tämä sisältää rekisteröinti- ja vahvistusajan sekä IP-osoitteen tallentamisen. Myös lähetyspalvelun tarjoajalle tallennettujen tietojesi muutokset kirjataan.

18.4 Lähetyspalvelun tarjoaja: Uutiskirje lähetetään käyttäen "MailChimp"-palvelua, joka on yhdysvaltalaisen palveluntarjoajan Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA, uutiskirjeiden lähetysalusta. Voit tutustua postituspalvelun tarjoajan tietosuojakäytäntöön täällä: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp on sertifioitu Privacy Shield -sopimuksen mukaisesti ja tarjoaa siten takuun eurooppalaisen tietosuojan tason noudattamisesta (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).

18.5 Siltä osin kuin käytämme lähetyspalvelun tarjoajaa, lähetyspalvelun tarjoaja voi omien tietojensa mukaan käyttää näitä tietoja pseudonyymissä muodossa, toisin sanoen osoittamatta niitä käyttäjälle, optimoidakseen tai parantaakseen omia palvelujaan, esimerkiksi optimoidakseen teknisesti uutiskirjeen lähettämistä ja esittelyä tai tilastollisiin tarkoituksiin määrittääkseen, mistä maista vastaanottajat tulevat. Lähetyspalvelun tarjoaja ei kuitenkaan käytä uutiskirjeen vastaanottajien tietoja kirjoittaakseen heille itse tai välittääkseen niitä kolmansille osapuolille.

18.6 Rekisteröintitiedot: Ilmoittautuminen uutiskirjeeseen edellyttää sähköpostiosoitteen antamista. Vaihtoehtoisesti pyydämme sinua antamaan nimen, jotta uutiskirjeessä voidaan antaa henkilökohtainen osoite.

18.7 Suorituskyvyn mittaus - Uutiskirjeet sisältävät niin sanotun "web beacon" eli pikselin kokoisen tiedoston, joka haetaan palvelimeltamme, kun uutiskirje avataan, tai jos käytämme lähetyspalvelun tarjoajaa, sen palvelimelta. Tämän haun yhteydessä kerätään aluksi teknisiä tietoja, kuten tietoja selaimesta ja järjestelmästäsi sekä IP-osoitteesi ja haun ajankohta. Näitä tietoja käytetään palveluiden tekniseen parantamiseen teknisten tietojen perusteella tai kohderyhmien ja niiden lukukäyttäytymisen parantamiseen hakupaikkojen (jotka voidaan määrittää IP-osoitteen avulla) tai hakuaikojen perusteella. Tilastollisiin tutkimuksiin kuuluu myös sen määrittäminen, onko uutiskirjeitä avattu, milloin ne on avattu ja mitä linkkejä on klikattu. Teknisistä syistä nämä tiedot voidaan yhdistää yksittäisiin uutiskirjeen vastaanottajiin. Tarkoituksenamme ei kuitenkaan ole tarkkailla yksittäisiä käyttäjiä, eikä myöskään lähetyspalvelun tarjoajan, jos sitä käytetään, tarkoitus tarkkailla yksittäisiä käyttäjiä. Analyysit auttavat meitä pikemminkin tunnistamaan käyttäjiemme lukutottumukset ja mukauttamaan sisältöämme heille tai lähettämään erilaista sisältöä käyttäjien kiinnostuksen kohteiden mukaan.

18.8 Uutiskirjeen lähettäminen ja sen menestyksen mittaaminen perustuvat vastaanottajien suostumukseen UWG:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan, DSGVO:n 7 artiklan yhdessä 7 §:n 2 momentin 3 kohdan kanssa tai UWG:n 7 §:n 3 momentin mukaisen laillisen luvan perusteella.

18.9 Itävalta: Uutiskirje lähetetään ja sen onnistumista mitataan vastaanottajien suostumuksen perusteella DSGVO:n 6 §:n 1 momentin a kohdan ja 7 §:n sekä TKG:n 107 §:n 2 momentin mukaisesti tai TKG:n 107 §:n 2 ja 3 momentin mukaisen lakisääteisen luvan perusteella.

18.10. Rekisteröitymisprosessin kirjaaminen perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisiin oikeutettuihin etuihimme, ja se toimii todisteena suostumuksesta saada uutiskirje.

18.11. Uutiskirjeen vastaanottajat voivat milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeemme vastaanottamisen eli peruuttaa suostumuksensa. Linkki uutiskirjeen peruuttamiseen on jokaisen uutiskirjeen lopussa. Samalla heidän suostumuksensa suorituskyvyn mittaamiseen raukeaa. Valitettavasti suorituskyvyn mittausta ei ole mahdollista peruuttaa erikseen, vaan tällöin on peruutettava koko uutiskirjeen tilaus. Kun peruutat uutiskirjeen tilauksen, henkilötietosi poistetaan, paitsi jos niiden säilyttäminen on lain mukaan pakollista tai perusteltua, jolloin niiden käsittely rajoittuu vain näihin poikkeuksellisiin tarkoituksiin. Voimme erityisesti säilyttää peruutettuja sähköpostiosoitteita enintään kolme vuotta oikeutettujen etujemme perusteella ennen niiden poistamista uutiskirjeiden lähettämistä varten, jotta voimme todistaa aiemmin annetun suostumuksen. Näiden tietojen käsittely rajoittuu mahdolliseen puolustautumiseen korvausvaatimuksia vastaan. Yksilöllinen poistopyyntö on mahdollista tehdä milloin tahansa edellyttäen, että suostumuksen aiempi olemassaolo vahvistetaan samalla.

19. kolmansien osapuolten palvelujen ja sisällön integrointi
19.1 Käytämme kolmansien osapuolten tarjoajien sisältö- tai palvelutarjouksia verkkotarjonnassamme oikeutettujen etujemme perusteella (eli verkkotarjontamme analysointiin, optimointiin ja taloudelliseen toimintaan liittyvä intressi DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetulla tavalla). DSGVO) integroida kolmannen osapuolen tarjoajien tarjoamaa sisältöä tai palveluja, kuten videoita tai fontteja (jäljempänä yhtenäisesti "sisältö"). Tämä edellyttää aina, että tämän sisällön kolmannet palveluntarjoajat ovat tietoisia käyttäjän IP-osoitteesta, sillä ilman IP-osoitetta ne eivät voisi lähettää sisältöä selaimelle. IP-osoite on siis välttämätön tämän sisällön näyttämiseksi. Pyrimme käyttämään vain sellaista sisältöä, jonka tarjoajat käyttävät IP-osoitetta vain sisällön toimittamiseen. Kolmannet palveluntarjoajat voivat myös käyttää niin sanottuja pikselitunnisteita (näkymätöntä grafiikkaa, joka tunnetaan myös nimellä "web beacons") tilastollisiin tai markkinointitarkoituksiin. Pikselitunnisteiden avulla voidaan arvioida tietoja, kuten kävijäliikennettä tämän verkkosivuston sivuilla. Pseudonyymitiedot voidaan tallentaa myös evästeisiin käyttäjän laitteeseen, ja ne voivat sisältää muun muassa teknisiä tietoja selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, viittaavista verkkosivustoista, vierailuajasta ja muita tietoja verkkotarjontamme käytöstä sekä olla yhteydessä muista lähteistä saatuihin vastaaviin tietoihin.

19.2 Seuraavassa esityksessä annetaan yleiskatsaus kolmansien osapuolten palveluntarjoajiin ja niiden sisältöön sekä linkit niiden tietosuojaselosteisiin, jotka sisältävät lisätietoja tietojen käsittelystä ja osittain jo tässä mainituista mahdollisuuksista vastustaa tietojen käsittelyä (ns. opt-out).
- Jos asiakkaamme käyttävät kolmansien osapuolten maksupalveluja (esim. PayPal tai Sofortüberweisung), sovelletaan kyseisten kolmansien osapuolten palveluntarjoajien käyttöehtoja ja tietosuojaa koskevia tietoja, jotka ovat nähtävissä kyseisillä verkkosivustoilla tai tapahtumasovelluksissa.

- Kolmannen osapuolen tarjoajan Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, YouTube-alustan videot. Tietosuojakäytäntö: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

- Verkkotarjoukseemme voidaan integroida Twitter-palvelun tai -alustan toimintoja (jäljempänä "Twitter"). Twitter on Twitter Inc:n palvelu, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Yhdysvallat. Toimintoihin kuuluvat Twitterissä olevien julkaisujemme näyttäminen verkkotarjontamme sisällä, linkki profiiliimme Twitterissä sekä mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa Twitterin julkaisujen ja toimintojen kanssa sekä sen mittaaminen, saavuttavatko käyttäjät verkkotarjontamme meidän Twitterissä asettamiemme mainosten kautta (ns. konversiomittaus). Twitter on sertifioitu Privacy Shield -sopimuksen mukaisesti ja tarjoaa siten takuun siitä, että se noudattaa Euroopan tietosuojalainsäädäntöä (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Tietosuojakäytäntö: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.