Jätehuolto

Tällä sivulla kerrotaan Lobaro GmbH:n menettelystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin 2002/96/EY osalta, joka on saatettu osaksi Saksan lainsäädäntöä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden markkinoille saattamisesta, palauttamisesta ja ympäristön kannalta hyväksyttävästä hävittämisestä annetulla lailla (sähkö- ja elektroniikkalaitelaki - ElektroG). Käytöstä poistettujen Lobaro-laitteiden hävittämistä koskevat seuraavat lausunnot. sitova vain asiakkaille Saksassa. Muissa maissa asuvien asiakkaiden on otettava yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadakseen tarvittavat tiedot.

Yksi EU:n direktiivin 2002/96/EY ensisijaisista tavoitteista on minimoida sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittäminen lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana ja saavuttaa korkea taso sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräyksessä ja kierrätyksessä. Elektroniikkalaitteet voivat sisältää ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisia aineita, eikä niitä pitäisi koskaan hävittää kotitalousjätteen mukana.

WEEE / ElektroG

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi (WEEE-direktiivi) on EU:n direktiivi 2002/96/EY käytöstä poistetuista sähkö- ja elektroniikkalaitteista syntyvän elektroniikkaromun määrän vähentämisestä. Tavoitteena on välttää, vähentää ja hävittää lisääntyviä elektroniikkaromun määriä ympäristöystävällisellä tavalla laajennetun tuottajavastuun avulla.

Laki sähkö- ja elektroniikkalaitteista (ElektroG) sisältää lukuisia sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittelyä koskevia vaatimuksia. Tärkeimmät niistä on koottu yhteen (valmistajan tiedot ElektroG:n 19 a §:n mukaisesti):

 • Vanhojen laitteiden erilliskeräys
  • Sähkö- ja elektroniikkalaitteita, joista on tullut jätettä, kutsutaan vanhoiksi laitteiksi. Vanhojen laitteiden omistajien on hävitettävä ne erillään lajittelemattomasta yhdyskuntajätteestä. Erityisesti vanhat laitteet eivät kuulu kotitalousjätteeseen vaan erityisiin keräys- ja palautusjärjestelmiin.
 • Paristot, akut, paristot ja lamput
  • Jätelaitteiden omistajien on pääsääntöisesti erotettava jätelaitteen ulkopuolelle jäävät paristot ja akut sekä lamput, jotka voidaan irrottaa jätelaitteesta tuhoamatta niitä, jätelaitteesta ennen niiden luovuttamista keräyspisteeseen. Tätä ei sovelleta, jos jätelaitteet valmistellaan uudelleenkäyttöä varten julkisen jätehuolto-organisaation avustuksella.

 • Tietosuojailmoitus
  • Vanhat laitteet sisältävät usein arkaluonteisia henkilötietoja. Tämä koskee erityisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteita, kuten tietokoneita ja älypuhelimia. Huomaa omaksi parhaaksesi, että jokainen loppukäyttäjä on itse vastuussa hävitettävien vanhojen laitteiden tietojen poistamisesta.
 • Ristiinviivatun roskakori-symbolin merkitys.
  • Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa säännöllisesti näkyvä yliviivattu roskakori osoittaa, että kyseinen laite on kerättävä käyttöikänsä lopussa erillään lajittelemattomasta yhdyskuntajätteestä.

B2B Lobaro -laitteiden asianmukainen hävittäminen

Lobaro-laitteet on kehitetty ja niitä markkinoidaan ammattikäyttöön. Vastaava saksalainen elin Stiftung EAR (sähkö- ja elektroniikkalaiteromurekisteri) on tunnustanut ne B2B-tuotteiksi (business to business). Laite Lobaro GmbH on rekisteröity siellä numerolla. DE18824018 rekisteröity.

B2B-luokitus tarkoittaa, että Lobaro:llä ei ole velvollisuutta kerätä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua kunnallisista keräyskeskuksista, kuten ElektroG:ssä edellytetään kuluttajamarkkinoille tarkoitettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajilta.

Näin ollen tuotteemme voivat myös ei voidaan hävittää tällä tavoin.

Sen sijaan tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden ottaa takaisin käytöstä poistuneet Lobaro-laitteet ja hävittää ne asianmukaisesti omalla kustannuksellamme.

Teemme yhteistyötä useiden pätevien kierrätysyritysten kanssa luodaksemme mahdollisuuksia vanhojen laitteiden palauttamiseen. Jos valmistamastamme laitteesta on tullut vanha laite ja haluat palauttaa sen, ota yhteyttä: https://www.take-e-way.de/leistungen/elektrogesetz-weee-elektrog/b2b-altgeraete-ruecknahme-entsorgung/ ja täytä kyselylomake.

RoHS

Teollisen tieto- ja viestintätekniikan laitteiden valmistajana valmistamme RoHS-direktiivin mukaisia tuotteita EU-direktiivin 2011/65/EU sisällön mukaisesti.

Paristolaki

Lobaro GmbH on rekisteröity rekisterinumerolla DE87567817 Saksan akkulain (BattG) mukaisesti.

BattV:n 12 §:n 1 momentin 1-3 kohdan (Asetus käytettyjen paristojen ja akkujen palauttamisesta ja hävittämisestä (BattVO), annettu 27. maaliskuuta 1998 (BGBl. I s. 658)) mukaisesti me myyjänä huomautamme, että asiakkaalla on loppukäyttäjänä lakisääteinen velvollisuus palauttaa käytetyt paristot. Akut voi palauttaa Lobaro:lle maksutta käytön jälkeen. Jos paristot lähetetään myyjälle, paketti on leimattava riittävästi.

Paristojen ja akkujen yliviivatun roskakorin symboli osoittaa, että niitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana käyttöiän päätyttyä. Seuraava symboli tarkoittaa, että paristot ja akut sisältävät raskasmetalleja ja haitallisia aineita, eikä niitä saa hävittää kotitalous- tai hyötyjätteen mukana. Symbolin alla olevat lyhenteet tarkoittavat: "Cd" (kadmium), "Li" (litium) / "Li-Ion" (litiumioni), "Ni" (nikkeli), "Mh" (metallihydridi), "Pb" (lyijy), "Zi" (sinkki).

Paristot voivat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Litiumia sisältävien akkujen käsittelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta niihin liittyvien erityisriskien vuoksi. Vanhojen paristojen ja akkujen erilliskeräyksellä ja kierrätyksellä pyritään ehkäisemään haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

Vältä mahdollisuuksien mukaan vanhoista paristoista syntyvää jätettä esimerkiksi suosimalla paristoja, joiden käyttöikä on pidempi, tai ladattavia paristoja. Välttäkää yleisten tilojen roskaantumista jättämällä paristoja tai paristoja sisältäviä sähkö- ja elektroniikkalaitteita varomattomasti lojumaan. Tarkista, onko mahdollista käyttää paristoa uudelleen sen hävittämisen sijaan, esimerkiksi kunnostamalla tai korjaamalla paristo.