Hävittäminen

Tällä sivulla kerrotaan Lobaro GmbH:n menettelytavoista, jotka liittyvät EU:n direktiiviin 2002/96/EY sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE), joka on pantu täytäntöön Saksan lainsäädännössä "Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG)". Käytöstä poistettujen Lobaro-laitteiden hävittämistä koskevat seuraavat lausunnot. sitova vain asiakkaille Saksassa. Muissa maissa asuvien asiakkaiden on otettava yhteyttä paikallisiin viranomaisiin asianmukaisten tietojen saamiseksi.

EU:n direktiivin 2002/96/EY kiireellisenä tavoitteena on minimoida sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittäminen lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana ja saada sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräys ja kierrätys korkealle tasolle. Elektroniikkalaitteet voivat sisältää ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisia aineita, eikä niitä saisi koskaan hävittää kotitalousjätteen mukana.

WEEE / ElektroG

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi (WEEE-direktiivi) on EU:n direktiivi 2002/96/EY käytöstä poistetuista sähkö- ja elektroniikkalaitteista syntyvän elektroniikkaromun määrän vähentämisestä. Tavoitteena on välttää, vähentää ja hävittää lisääntyviä elektroniikkaromun määriä ympäristöä säästävällä tavalla laajennetun tuottajavastuun avulla.

Laki sähkö- ja elektroniikkalaitteista (ElektroG) sisältää lukuisia sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittelyä koskevia vaatimuksia. Tärkeimmät niistä on koottu tähän (valmistajan tiedot ElektroG:n 19a §:n mukaisesti):

 • Laiteromun erilliskeräys
  • Sähkö- ja elektroniikkalaitteita, joista on tullut jätettä, kutsutaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromuksi. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun omistajien on hävitettävä se erillään lajittelemattomasta yhdyskuntajätteestä. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ei kuulu kotitalousjätteen joukkoon, vaan erityisiin keräys- ja palautusjärjestelmiin.
 • Paristot, akut ja paristot sekä lamput
  • Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun omistajien on pääsääntöisesti erotettava sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta käytetyt paristot ja akut, jotka eivät ole sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sisällä, sekä lamput, jotka voidaan irrottaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta vahingoittamatta sitä, ennen kuin ne luovutetaan keräyspisteeseen. Tätä ei sovelleta, jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromu valmistellaan uudelleenkäyttöä varten julkisen jätehuoltoviranomaisen kanssa.

 • Tietosuojailmoitus
  • Vanhat laitteet sisältävät usein arkaluonteisia henkilötietoja. Tämä koskee erityisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteita, kuten tietokoneita ja älypuhelimia. Huomaa omaksi parhaaksesi, että jokainen loppukäyttäjä on vastuussa hävitettävien käytöstä poistettujen laitteiden tietojen poistamisesta.
 • Merkitys "yliviivatun roskakorin" symbolista
  • Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa säännöllisesti näkyvä yliviivattu roskakorin symboli osoittaa, että kyseinen laite on kerättävä käyttöikänsä lopussa erillään lajittelemattomasta yhdyskuntajätteestä.

B2B Lobaro -laitteiden asianmukainen hävittäminen

Lobaro-laitteet on kehitetty ja niitä markkinoidaan ammattikäyttöön. Vastaava saksalainen elin Stiftung EAR (Elektro- Altgeräte Register) on hyväksynyt ne B2B-tuotteiksi (business to business). Laite Lobaro GmbH on rekisteröity siellä numerolla. DE18824018 rekisteröity.

B2B-luokitus tarkoittaa, että Lobaro ei ole velvollinen keräämään sähkö- ja elektroniikkalaiteromua kunnallisista keräyspisteistä, kuten ElektroG:n mukaan kuluttajamarkkinoille tarkoitetun sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tuottajien on tehtävä.

Näin ollen tuotteemme voivat myös ei voidaan hävittää tällä tavoin.

Sen sijaan tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta ottaa takaisin käyttämättömät Lobaro-laitteet ja hävittää ne asianmukaisesti omalla kustannuksellamme.

Luodaksemme mahdollisuuksia vanhojen laitteiden palauttamiseen teemme yhteistyötä useiden pätevien kierrätysyritysten kanssa. Jos valmistamastamme laitteesta on tullut vanha laite ja haluat palauttaa sen, ota yhteyttä: https://www.take-e-way.de/leistungen/elektrogesetz-weee-elektrog/b2b-altgeraete-ruecknahme-entsorgung/ ja täytä kyselylomake.

RoHS

Tieto- ja televiestintätekniikan teollisuuslaitteiden valmistajana valmistamme RoHS-direktiivin mukaisia tuotteita EU-direktiivin 2011/65/EU sisällön mukaisesti.

Paristolaki

Lobaro GmbH on rekisteröity rekisterinumerolla DE87567817 akkulain (BattG) mukaisesti.

BattV:n (27. maaliskuuta 1998 annettu asetus käytettyjen paristojen ja akkujen palauttamisesta ja hävittämisestä (BattVO) (BGBl. I s. 658)) 12 §:n 1 momentin 1 kohdan 1-3 alakohdan mukaisesti me myyjänä huomautamme, että asiakas on loppukuluttajana lain mukaan velvollinen palauttamaan käytetyt paristot. Akut voi palauttaa maksutta Lobaro:lle käytön jälkeen. Jos paristot lähetetään myyjälle, paketti on leimattava riittävästi.

Paristojen ja akkujen yliviivatun roskakorin symboli tarkoittaa, että niitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän lopussa. Seuraava symboli tarkoittaa, että nämä paristot ja akut sisältävät raskasmetalleja ja epäpuhtauksia, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen tai kaupallisen jätteen mukana. Symbolin alla olevat lyhenteet tarkoittavat: "Cd" (kadmium), "Li" (litium) / "Li-Ion" (litiumioni), "Ni" (nikkeli), "Mh" (metallihydridi), "Pb" (lyijy), "Zi" (sinkki).

Paristot voivat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Litiumia sisältäviä paristoja käsiteltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta niihin liittyvien erityisriskien vuoksi. Vanhojen paristojen ja akkujen erilliskeräyksellä ja kierrätyksellä pyritään välttämään haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

Vältä mahdollisimman paljon vanhoista paristoista syntyvää jätettä, esimerkiksi suosimalla paristoja, joiden käyttöikä on pidempi, tai ladattavia paristoja. Välttäkää yleisten tilojen roskaamista jättämällä paristoja tai paristoja sisältäviä sähkö- ja elektroniikkalaitteita huolettomasti lojumaan. Harkitse tapoja käyttää paristo uudelleen sen sijaan, että hävität sen, esimerkiksi kunnostamalla tai korjaamalla pariston.