Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik præciserer arten, omfanget og formålet med behandlingen af personoplysninger (i det følgende benævnt "data") inden for vores onlinetilbud og de tilknyttede websteder, funktioner og indhold samt eksterne onlinepræsenser, såsom vores sociale medieprofil. (i det følgende samlet benævnt "onlinetilbud"). Med hensyn til de anvendte termer, såsom "behandling" eller "controller", henviser vi til definitionerne i artikel 4 i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Ansvarlig person:
Firma: Lobaro GmbH
Gadenr.: Stadtdeich 7
Postnummer, by, land: 20097, Hamburg, Tyskland
Handelsregister nr.: HRB 134264
Administrerende direktør: Dipl.-Ing. Theodor Tobias Rohde
Telefonnummer: +49 40 22816531-0
E-mail-adresse: support@lobaro.de

Databeskyttelsesansvarlig:
Navn: Dipl.-Inf. Peer Springstübe
E-mail-adresse: ps@lobaro.de

Typer af behandlede data:

- Bestandsdata (f.eks. navne, adresser).
- Kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre).
- Indholdsdata (f.eks. tekstindtastninger, fotografier, videoer).
- Kontraktdata (f.eks. kontraktens genstand, løbetid, kundekategori).
- Betalingsdata (f.eks. bankoplysninger, betalingshistorik).
- Brugsdata (f.eks. besøgte hjemmesider, interesse for indhold, adgangstider).
- Meta-/kommunikationsdata (f.eks. enhedsoplysninger, IP-adresser).

Behandling af særlige kategorier af data (art. 9, stk. 1, i GDPR):

Der behandles ingen særlige kategorier af data.

Kategorier af registrerede, der er berørt af behandlingen:

- Kunder, interesserede parter, besøgende og brugere af onlinetilbuddet, forretningspartnere.
I det følgende henviser vi også til de pågældende personer under ét som "brugere".

Formålet med behandlingen:

- Tilrådighedsstillelse af onlinetilbuddet, dets indhold og butiksfunktioner.
- Levering af kontraktlige ydelser, service og kundepleje.
- Besvarelse af kontaktforespørgsler og kommunikation med brugere.
- Marketing, reklame og markedsundersøgelser.
- Sikkerhedsforanstaltninger.

Status: 05/ 2020

1. anvendte termer
1.1 "Personoplysninger" betyder alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt "den registrerede"); en identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator (f.eks. en cookie) eller til et eller flere elementer, der er specifikke for den fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

1.2 "Behandling" betyder enhver handling eller række af handlinger, der udføres på personoplysninger, uanset om det er automatiseret eller ej. Begrebet er bredt og dækker praktisk talt enhver håndtering af data.

1.3 Den "dataansvarlige" er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

2 Relevant retsgrundlag
I overensstemmelse med art. 13 i GDPR informerer vi dig om retsgrundlaget for vores databehandling. Hvis retsgrundlaget ikke er angivet i privatlivspolitikken, gælder følgende: Retsgrundlaget for indhentning af samtykke er art. 6, stk. 1, litra a og art. 7 i GDPR, retsgrundlaget for behandling for at opfylde vores tjenester og gennemføre kontraktlige foranstaltninger og svare på forespørgsler er art. 6, stk. 1, litra b i GDPR, retsgrundlaget for behandling for at opfylde vores juridiske forpligtelser er art. 6, stk. 1, litra c i GDPR, og retsgrundlaget for behandling for at beskytte vores legitime interesser er art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. I tilfælde af, at den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser kræver behandling af personoplysninger, tjener art. 6, stk. 1, litra d, i GDPR som retsgrundlag.

3. ændringer og opdateringer af privatlivspolitikken
Vi beder dig om regelmæssigt at orientere dig om indholdet af vores privatlivspolitik. Vi tilpasser privatlivspolitikken, så snart ændringer i den databehandling, vi udfører, gør det nødvendigt. Vi vil informere dig, så snart ændringerne kræver dit samarbejde (f.eks. samtykke) eller anden individuel meddelelse.

4. Sikkerhedsforanstaltninger
4.1 I overensstemmelse med art. 32 i GDPR under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og behandlingens art, omfang, sammenhæng og formål samt risikoen af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risikoen; foranstaltningerne omfatter især sikring af fortrolighed, integritet og tilgængelighed af data ved at kontrollere den fysiske adgang til data samt adgang, input, videregivelse, sikring af tilgængelighed og adskillelse heraf. Vi har også oprettet procedurer for at sikre, at de registreredes rettigheder udøves, at data slettes, og at vi reagerer på datatrusler. Desuden tager vi hensyn til beskyttelse af personoplysninger allerede ved udvikling og udvælgelse af hardware, software og processer i overensstemmelse med princippet om databeskyttelse gennem teknologidesign og databeskyttelsesvenlige standardindstillinger (artikel 25 i GDPR).

4.2 Sikkerhedsforanstaltningerne omfatter især den krypterede overførsel af data mellem din browser og vores server.

5. videregivelse og transmission af data
5.1 Hvis vi videregiver data til andre personer og virksomheder (databehandlere eller tredjeparter) som en del af vores behandling, overfører dem til dem eller på anden måde giver dem adgang til dataene, vil dette kun ske på grundlag af en juridisk tilladelse (f.eks. hvis en overførsel af dataene til tredjeparter, såsom betalingstjenesteudbydere, i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b GDPR), du har givet dit samtykke, en juridisk forpligtelse foreskriver dette eller på grundlag af vores legitime interesser (f.eks. ved brug af agenter, hostingudbydere, skat, forretningsrådgivere, kundepleje, bogføring og regnskab). b GDPR), du har givet dit samtykke, en juridisk forpligtelse foreskriver dette eller på grundlag af vores legitime interesser (f.eks. ved brug af agenter, hostingudbydere, skatte-, forretnings- og juridiske rådgivere, kundepleje, regnskab, fakturering og lignende tjenester, der giver os mulighed for effektivt og effektivt at opfylde vores kontraktlige forpligtelser, administrative opgaver og pligter).

5.2 Hvis vi giver tredjeparter til opgave at behandle data på grundlag af en såkaldt "ordrebehandlingskontrakt", sker det på grundlag af art. 28 i GDPR.

6. overførsler til tredjelande
Hvis vi behandler data i et tredjeland (dvs. uden for Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)), eller hvis dette sker i forbindelse med brug af tredjepartstjenester eller videregivelse eller overførsel af data til tredjeparter, vil dette kun finde sted, hvis det sker for at opfylde vores (præ)kontraktlige forpligtelser, på grundlag af dit samtykke, på grundlag af en juridisk forpligtelse eller på grundlag af vores legitime interesser. Med forbehold for juridiske eller kontraktlige tilladelser behandler eller får vi kun dataene behandlet i et tredjeland, hvis de særlige krav i art. 44 ff. GDPR er opfyldt. Det betyder for eksempel, at behandlingen finder sted på grundlag af særlige garantier, såsom den officielt anerkendte fastsættelse af et databeskyttelsesniveau svarende til EU (f.eks. for USA gennem "Privacy Shield") eller overholdelse af officielt anerkendte særlige kontraktlige forpligtelser (såkaldte "standardkontraktklausuler").

7 De registreredes rettigheder
7.1 Du har ret til at anmode om bekræftelse på, om de pågældende data behandles, og til at anmode om oplysninger om disse data samt yderligere oplysninger og en kopi af dataene i overensstemmelse med artikel 15 i GDPR.

7.2 Du har i overensstemmelse med. Art. 16 GDPR har du ret til at anmode om komplettering af data vedrørende dig eller berigtigelse af unøjagtige data vedrørende dig.

7.3 I henhold til art. 17 i GDPR har du ret til at kræve, at de pågældende data slettes øjeblikkeligt, eller alternativt at kræve en begrænsning af behandlingen af dataene i henhold til art. 18 i GDPR.

7.4 Du har ret til at anmode om at modtage de oplysninger om dig, som du har givet os i overensstemmelse med artikel 20 i GDPR, og til at anmode om, at de overføres til andre dataansvarlige.

7.5 Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed i overensstemmelse med artikel 77 i GDPR.

8. Ret til annullering
Du har ret til at trække dit samtykke tilbage i overensstemmelse med art. 7 (3) GDPR med virkning for fremtiden.

9. Ret til indsigelse
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod den fremtidige behandling af oplysninger om dig i overensstemmelse med artikel 21 i GDPR. Du kan især gøre indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring.

10. Cookies og retten til at gøre indsigelse mod direkte reklame
10.1 "Cookies" er små filer, der gemmes på brugerens computer. Der kan gemmes forskellige oplysninger i cookies. En cookie bruges primært til at gemme oplysninger om en bruger (eller den enhed, som cookien er gemt på) under eller efter deres besøg på en onlinetjeneste. Midlertidige cookies, eller "session cookies" eller "transient cookies", er cookies, der slettes, når en bruger forlader en onlinetjeneste og lukker sin browser. Indholdet af en indkøbskurv i en onlinebutik eller en login-status kan f.eks. gemmes i en sådan cookie. "Permanente" eller "vedvarende" cookies er cookies, der forbliver gemt, selv efter at browseren er lukket. For eksempel kan login-status gemmes, hvis brugeren besøger hjemmesiden efter flere dage. Brugernes interesser kan også gemmes i en sådan cookie og bruges til måling af rækkevidde eller markedsføringsformål. "Tredjepartscookies" er cookies fra andre udbydere end den dataansvarlige, der driver onlinetjenesten (ellers kaldes de "førstepartscookies", hvis det kun er den dataansvarliges cookies).

10.2 Vi bruger midlertidige og permanente cookies og giver oplysninger om dette i vores privatlivspolitik.
Hvis brugerne ikke ønsker, at der gemmes cookies på deres computer, bliver de bedt om at deaktivere den tilsvarende mulighed i systemindstillingerne i deres browser. Lagrede cookies kan slettes i browserens systemindstillinger. Udelukkelse af cookies kan føre til funktionelle begrænsninger af dette onlinetilbud.

10.3 En generel indsigelse mod brugen af cookies til online markedsføringsformål kan gøres for et stort antal tjenester, især i tilfælde af sporing, via den amerikanske side http://www.aboutads.info/choices/ eller på EU's side http://www.youronlinechoices.com/ blive forklaret. Desuden kan lagring af cookies opnås ved at slå dem fra i browserindstillingerne. Bemærk venligst, at du så muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på denne hjemmeside.

11. Sletning af data
11.1 De data, der behandles af os, vil blive slettet eller behandlingen begrænset i overensstemmelse med art. 17 og 18 i GDPR. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i denne privatlivspolitik, slettes de data, der er gemt af os, så snart de ikke længere er nødvendige til det tilsigtede formål, og sletningen ikke er i konflikt med nogen lovbestemte opbevaringsforpligtelser. Hvis dataene ikke slettes, fordi de er nødvendige til andre og lovligt tilladte formål, vil deres behandling blive begrænset. Det betyder, at dataene blokeres og ikke behandles til andre formål. Det gælder f.eks. data, der skal opbevares af kommercielle eller skatteretlige årsager.

11.2 I overensstemmelse med lovkravene sker opbevaring især i 6 år i henhold til § 257 stk. 1 HGB (forretningsbøger, varebeholdninger, åbningsbalancer, årsregnskaber, handelsbreve, regnskabsdokumenter osv.) og i 10 år i henhold til § 147 stk. 1 AO (bøger, optegnelser, ledelsesrapporter, regnskabsdokumenter, handels- og forretningsbreve, dokumenter, der er relevante for beskatning osv.)

12. ordrebehandling i onlinebutikken og kundekonto
12.1 Vi behandler vores kunders data som en del af bestillingsprocesserne i vores online shop for at gøre det muligt for dem at vælge og bestille de valgte produkter og tjenester, samt deres betaling og levering eller opfyldelse.

12.2 De behandlede data omfatter lagerdata, kommunikationsdata, kontraktdata, betalingsdata, og de registrerede er vores kunder, interesserede parter og andre forretningspartnere. Behandlingen udføres med det formål at levere kontraktlige tjenester i forbindelse med drift af en onlinebutik, fakturering, levering og kundeservice. Vi bruger sessionscookies til at gemme indholdet af indkøbskurven og permanente cookies til at gemme login-status.

12.3 Behandlingen udføres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b (udførelse af ordreprocesser) og c (lovpligtig arkivering) i GDPR. De oplysninger, der er markeret som nødvendige, er påkrævet for at retfærdiggøre og opfylde kontrakten. Vi videregiver kun data til tredjeparter i forbindelse med levering, betaling eller inden for rammerne af juridiske tilladelser og forpligtelser over for juridiske rådgivere og myndigheder. Dataene vil kun blive behandlet i tredjelande, hvis det er nødvendigt for at opfylde kontrakten (f.eks. på kundens anmodning om levering eller betaling).

12.4 Brugere kan valgfrit oprette en brugerkonto, hvor de især kan se deres ordrer. Som en del af registreringsprocessen vil brugerne blive forsynet med de nødvendige obligatoriske oplysninger. Brugerkontiene er ikke offentlige og kan ikke indekseres af søgemaskiner. Hvis brugere har annulleret deres brugerkonto, slettes deres data med hensyn til brugerkontoen, med forbehold for at deres opbevaring er nødvendig af kommercielle eller skatteretlige årsager i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra c GDPR. Oplysninger i kundekontoen forbliver, indtil de slettes med efterfølgende arkivering i tilfælde af en juridisk forpligtelse. Det er brugernes ansvar at sikkerhedskopiere deres data inden kontraktens udløb i tilfælde af annullering.

12.5 Som en del af registreringen og fornyede logins samt brugen af vores onlinetjenester gemmer vi IP-adressen og tidspunktet for den respektive brugerhandling. Disse data gemmes på grundlag af vores og brugerens legitime interesser i at beskytte mod misbrug og anden uautoriseret brug. Disse data videregives ikke til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for at forfølge vores krav, eller der er en juridisk forpligtelse til at gøre det i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra c, i GDPR.

12.6 Sletningen finder sted efter udløbet af lovbestemte garantiforpligtelser og lignende forpligtelser, nødvendigheden af at gemme dataene vurderes hvert tredje år; i tilfælde af lovbestemte arkiveringsforpligtelser finder sletningen sted efter deres udløb (afslutning af handelsretlig (6 år) og skatteretlig (10 år) opbevaringspligt); oplysninger på kundekontoen forbliver, indtil de slettes.

13. Kontakt og kundeservice
13.1 Når du kontakter os (via kontaktformular eller e-mail), behandles brugerens oplysninger for at behandle kontaktforespørgslen og dens håndtering i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

13.2 Brugerdata kan gemmes i vores Customer Relationship Management System ("CRM-system") eller en tilsvarende forespørgselsorganisation.

13.3 Vi sletter henvendelserne, hvis de ikke længere er nødvendige. Vi vurderer nødvendigheden hvert andet år; vi gemmer forespørgsler fra kunder, der har en kundekonto, permanent og henviser til oplysningerne på kundekontoen for sletning. Desuden gælder de lovbestemte arkiveringsforpligtelser.

14. indsamling af adgangsdata og logfiler
14.1 På grundlag af vores legitime interesser i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f. GDPR. GDPR, indsamler vi data om enhver adgang til den server, hvor denne tjeneste er placeret (såkaldte serverlogfiler). Adgangsdataene omfatter navnet på det websted, der er adgang til, fil, dato og klokkeslæt for adgang, overført datamængde, meddelelse om vellykket adgang, browsertype og -version, brugerens operativsystem, henvisnings-URL (den tidligere besøgte side), IP-adresse og den anmodende udbyder.

14.2 Logfiloplysninger gemmes af sikkerhedsmæssige årsager (f.eks. for at undersøge misbrug eller bedrageri) i en periode på højst syv dage og slettes derefter. Data, hvis yderligere opbevaring er påkrævet af bevismæssige årsager, er udelukket fra sletning, indtil den respektive hændelse er endeligt afklaret.

15. online tilstedeværelse på sociale medier
15.1 På grundlag af vores legitime interesser i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f. GDPR. GDPR opretholder vi online-tilstedeværelser inden for sociale netværk og platforme for at kommunikere med de kunder, interesserede parter og brugere, der er aktive der, og for at informere dem om vores tjenester. Ved adgang til de respektive netværk og platforme gælder de respektive operatørers vilkår og betingelser og retningslinjer for databehandling.

15.2 Medmindre andet er angivet i vores privatlivspolitik, behandler vi brugernes data, hvis de kommunikerer med os inden for sociale netværk og platforme, f.eks. skriver indlæg på vores online tilstedeværelse eller sender os beskeder.

15.3 Vi bruger Google Analytics til kun at vise de annoncer, som Google og dets partnere har placeret inden for reklametjenester, til de brugere, der også har vist interesse for vores onlinetilbud, eller som har visse karakteristika (f.eks. interesser for bestemte emner eller produkter bestemt på baggrund af de besøgte websteder), som vi overfører til Google (såkaldt "remarketing" eller "Google Analytics-målgrupper"). Ved hjælp af remarketing-målgrupper ønsker vi også at sikre, at vores reklamer svarer til brugernes potentielle interesser og ikke er irriterende.

16. Statcounter

På grundlag af dit samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a. GDPR) bruger vi StatCounter, en webanalysetjeneste, der integrerer et værktøj til statistisk evaluering af besøgendes adgang og drives af StatCounter, Guinness Enterprise Centre, Taylor's Lane Dublin 8, Irland. StatCounter bruger såkaldte "cookies", tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden.

De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette onlinetilbud, gemmes på en server, der drives af StatCounter. Ud fra de behandlede data kan der oprettes brugerprofiler, som kun bruges til analyse og ikke til reklameformål.

Yderligere oplysninger kan findes i StatCounter KnowledgeBase https://statcounter.com/support/knowledge-base/314/

17. kommunikation via post, e-mail, fax eller telefon
17.1 Vi bruger fjernkommunikationsmidler, såsom post, telefon eller e-mail, til forretningstransaktioner og markedsføringsformål. I den forbindelse behandler vi lagerdata, adresse- og kontaktdata samt kontraktdata for kunder, deltagere, interesserede parter og kommunikationspartnere.

17.2 Behandlingen sker på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. a, art. 7 i GDPR, art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR i forbindelse med lovkrav om reklamekommunikation. Kontakten sker kun med kontaktpartnernes samtykke eller inden for rammerne af de juridiske tilladelser, og de behandlede data slettes, så snart de ikke længere er nødvendige, og ellers med indsigelse/tilbagekaldelse eller ophør af autorisationsgrundlaget eller juridiske arkiveringsforpligtelser.

18. Nyhedsbrev
18.1 Med de følgende oplysninger informerer vi dig om indholdet af vores nyhedsbrev samt registrerings-, forsendelses- og statistiske evalueringsprocedurer og dine indsigelsesrettigheder. Ved at abonnere på vores nyhedsbrev accepterer du at modtage det og de beskrevne procedurer.

18.2 Nyhedsbrevets indhold: Vi sender kun nyhedsbreve, e-mails og andre elektroniske meddelelser, der indeholder reklameoplysninger (herefter "nyhedsbrev") med modtagerens samtykke eller med juridisk tilladelse. Hvis indholdet af nyhedsbrevet er specifikt beskrevet ved tilmelding til nyhedsbrevet, er det afgørende for brugerens samtykke. Vores nyhedsbreve indeholder også oplysninger om vores produkter, tilbud, kampagner og vores virksomhed.

18.3 Dobbelt opt-in og logning: Tilmelding til vores nyhedsbrev sker i en såkaldt dobbelt opt-in-procedure. Det betyder, at du efter registreringen modtager en e-mail, hvor du bliver bedt om at bekræfte din registrering. Denne bekræftelse er nødvendig, så ingen kan registrere sig med andres e-mailadresser. Tilmeldinger til nyhedsbrevet logges for at kunne bevise registreringsprocessen i overensstemmelse med lovkravene. Dette omfatter lagring af tidspunktet for registrering og bekræftelse samt IP-adressen. Ændringer i dine data, der er gemt af mailingudbyderen, logges også.

18.4 Udbyder af forsendelsestjenester: Nyhedsbrevet sendes via "MailChimp", en platform til forsendelse af nyhedsbreve fra den amerikanske udbyder Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Du kan se privatlivspolitikken for udbyderen af forsendelsestjenesten her: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp er certificeret under Privacy Shield-aftalen og tilbyder dermed en garanti for at overholde det europæiske databeskyttelsesniveau (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).

18.5 Hvis vi bruger en mailingudbyder, kan mailingudbyderen ifølge egne oplysninger bruge disse data i pseudonymiseret form, dvs. uden tildeling til en bruger, til at optimere eller forbedre sine egne tjenester, f.eks. til teknisk optimering af udsendelsen og præsentationen af nyhedsbrevet eller til statistiske formål for at bestemme, hvilke lande modtagerne kommer fra. Mailingudbyderen bruger dog ikke vores nyhedsbrevsmodtageres data til selv at skrive til dem eller videregive dem til tredjeparter.

18.6 Registreringsdata: For at tilmelde dig nyhedsbrevet er det tilstrækkeligt at indtaste din e-mailadresse. Eventuelt beder vi dig om at indtaste et navn, så vi kan henvende os personligt til dig i nyhedsbrevet.

18.7 Måling af ydeevne - Nyhedsbrevene indeholder et såkaldt "web-beacon", dvs. en pixelstor fil, der hentes fra vores server, når nyhedsbrevet åbnes, eller, hvis vi bruger en forsendelsestjenesteudbyder, fra deres server. Som en del af denne hentning indsamles i første omgang tekniske oplysninger, såsom oplysninger om browseren og dit system samt din IP-adresse og tidspunktet for hentningen. Disse oplysninger bruges til teknisk forbedring af tjenesterne baseret på de tekniske data eller målgrupperne og deres læseadfærd baseret på deres hentningssteder (som kan bestemmes ved hjælp af IP-adressen) eller adgangstiderne. De statistiske undersøgelser omfatter også, om nyhedsbrevene bliver åbnet, hvornår de bliver åbnet, og hvilke links der bliver klikket på. Af tekniske årsager kan disse oplysninger henføres til de enkelte modtagere af nyhedsbrevet. Det er dog hverken vores eller, i givet fald, mailingudbyderens hensigt at observere individuelle brugere. Analyserne tjener os langt mere til at genkende vores brugeres læsevaner og tilpasse vores indhold til dem eller sende forskelligt indhold i henhold til vores brugeres interesser.

18.8 Nyhedsbrevet sendes og succesen måles på grundlag af modtagernes samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a, art. 7 i GDPR sammenholdt med § 7, stk. 2, nr. 3 i UWG eller på grundlag af den juridiske tilladelse i henhold til § 7, stk. 3 i UWG.

18.9 Østrig: Nyhedsbrevet sendes, og succesen måles på grundlag af modtagernes samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a, art. 7 i GDPR sammenholdt med § 107, stk. 2 i TKG eller på grundlag af den juridiske tilladelse i henhold til § 107, stk. 2 og 3 i TKG.

18.10. Logningen af registreringsprocessen er baseret på vores legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR og tjener som bevis for samtykke til at modtage nyhedsbrevet.

18.11. Modtagere af nyhedsbreve kan til enhver tid annullere modtagelsen af vores nyhedsbrev, dvs. tilbagekalde deres samtykke. Du finder et link til at annullere nyhedsbrevet i slutningen af hvert nyhedsbrev. Dette annullerer også deres samtykke til præstationsmåling. En separat afmelding af performancemålingen er desværre ikke mulig, og i så fald skal hele abonnementet på nyhedsbrevet afmeldes. Når du afmelder dig nyhedsbrevet, slettes dine personlige data, medmindre deres opbevaring er lovligt påkrævet eller berettiget, i hvilket tilfælde deres behandling vil være begrænset til disse ekstraordinære formål. Især kan vi gemme de afmeldte e-mailadresser i op til tre år på grundlag af vores legitime interesser, før vi sletter dem med henblik på at sende nyhedsbreve for at kunne bevise, at der tidligere blev givet samtykke. Behandlingen af disse data er begrænset til formålet med et eventuelt forsvar mod krav. En individuel anmodning om sletning er til enhver tid mulig, forudsat at den tidligere eksistens af samtykke bekræftes på samme tid.

19. Integration af tredjeparts tjenester og indhold
19.1 På grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f. GDPR) bruger vi indhold eller servicetilbud fra tredjepartsudbydere i vores onlinetilbud. GDPR) indhold eller servicetilbud fra tredjepartsudbydere for at integrere deres indhold og tjenester, såsom videoer eller skrifttyper (i det følgende ensartet benævnt "indhold"). Dette forudsætter altid, at tredjepartsudbyderne af dette indhold genkender brugerens IP-adresse, da de ikke ville være i stand til at sende indholdet til deres browser uden IP-adressen. IP-adressen er derfor påkrævet for at vise dette indhold. Vi bestræber os på kun at bruge indhold, hvis respektive udbydere kun bruger IP-adressen til at levere indholdet. Tredjepartsudbydere kan også bruge såkaldte pixel tags (usynlig grafik, også kendt som "web beacons") til statistiske eller markedsføringsmæssige formål. Pixel-tags kan bruges til at analysere oplysninger som f.eks. besøgstrafik på siderne på dette websted. De pseudonyme oplysninger kan også gemmes i cookies på brugerens enhed og kan blandt andet indeholde tekniske oplysninger om browseren og operativsystemet, henvisende websteder, besøgstidspunkt og andre oplysninger om brugen af vores onlinetilbud samt være knyttet til sådanne oplysninger fra andre kilder.

19.2 Følgende præsentation giver et overblik over tredjepartsudbydere og deres indhold sammen med links til deres databeskyttelseserklæringer, som indeholder yderligere oplysninger om behandling af data og, i nogle tilfælde allerede nævnt her, indsigelsesmuligheder (såkaldt opt-out)
- Hvis vores kunder bruger betalingstjenester fra tredjeparter (f.eks. PayPal eller Sofortüberweisung), gælder de respektive tredjepartsudbyderes vilkår og betingelser og databeskyttelsesoplysninger, som kan tilgås på de respektive websteder eller transaktionsapplikationer.

- Videoer fra platformen "YouTube" hos tredjepartsudbyderen Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privatlivspolitik: https://www.google.com/policies/privacy/Fravalg: https://www.google.com/settings/ads/.

- Funktioner fra Twitter-tjenesten eller -platformen (i det følgende benævnt "Twitter") kan være integreret i vores onlinetilbud. Twitter er en tjeneste, der leveres af Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Funktionerne omfatter præsentationen af vores indlæg på Twitter inden for vores onlinetilbud, linket til vores profil på Twitter og muligheden for at interagere med indlæggene og funktionerne på Twitter samt at måle, om brugerne når vores onlinetilbud via de annoncer, som vi har placeret på Twitter (såkaldt konverteringsmåling). Twitter er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen og tilbyder dermed en garanti for overholdelse af den europæiske databeskyttelseslovgivning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privatlivspolitik: https://twitter.com/de/privacyFravalg: https://twitter.com/personalization.