Bortskaffelse af affald

Denne side informerer dig om proceduren for Lobaro GmbH med hensyn til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), der er omsat til tysk lov ved "Lov om markedsføring, returnering og miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (lov om elektrisk og elektronisk udstyr - ElektroG)". Følgende erklæringer om bortskaffelse af udrangerede Lobaro-enheder gælder kun bindende for kunder i Tyskland. Kunder i andre lande bør kontakte de lokale myndigheder for at få de relevante oplysninger.

Et af hovedformålene med EU-direktiv 2002/96/EF er at minimere bortskaffelsen af affald af elektrisk/elektronisk udstyr sammen med usorteret husholdningsaffald og at opnå en høj grad af separat indsamling og genanvendelse af affald af elektrisk/elektronisk udstyr. Elektronisk udstyr kan indeholde stoffer, der er skadelige for miljøet og menneskers sundhed, og bør aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

WEEE / ElektroG

WEEE-direktivet (Waste of Electrical and Electronic Equipment) er EU's direktiv 2002/96/EF om reduktion af den stigende mængde elektronikaffald fra elektrisk og elektronisk udstyr, der ikke længere er i brug. Målet er at undgå, reducere og bortskaffe de stigende mængder af elektronisk affald på en miljøvenlig måde gennem udvidet producentansvar.

Loven om elektrisk og elektronisk udstyr (ElektroG) indeholder en lang række krav til håndteringen af elektrisk og elektronisk udstyr. De vigtigste er opsummeret her (producentinformation i henhold til §19a ElektroG):

 • Separat indsamling af gamle apparater
  • Elektriske og elektroniske apparater, der er blevet til affald, kaldes gamle apparater. Ejere af gamle apparater skal bortskaffe dem adskilt fra usorteret kommunalt affald. Især hører gamle apparater ikke hjemme i husholdningsaffaldet, men i særlige indsamlings- og retursystemer.
 • Batterier, genopladelige batterier og lamper
  • Ejere af udtjente apparater skal som hovedregel adskille udtjente batterier og akkumulatorer, der ikke er omsluttet af det udtjente apparat, samt lamper, der kan fjernes fra det udtjente apparat uden at ødelægge dem, fra det udtjente apparat, før de afleveres på et indsamlingssted. Dette gælder ikke, hvis affaldsapparater forberedes til genbrug med inddragelse af en offentlig affaldshåndteringsorganisation.

 • Meddelelse om databeskyttelse
  • Gamle enheder indeholder ofte personfølsomme data. Det gælder især informations- og telekommunikationsteknologiske enheder som computere og smartphones. I din egen interesse bedes du bemærke, at hver slutbruger er ansvarlig for at slette dataene på de gamle enheder, der skal bortskaffes.
 • Betydningen af symbolet "overstreget skraldespand"
  • Symbolet af en overstreget skraldespand, der regelmæssigt vises på elektriske og elektroniske apparater, angiver, at det pågældende apparat skal indsamles separat fra usorteret kommunalt affald ved slutningen af dets levetid.

Korrekt bortskaffelse af B2B Lobaro-enheder

Lobaro-apparater er udviklet og markedsført til professionel brug. Derfor er de blevet anerkendt som B2B-produkter (business to business) af det ansvarlige tyske agentur Stiftung EAR (Waste Electrical and Electronic Equipment Register). Lobaro GmbH er registreret der under nr. DE18824018 registreret.

B2B-klassificeringen betyder, at Lobaro ikke er forpligtet til at indsamle affald af elektrisk/elektronisk udstyr fra kommunale indsamlingscentre, som det kræves af ElektroG for producenter af elektrisk/elektronisk udstyr beregnet til forbrugermarkedet.

Derfor kan vores produkter også ikke kan bortskaffes på denne måde.

I stedet tilbyder vi vores kunder muligheden for at tage Lobaro-enheder, der ikke længere bruges, tilbage og bortskaffe dem korrekt på vores regning.

Vi samarbejder med flere kvalificerede genbrugsvirksomheder om at skabe muligheder for returnering af gamle apparater. Hvis et apparat, der er fremstillet af os, er blevet et gammelt apparat, og du gerne vil returnere det, bedes du kontakte os: https://www.take-e-way.de/leistungen/elektrogesetz-weee-elektrog/b2b-altgeraete-ruecknahme-entsorgung/ og udfyld spørgeskemaet.

RoHS

Som producent af industrielt informations- og telekommunikationsteknologiudstyr producerer vi RoHS-kompatible produkter i overensstemmelse med indholdet i EU-direktiv 2011/65/EU.

Lov om batterier

Lobaro GmbH er registreret under reg. nr. DE87567817 i overensstemmelse med den tyske batterilov (BattG).

I henhold til § 12 sætning 1 nr. 1-3 BattV (Bekendtgørelse om returnering og bortskaffelse af brugte batterier og akkumulatorer (BattVO) af 27. marts 1998 (BGBl. I s. 658)) gør vi som sælger opmærksom på, at kunden som slutbruger er lovmæssigt forpligtet til at returnere brugte batterier. Batterier kan returneres gratis til Lobaro efter brug. Hvis batterierne sendes til sælgeren, skal pakken være tilstrækkeligt frankeret.

Symbolet med den overkrydsede skraldespand på batterier eller akkumulatorer angiver, at de ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald, når de er udtjente. Følgende symbol betyder, at batterierne indeholder tungmetaller og skadelige stoffer og ikke må bortskaffes sammen med husholdnings- eller erhvervsaffald. Forkortelserne under symbolet betyder: "Cd" (cadmium), "Li" (lithium) / "Li-Ion" (lithium-ion), "Ni" (nikkel), "Mh" (metalhydrid), "Pb" (bly), "Zi" (zink).

Batterier kan indeholde stoffer, der er skadelige for miljøet og menneskers sundhed. Der skal udvises særlig forsigtighed ved håndtering af litiumholdige batterier på grund af de særlige risici, der er forbundet hermed. Den separate indsamling og genanvendelse af gamle batterier og akkumulatorer skal forhindre negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed.

Undgå så vidt muligt at producere affald fra gamle batterier, f.eks. ved at foretrække batterier med længere levetid eller genopladelige batterier. Undgå affald i det offentlige rum ved ikke at lade batterier eller elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder batterier, ligge og flyde. Undersøg mulighederne for at genbruge et batteri i stedet for at bortskaffe det, f.eks. ved at renovere eller reparere batteriet.