Bortskaffelse

Denne side informerer dig om Lobaro GmbH's procedurer i forbindelse med EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), der er gennemført i tysk lovgivning ved "Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG)". Følgende erklæringer om bortskaffelse af Lobaro-enheder, der er taget ud af brug, gælder kun bindende for kunder i Tyskland. Kunder i andre lande bør kontakte deres lokale myndigheder for at få de relevante oplysninger.

Et presserende mål i EU-direktiv 2002/96/EF er at minimere bortskaffelse af WEEE sammen med usorteret kommunalt affald og at opnå et højt niveau af separat indsamling og genanvendelse af WEEE. Elektronisk udstyr kan indeholde stoffer, der er skadelige for miljøet og menneskers sundhed, og bør aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

WEEE / ElektroG

WEEE-direktivet (Waste of Electrical and Electronic Equipment) er EU-direktiv 2002/96/EF om reduktion af den stigende mængde elektronisk affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, der ikke længere anvendes. Formålet er at undgå, reducere og bortskaffe de stigende mængder af elektronisk affald på en miljømæssigt forsvarlig måde gennem et udvidet producentansvar.

Loven om elektrisk og elektronisk udstyr (ElektroG) indeholder en lang række krav til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. De vigtigste er samlet her (producentoplysninger i henhold til §19a ElektroG):

 • Separat indsamling af affaldsudstyr
  • Elektrisk og elektronisk udstyr, der er blevet til affald, kaldes WEEE. Ejere af WEEE skal bortskaffe det separat fra usorteret kommunalt affald. WEEE hører især ikke hjemme i husholdningsaffaldet, men i særlige indsamlings- og returneringssystemer.
 • Batterier og genopladelige batterier og lamper
  • Som hovedregel skal ejere af WEEE adskille brugte batterier og akkumulatorer, der ikke er indeholdt i WEEE, samt lamper, der kan fjernes fra WEEE uden at beskadige det, fra WEEE, inden de afleverer det til et indsamlingssted. Dette gælder ikke, hvis WEEE forberedes med henblik på genbrug med deltagelse af en offentlig affaldshåndteringsmyndighed.

 • Meddelelse om databeskyttelse
  • Gamle enheder indeholder ofte følsomme personlige data. Dette gælder især for informations- og telekommunikationsteknologiske enheder som f.eks. computere og smartphones. I din egen interesse skal du være opmærksom på, at den enkelte slutbruger er ansvarlig for at slette dataene på de udtjente enheder, der skal bortskaffes.
 • Betydningen af symbolet "overstreget skraldespand"
  • Symbolet med en overstreget skraldespand, der regelmæssigt er vist på elektrisk og elektronisk udstyr, angiver, at det pågældende apparat skal indsamles separat fra usorteret husholdningsaffald, når dets levetid er udløbet.

Korrekt bortskaffelse af B2B Lobaro-enheder

Lobaro-enheder er udviklet og markedsføres til professionel brug. Derfor er de af det ansvarlige tyske agentur Stiftung EAR (Elektro- Altgeräte Register) blevet anerkendt som B2B-produkter (business to business). Lobaro GmbH er registreret der under nr. DE18824018 registreret.

B2B-klassificeringen betyder, at Lobaro ikke er forpligtet til at indsamle WEEE fra kommunale indsamlingssteder, hvilket ElektroG kræver af producenter af WEEE til forbrugermarkedet.

Derfor kan vores produkter også ikke bortskaffes på denne måde.

I stedet tilbyder vi vores kunder at tage Lobaro-enheder, der ikke længere er i brug, tilbage og bortskaffe dem korrekt på vores regning.

For at skabe muligheder for at returnere gamle apparater arbejder vi sammen med flere kvalificerede genbrugsvirksomheder. Hvis et apparat fremstillet af os er blevet et gammelt apparat, og du gerne vil returnere det, bedes du kontakte: https://www.take-e-way.de/leistungen/elektrogesetz-weee-elektrog/b2b-altgeraete-ruecknahme-entsorgung/ og udfylde spørgeskemaet.

RoHS

Som producent af industrielt udstyr til informations- og telekommunikationsteknologi producerer vi RoHS-kompatible produkter i overensstemmelse med indholdet af EU-direktivet 2011/65/EU.

Batteriloven

Lobaro GmbH er registreret under reg. nr. DE87567817 i henhold til batteriloven (BattG).

I henhold til § 12, stk. 1, nr. 1-3 BattV (bekendtgørelse om tilbagelevering og bortskaffelse af brugte batterier og akkumulatorer (BattVO) af 27. marts 1998 (BGBl. I s. 658)) gør vi som sælger opmærksom på, at kunden som slutbruger er lovmæssigt forpligtet til at tilbagelevere brugte batterier. Batterier kan efter brug returneres gratis til Lobaro. Hvis batterierne sendes til sælgeren, skal pakken være tilstrækkeligt stemplet.

Symbolet med den overstregede skraldespand på batterier eller akkumulatorer betyder, at de ikke må smides i husholdningsaffaldet, når de er udtjente. Det følgende symbol betyder, at der er tale om batterier, der indeholder tungmetaller og forurenende stoffer, og at de ikke må bortskaffes med almindeligt husholdnings- eller erhvervsaffald. Forkortelserne under symbolet betyder: "Cd" (cadmium), "Li" (lithium) / "Li-Ion" (lithium-ion), "Ni" (nikkel), "Mh" (metalhydrid), "Pb" (bly), "Zi" (zink).

Batterier kan indeholde stoffer, der er skadelige for miljøet og menneskers sundhed. Der skal udvises særlig forsigtighed ved håndtering af batterier, der indeholder lithium, på grund af de særlige risici, der er forbundet hermed. Formålet med separat indsamling og genanvendelse af gamle batterier og akkumulatorer er at undgå negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed.

Undgå så vidt muligt at skabe affald fra gamle batterier, f.eks. ved at foretrække batterier med længere levetid eller genopladelige batterier. Undgå venligst at smide affald i offentlige rum ved ikke at lade batterier eller elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder batterier, ligge og flyde. Overvej, hvordan du kan genbruge et batteri i stedet for at smide det ud, f.eks. ved at renovere eller reparere batteriet.