Zásady ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informuje o druhu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů (dále jen "údaje") v rámci naší online nabídky a s ní spojených webových stránek, funkcí a obsahu, jakož i externích online prezentací, jako jsou naše profily na sociálních sítích. (dále společně jen "online nabídka"). Pokud jde o použité pojmy, jako je "zpracování" nebo "správce", odkazujeme na definice uvedené v článku 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zodpovědnost:
Společnost..: Lobaro GmbH
Číslo ulice: Stadtdeich 7
PSČ, město, země: 20097, Hamburg, Německo
Obchodní rejstřík/číslo: HRB 134264
Výkonný ředitel: Dipl.-Ing. Theodor Tobias Rohde
Telefonní číslo: +49 40 22816531-0
E-mailová adresa: support@lobaro.de

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Jméno: Dipl.-Inf. Peer Springstübe
E-mailová adresa: ps@lobaro.de

Typy zpracovávaných údajů:

- Inventární údaje (např. jména, adresy).
- Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla).
- Obsahová data (např. textové vstupy, fotografie, videa).
- Údaje o smlouvě (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníků).
- Platební údaje (např. bankovní údaje, historie plateb).
- Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu).
- Meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).

Zpracování zvláštních kategorií údajů (čl. 9 odst. 1 DSGVO):

Žádné zvláštní kategorie údajů nejsou zpracovávány.

Kategorie subjektů údajů, kterých se zpracování týká:

- Zákazníci, zájemci, návštěvníci a uživatelé online nabídky, obchodní partneři.
V dalším textu budeme dotčené osoby označovat také souhrnně jako "uživatele".

Účel zpracování:

- Poskytování online nabídky, jejího obsahu a funkcí obchodu.
- Poskytování smluvních služeb, servisu a péče o zákazníky.
- Odpovídání na žádosti o kontakt a komunikace s uživateli.
- Marketing, reklama a průzkum trhu.
- Bezpečnostní opatření.

Stav: 05/ 2020

1. používané termíny
1.1 "Osobními údaji" se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor (např. cookie) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.2 "Zpracováním" se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji, ať už automatizovaně, či nikoli. Tento pojem je široký a zahrnuje prakticky jakékoli nakládání s údaji.

1.3 "Správcem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

2 Příslušné právní základy
V souladu s čl. 13 DSGVO vás informujeme o právním základu našeho zpracování údajů. Pokud právní základ není uveden v zásadách ochrany osobních údajů, platí následující: Právním základem pro získání souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 DSGVO, právním základem pro zpracování za účelem plnění našich služeb a provádění smluvních opatření a odpovídání na dotazy je čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO, právním základem pro zpracování za účelem plnění našich právních povinností je čl. 6 odst. 1 písm. c) DSGVO a právním základem pro zpracování za účelem ochrany našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. V případě, že zpracování osobních údajů vyžadují životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d) DSGVO.

3. změny a aktualizace zásad ochrany osobních údajů
Žádáme vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů upravujeme, jakmile to vyžadují změny v námi prováděném zpracování údajů. Budeme vás informovat, jakmile změny budou vyžadovat akt spolupráce z vaší strany (např. souhlas) nebo jiné individuální oznámení.

4. bezpečnostní opatření
4.1 Přijímáme vhodná opatření v souladu s čl. 32 GDPR, s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení a povaze, rozsahu, okolnostem a účelům zpracování, jakož i k různé pravděpodobnosti a závažnosti rizika pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně ochrany odpovídající riziku; opatření zahrnují zejména zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů kontrolou fyzického přístupu k údajům, jakož i přístupu k nim, jejich vkládání, zveřejňování, zajištění dostupnosti a jejich oddělení. Máme také zavedeny postupy pro zajištění výkonu práv subjektů údajů, vymazání údajů a reakce na ohrožení údajů. Kromě toho zohledňujeme ochranu osobních údajů již při vývoji a výběru hardwaru, softwaru a postupů v souladu se zásadou ochrany údajů prostřednictvím návrhu technologií a prostřednictvím výchozího nastavení šetrného k ochraně údajů (čl. 25 DSGVO).

4.2 Bezpečnostní opatření zahrnují zejména šifrovaný přenos dat mezi vaším prohlížečem a naším serverem.

5. zveřejňování a předávání údajů
5.1 Pokud v rámci našeho zpracování sdělujeme údaje jiným osobám a společnostem (zpracovatelům nebo třetím stranám), předáváme jim je nebo jim jinak umožňujeme přístup k údajům, děje se tak pouze na základě zákonného povolení (např. pokud je předání údajů třetím stranám, jako jsou poskytovatelé platebních služeb, vyžadováno podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 101/2000). b DSGVO je to nezbytné pro plnění smlouvy), jste k tomu dali souhlas, stanoví to zákonná povinnost nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při využívání zástupců, poskytovatelů hostingu, daňových, obchodních a právních poradců, služeb péče o zákazníky, účetnictví, fakturace a podobných služeb, které nám umožňují účinně a efektivně plnit naše smluvní závazky, administrativní úkoly a povinnosti).

5.2 Pokud pověřujeme třetí strany zpracováním údajů na základě tzv. "smlouvy o zpracování objednávky", děje se tak na základě čl. 28 DSGVO.

6. převody do třetích zemí
Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo pokud k tomu dochází v souvislosti s využíváním služeb třetích stran nebo sdělováním či předáváním údajů třetím stranám, děje se tak pouze v případě, že je to za účelem plnění našich (před)smluvních povinností, na základě vašeho souhlasu, z důvodu zákonné povinnosti nebo na základě našich oprávněných zájmů. Na základě zákonných nebo smluvních oprávnění zpracováváme nebo umožňujeme zpracování údajů ve třetí zemi pouze tehdy, pokud jsou splněny zvláštní požadavky čl. 44 a násl. DSGVO jsou splněny. To znamená, že zpracování probíhá např. na základě zvláštních záruk, jako je úředně uznané stanovení úrovně ochrany údajů odpovídající úrovni ochrany údajů v EU (např. pro USA prostřednictvím "štítu na ochranu soukromí") nebo dodržování úředně uznaných zvláštních smluvních závazků (tzv. "standardních smluvních doložek").

7. práva subjektů údajů
7.1 Máte právo požádat o potvrzení, zda jsou dané údaje zpracovávány, a o informace o těchto údajích, jakož i o další informace a kopii údajů v souladu s čl. 15 GDPR.

7.2 V souladu s čl. 16 GDPR máte právo požádat o doplnění údajů, které se vás týkají, nebo o opravu nepřesných údajů, které se vás týkají.

7.3 V souladu s článkem 17 GDPR máte právo požadovat, aby byly dotčené údaje neprodleně vymazány, případně požadovat omezení zpracování údajů v souladu s článkem 18 GDPR.

7.4 Máte právo požadovat, aby údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, byly přijaty v souladu s článkem 20 GDPR, a požadovat jejich předání jiným správcům údajů.

7.5 Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu podle čl. 77 DSGVO.

8. právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odvolat souhlas udělený v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO s účinností do budoucna.

9. právo na námitku
V souladu s článkem 21 DSGVO můžete kdykoli vznést námitku proti budoucímu zpracování údajů, které se vás týkají. Námitku lze vznést zejména proti zpracování pro účely přímého marketingu.

10. soubory cookie a právo vznést námitku proti přímé reklamě
10.1 "Soubory cookie" jsou malé soubory, které se ukládají v počítačích uživatelů. V souborech cookie mohou být uloženy různé informace. Soubor cookie slouží především k ukládání informací o uživateli (nebo zařízení, na kterém je soubor cookie uložen) během jeho návštěvy online nabídky nebo po ní. Dočasné soubory cookie, neboli "relační soubory cookie" nebo "přechodné soubory cookie", jsou soubory cookie, které se vymažou poté, co uživatel opustí online nabídku a zavře svůj prohlížeč. V takovém souboru cookie může být uložen například obsah nákupního košíku v internetovém obchodě nebo stav přihlášení. Soubory cookie, které zůstávají uloženy i po zavření prohlížeče, se označují jako "trvalé" nebo "persistentní". Například stav přihlášení může být uložen, pokud je uživatelé navštíví po několika dnech. Stejně tak mohou být v takovém souboru cookie uloženy zájmy uživatelů, které se používají pro měření rozsahu nebo marketingové účely. Soubory cookie třetích stran jsou soubory cookie od jiných poskytovatelů, než je odpovědná strana, která provozuje online nabídku (jinak, pokud se jedná pouze o její soubory cookie, se označují jako soubory cookie první strany).

10.2 Používáme dočasné a trvalé soubory cookie a vysvětlujeme to v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Pokud uživatelé nechtějí, aby se soubory cookie ukládaly v jejich počítači, musí deaktivovat příslušnou možnost v systémovém nastavení prohlížeče. Uložené soubory cookie lze odstranit v systémových nastaveních prohlížeče. Vyloučení souborů cookie může vést k funkčním omezením této online nabídky.

10.3 Obecnou námitku proti používání souborů cookie pro účely online marketingu lze vznést u velkého počtu služeb, zejména v případě sledování, prostřednictvím amerických stránek. http://www.aboutads.info/choices/ nebo na straně EU http://www.youronlinechoices.com/ být vysvětleno. Ukládání souborů cookie lze navíc dosáhnout jejich deaktivací v nastavení prohlížeče. Upozorňujeme, že pak nelze využívat všechny funkce této online nabídky.

11. vymazání dat
11.1 Údaje, které zpracováváme, budou vymazány nebo jejich zpracování omezeno v souladu s články 17 a 18 DSGVO. Pokud to není výslovně uvedeno v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, budou námi uložené údaje vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro zamýšlený účel a vymazání nebude v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání. Pokud údaje nebudou vymazány, protože jsou potřebné pro jiné a zákonem povolené účely, bude jejich zpracování omezeno. Tj. údaje jsou blokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely. To se týká například údajů, které musí být uchovávány z důvodů obchodních nebo daňových zákonů.

11.2 V souladu se zákonnými požadavky se uchovávají zejména po dobu 6 let podle § 257 odst. 1 obchodního zákoníku (obchodní knihy, inventurní soupisy, počáteční stavy, roční účetní závěrky, obchodní dopisy, účetní doklady atd.) a po dobu 10 let podle § 147 odst. 1 zákona o účetnictví (účetní knihy, záznamy, zprávy o hospodaření, účetní doklady, obchodní a podnikatelské dopisy, doklady důležité pro daňové účely atd.).

12. zpracování objednávek v internetovém obchodě a zákaznickém účtu
12.1 Údaje našich zákazníků zpracováváme v rámci objednávkových procesů v našem internetovém obchodě, abychom jim umožnili výběr a objednání vybraných produktů a služeb, jakož i jejich platbu a doručení nebo provedení.

12.2 Zpracovávané údaje zahrnují údaje o zásobách, komunikační údaje, údaje o smlouvách, platební údaje a subjekty údajů jsou naši zákazníci, zainteresované strany a další obchodní partneři. Zpracování se provádí za účelem poskytování smluvních služeb v rámci provozování internetového obchodu, fakturace, doručování a zákaznického servisu. K ukládání obsahu nákupního košíku používáme soubory cookie relace a k ukládání stavu přihlášení trvalé soubory cookie.

12.3 Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b (provádění příkazových transakcí) a c (zákonem požadovaná archivace) DSGVO. V této souvislosti jsou informace označené jako požadované nezbytné pro odůvodnění a plnění smlouvy. Třetím stranám sdělujeme údaje pouze v rámci dodávky, platby nebo v rámci zákonných oprávnění a povinností vůči právním poradcům a úřadům. Údaje jsou zpracovávány ve třetích zemích pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy (např. na žádost zákazníka o dodání nebo platbu).

12.4 Uživatelé si mohou volitelně vytvořit uživatelský účet, ve kterém si mohou prohlížet zejména své objednávky. V rámci registrace budou uživatelům poskytnuty požadované povinné informace. Uživatelské účty nejsou veřejné a nemohou být indexovány vyhledávači. Pokud uživatelé zruší svůj uživatelský účet, budou jejich údaje týkající se uživatelského účtu vymazány, pokud je jejich uchování nezbytné z důvodů obchodního nebo daňového práva v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO. Informace v uživatelském účtu zůstávají až do jeho vymazání s následnou archivací v případě zákonné povinnosti. Uživatelé jsou odpovědní za uložení svých údajů v případě ukončení smlouvy před jejím ukončením.

12.5 V rámci registrace a obnoveného přihlášení a používání našich online služeb ukládáme IP adresu a čas příslušné uživatelské akce. Toto ukládání je založeno na našich oprávněných zájmech, jakož i na zájmech uživatelů v oblasti ochrany před zneužitím a jiným neoprávněným použitím. Tyto údaje zásadně nepředáváme třetím stranám, pokud to není nezbytné k uplatnění našich nároků nebo pokud k tomu neexistuje zákonná povinnost podle čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO.

12.6 K výmazu dochází po uplynutí zákonných záručních a srovnatelných povinností, nutnost uchovávání údajů se přezkoumává každé tři roky; v případě zákonných povinností archivace dochází k výmazu po jejich uplynutí (konec obchodněprávní (6 let) a daňové (10 let) povinnosti uchovávání); informace v zákaznickém účtu zůstávají až do jejich výmazu.

13. kontaktování a zákaznický servis
13.1 Při kontaktu s námi (prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou údaje uživatele zpracovávány za účelem vyřízení žádosti o kontakt a jejího zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO.

13.2 Údaje o uživatelích mohou být uloženy v našem systému řízení vztahů se zákazníky (dále jen "systém CRM") nebo ve srovnatelné organizaci pro zadávání dotazů.

13.3 Dotazy vymažeme, pokud již nejsou potřebné. Potřebnost přezkoumáváme každé dva roky; dotazy od zákazníků, kteří mají zákaznický účet, ukládáme trvale a při mazání odkazujeme na údaje o zákaznickém účtu. Dále platí zákonné archivační povinnosti.

14. shromažďování přístupových údajů a protokolových souborů
14.1 Údaje o každém přístupu na server, na kterém je tato služba umístěna (tzv. log soubory serveru), shromažďujeme na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. DSGVO shromažďujeme údaje o každém přístupu na server, na kterém je tato služba umístěna (tzv. soubory protokolu serveru). Údaje o přístupu zahrnují název webové stránky, na kterou se přistupuje, soubor, datum a čas přístupu, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, URL odkazu (dříve navštívená stránka), IP adresu a poskytovatele, který žádost podal.

14.2 Informace ze souborů záznamů jsou z bezpečnostních důvodů (např. pro objasnění případů zneužití nebo podvodu) uchovávány maximálně po dobu sedmi dnů a poté jsou vymazány. Údaje, jejichž další uchovávání je nutné pro důkazní účely, jsou z vymazání vyňaty až do konečného objasnění příslušného incidentu.

15. online přítomnost v sociálních médiích
15.1 Online prezentace v rámci sociálních sítí a platforem udržujeme na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. DSGVO udržujeme online prezentace v rámci sociálních sítí a platforem, abychom mohli komunikovat se zákazníky, zájemci a uživateli, kteří jsou tam aktivní, a informovat je o našich službách. Při vyvolání příslušných sítí a platforem platí podmínky a pokyny pro zpracování údajů jejich provozovatelů.

15.2 Pokud není v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, zpracováváme údaje uživatelů, pokud s námi komunikují v rámci sociálních sítí a platforem, např. píší příspěvky na našich online prezentacích nebo nám posílají zprávy.

15.3 Službu Google Analytics používáme k zobrazování reklam umístěných v rámci reklamních služeb společnosti Google a jejích partnerů pouze uživatelům, kteří rovněž projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří mají určité charakteristiky (např. zájem o určitá témata nebo produkty určený na základě navštívených webových stránek), které předáváme společnosti Google (tzv. "Remarketingové publikum" nebo "Google Analytics Audiences"). Pomocí Remarketing Audiences chceme také zajistit, aby naše reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nepůsobily obtěžujícím dojmem.

16. statcounter

Na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO) používáme službu StatCounter, webovou analytickou službu, která obsahuje nástroj pro statistickou analýzu návštěvnosti a je provozována společností StatCounter, Guinness Enterprise Centre, Taylor's Lane Dublin 8, Irsko. StatCounter používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránku používají.

Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou uloženy na serveru provozovaném společností StatCounter. Zpracované údaje mohou být použity k vytvoření uživatelských profilů, které se používají pouze k analýze, nikoli k reklamním účelům.

Další informace naleznete ve znalostní databázi StatCounter https://statcounter.com/support/knowledge-base/314/.

17. komunikace prostřednictvím pošty, e-mailu, faxu nebo telefonu.
17.1 Pro obchodní zpracování a marketingové účely používáme prostředky komunikace na dálku, jako je pošta, telefon nebo e-mail. Přitom zpracováváme inventární údaje, adresní a kontaktní údaje, jakož i smluvní údaje zákazníků, účastníků, zájemců a komunikačních partnerů.

17.2 Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. a, čl. 7 DSGVO, čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO ve spojení se zákonnými požadavky na propagační sdělení. Kontaktování probíhá pouze se souhlasem kontaktních partnerů nebo v rámci zákonných oprávnění a zpracovávané údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné, a v opačném případě s námitkou/odvoláním nebo zánikem základů oprávnění nebo zákonných povinností archivace.

Zpravodaj 18
18.1 Následujícími informacemi vás informujeme o obsahu našeho newsletteru, jakož i o postupu registrace, odesílání a statistického vyhodnocování a o vašich právech na námitku. Přihlášením k odběru našeho newsletteru souhlasíte s jeho zasíláním a s popsanými postupy.

18.2 Obsah newsletteru: Newslettery, e-maily a jiná elektronická oznámení s reklamními informacemi (dále jen "newsletter") zasíláme pouze se souhlasem příjemců nebo na základě zákonného povolení. Pokud je obsah newsletteru výslovně popsán v rámci registrace, je rozhodující souhlas uživatelů. Kromě toho naše newslettery obsahují informace o našich produktech, nabídkách, akcích a naší společnosti.

18.3 Double opt-in a přihlašování: Registrace k odběru našeho newsletteru probíhá v rámci tzv. double opt-in procesu. To znamená, že po registraci obdržíte e-mail, ve kterém budete požádáni o potvrzení registrace. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl zaregistrovat s jinými e-mailovými adresami. Registrace k odběru newsletteru se zaznamenávají, aby bylo možné prokázat proces registrace v souladu s právními požadavky. To zahrnuje uložení času registrace a potvrzení, jakož i IP adresy. Zaznamenávají se také změny vašich údajů uložených u poskytovatele zasílatelských služeb.

18.4 Poskytovatel rozesílacích služeb: Newsletter je rozesílán pomocí "MailChimp", platformy pro rozesílání newsletterů amerického poskytovatele Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele poštovních služeb si můžete prohlédnout zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Společnost Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp je certifikována v rámci dohody Privacy Shield, čímž poskytuje záruku dodržování evropské úrovně ochrany osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).

18.5 Pokud využíváme poskytovatele zasílatelských služeb, může poskytovatel zasílatelských služeb tyto údaje podle svých vlastních informací použít v pseudonymní podobě, tj. bez přiřazení k uživateli, k optimalizaci nebo zlepšení svých vlastních služeb, např. k technické optimalizaci zasílání a prezentace newsletteru nebo ke statistickým účelům, aby zjistil, z jakých zemí pocházejí příjemci. Poskytovatel rozesílacích služeb však údaje našich příjemců newsletteru nepoužívá k tomu, aby jim sám psal nebo je předával třetím stranám.

18.6 Registrační údaje: Pro registraci k odběru newsletteru stačí zadat e-mailovou adresu. Volitelně vás požádáme o zadání jména, abychom vás mohli v newsletteru oslovit osobně.

18.7 Měření výkonu - Newslettery obsahují takzvaný "web beacon", tj. soubor o velikosti pixelu, který se načte z našeho serveru při otevření newsletteru nebo, pokud využíváme poskytovatele služeb rozesílání, z jeho serveru. V rámci tohoto načítání jsou nejprve shromažďovány technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a vašem systému, jakož i vaše IP adresa a čas načtení. Tyto informace se používají pro technické zlepšení služeb na základě technických údajů nebo cílových skupin a jejich čtenářského chování na základě míst načtení (které lze určit pomocí IP adresy) nebo doby přístupu. Statistické průzkumy zahrnují také zjištění, zda jsou newslettery otevírány, kdy jsou otevírány a na které odkazy je klikáno. Z technických důvodů lze tyto informace přiřadit k jednotlivým příjemcům newsletterů. Není však naším záměrem, ani záměrem poskytovatele rozesílacích služeb, pokud je využíván, sledovat jednotlivé uživatele. Analýzy nám slouží mnohem více k rozpoznání čtenářských návyků našich uživatelů a k tomu, abychom jim mohli přizpůsobit náš obsah nebo zasílat jiný obsah podle zájmů našich uživatelů.

18.8 Rozesílání newsletteru a měření jeho úspěšnosti probíhá na základě souhlasu příjemců podle čl. 6 odst. 1 písm. a, čl. 7 DSGVO ve spojení s § 7 odst. 2 č. 3 UWG nebo na základě zákonného povolení podle § 7 odst. 3 UWG.

18.9 Rakousko: Zasílání newsletteru a jeho úspěšnost se posuzuje na základě souhlasu příjemců podle čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 DSGVO ve spojení s čl. 107 odst. 2 TKG nebo na základě zákonného povolení podle čl. 107 odst. 2 a 3 TKG.

18.10. Zaznamenání procesu registrace je založeno na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO a slouží jako důkaz souhlasu se zasíláním newsletteru.

18.11. Příjemci newsletteru mohou příjem našeho newsletteru kdykoli zrušit, tj. odvolat svůj souhlas. Odkaz na zrušení zasílání newsletteru najdete na konci každého newsletteru. Zároveň vyprší jejich souhlas s měřením výkonu. Měření výkonu bohužel není možné zrušit samostatně, v takovém případě je nutné zrušit celý odběr newsletteru. Po odhlášení z odběru newsletteru budou vaše osobní údaje vymazány, pokud jejich uchování není zákonem vyžadováno nebo odůvodněno; v takovém případě je jejich zpracování omezeno pouze na tyto výjimečné účely. Zejména můžeme na základě našich oprávněných zájmů uchovávat odhlášené e-mailové adresy až po dobu tří let, než je vymažeme pro účely zasílání newsletterů, abychom mohli prokázat dříve udělený souhlas. Zpracování těchto údajů je omezeno na účely případné obrany proti žalobám. Individuální žádost o výmaz je možná kdykoli za předpokladu, že je současně potvrzena dřívější existence souhlasu.

19. integrace služeb a obsahu třetích stran
19.1 V rámci naší online nabídky využíváme obsah nebo nabídky služeb třetích stran na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). DSGVO) integrovat obsah nebo služby nabízené poskytovateli třetích stran, jako jsou videa nebo písma (dále jednotně jen "obsah"). To vždy vyžaduje, aby poskytovatelé tohoto obsahu, kteří jsou třetími stranami, znali IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nemohli obsah do prohlížeče odeslat. IP adresa je tedy pro zobrazení tohoto obsahu nezbytná. Snažíme se používat pouze takový obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze k doručení obsahu. Poskytovatelé třetích stran mohou pro statistické nebo marketingové účely používat také tzv. pixelové značky (neviditelné grafické prvky, známé také jako "web beacons"). "Pixelové značky" mohou být použity k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost stránek tohoto webu. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v souborech cookie v zařízení uživatele a mohou obsahovat mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další informace o využívání naší online nabídky a také mohou být propojeny s takovými informacemi z jiných zdrojů.

19.2 Následující prezentace poskytuje přehled poskytovatelů třetích stran a jejich obsahu spolu s odkazy na jejich prohlášení o ochraně údajů, která obsahují další informace o zpracování údajů a zčásti již zde zmíněné možnosti námitky (tzv. opt-out).
- Pokud naši zákazníci využívají platební služby třetích stran (např. PayPal nebo Sofortüberweisung), platí podmínky a informace o ochraně údajů příslušných poskytovatelů třetích stran, které jsou k dispozici na příslušných webových stránkách nebo v transakčních aplikacích.

- Videa z platformy "YouTube" poskytovatele Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

- V rámci naší online nabídky mohou být integrovány funkce služby nebo platformy Twitter (dále jen "Twitter"). Twitter je služba společnosti Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Tyto funkce zahrnují zobrazení našich příspěvků v rámci Twitteru v rámci naší online nabídky, odkaz na náš profil na Twitteru, jakož i možnost interakce s příspěvky a funkcemi Twitteru, a také měření, zda se uživatelé dostanou k naší online nabídce prostřednictvím námi umístěné reklamy na Twitteru (tzv. měření konverzí). Twitter je certifikován podle dohody o štítu na ochranu soukromí, a nabízí tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.