Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů objasňují povahu, rozsah a účel zpracování osobních údajů (dále jen "údaje") v rámci naší online nabídky a souvisejících webových stránek, funkcí a obsahu, jakož i externích online prezentací, jako je náš profil na sociálních sítích. (dále společně jen "online nabídka"). Pokud jde o použité pojmy, jako je "zpracování" nebo "správce", odkazujeme na definice uvedené v čl. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Odpovědná osoba:
Společnost: Lobaro GmbH
Číslo ulice: Stadtdeich 7
PSČ, město, země: 20097, Hamburg, Německo
Číslo v obchodním rejstříku: HRB 134264
Výkonný ředitel: Dipl.-Ing. Theodor Tobias Rohde
Telefonní číslo: +49 40 22816531-0
E-mailová adresa: support@lobaro.de

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Jméno: Dipl.-Inf. Peer Springstübe
E-mailová adresa: ps@lobaro.de

Typy zpracovávaných údajů:

- Inventární údaje (např. jména, adresy).
- Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla).
- Obsahová data (např. textové záznamy, fotografie, videa).
- Údaje o smlouvě (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníků).
- Platební údaje (např. bankovní údaje, historie plateb).
- Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu).
- Meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).

Zpracování zvláštních kategorií údajů (čl. 9 odst. 1 GDPR):

Žádné zvláštní kategorie údajů nejsou zpracovávány.

Kategorie subjektů údajů, kterých se zpracování týká:

- Zákazníci, zájemci, návštěvníci a uživatelé online nabídky, obchodní partneři.
V dalším textu budeme dotčené osoby označovat také souhrnně jako "uživatele".

Účel zpracování:

- Poskytování online nabídky, jejího obsahu a funkcí obchodu.
- Poskytování smluvních služeb, servisu a péče o zákazníky.
- Zodpovídání kontaktních dotazů a komunikace s uživateli.
- Marketing, reklama a průzkum trhu.
- Bezpečnostní opatření.

Stav: 05/ 2020

1. používané termíny
1.1 "Osobními údaji" se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor (např. cookie) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.2 "Zpracováním" se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji, ať už automatizovaně, či nikoli. Tento pojem je široký a zahrnuje prakticky jakékoli nakládání s údaji.

1.3 "Správcem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

2 Příslušné právní základy
V souladu s čl. 13 GDPR vás informujeme o právním základu našeho zpracování údajů. Pokud právní základ není uveden v zásadách ochrany osobních údajů, platí následující: Právním základem pro získání souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR, právním základem pro zpracování za účelem plnění našich služeb a provádění smluvních opatření a odpovídání na dotazy je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, právním základem pro zpracování za účelem plnění našich právních povinností je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a právním základem pro zpracování za účelem ochrany našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V případě, že zpracování osobních údajů vyžadují životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR.

3. změny a aktualizace zásad ochrany osobních údajů
Žádáme vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našich zásad ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů upravíme, jakmile to budou vyžadovat změny v námi prováděném zpracování údajů. Budeme vás informovat, jakmile změny budou vyžadovat vaši spolupráci (např. souhlas) nebo jiné individuální oznámení.

4. bezpečnostní opatření
4.1 V souladu s čl. 32 GDPR s ohledem na stav techniky, náklady na provedení a povahu, rozsah, kontext a účely zpracování, jakož i na různě pravděpodobné a různě závažné riziko pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně zabezpečení odpovídající riziku; opatření zahrnují zejména zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů kontrolou fyzického přístupu k údajům, jakož i přístupu, vkládání, zveřejňování, zabezpečení dostupnosti a jejich oddělení. Dále jsme zavedli postupy, které zajišťují výkon práv subjektu údajů, výmaz údajů a reakci na ohrožení údajů. Kromě toho zohledňujeme ochranu osobních údajů již při vývoji a výběru hardwaru, softwaru a postupů v souladu se zásadou ochrany údajů prostřednictvím návrhu technologií a výchozích nastavení šetrných k ochraně údajů (čl. 25 GDPR).

4.2 Bezpečnostní opatření zahrnují zejména šifrovaný přenos dat mezi vaším prohlížečem a naším serverem.

5 Zveřejňování a předávání údajů
5.1 Pokud v rámci našeho zpracování sdělujeme údaje jiným osobám a společnostem (zpracovatelům nebo třetím stranám), předáváme jim je nebo jim jinak umožňujeme přístup k údajům, děje se tak pouze na základě zákonného zmocnění (např. pokud se jedná o předání údajů třetím stranám, jako jsou poskytovatelé platebních služeb, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 101/2000). b GDPR), jste k tomu udělili souhlas, stanoví to právní povinnost nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při využívání zástupců, poskytovatelů hostingu, daňových, obchodních a právních poradců, služeb péče o zákazníky, účetnictví, fakturace a podobných služeb, které nám umožňují účinně a efektivně plnit naše smluvní závazky, administrativní úkoly a povinnosti).

5.2 Pokud pověřujeme třetí strany zpracováním údajů na základě tzv. "smlouvy o zpracování objednávky", děje se tak na základě čl. 28 GDPR.

6. převody do třetích zemí
Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo pokud k tomu dochází v souvislosti s využíváním služeb třetích stran nebo sdělováním či předáváním údajů třetím stranám, děje se tak pouze v případě, že je to za účelem plnění našich (před)smluvních povinností, na základě vašeho souhlasu, na základě právní povinnosti nebo na základě našich oprávněných zájmů. Na základě zákonných nebo smluvních oprávnění zpracováváme nebo necháváme zpracovávat údaje ve třetí zemi pouze v případě, že jsou splněny zvláštní požadavky čl. 44 a násl. GDPR jsou splněny. To například znamená, že zpracování probíhá na základě zvláštních záruk, jako je úředně uznané stanovení úrovně ochrany údajů odpovídající EU (např. pro USA prostřednictvím "Privacy Shield") nebo dodržování úředně uznaných zvláštních smluvních závazků (tzv. "standardních smluvních doložek").

7 Práva subjektů údajů
7.1 Máte právo požádat o potvrzení, zda jsou dané údaje zpracovávány, a vyžádat si informace o těchto údajích, jakož i další informace a kopii údajů v souladu s čl. 15 GDPR.

7.2 Máte v souladu s. 16 GDPR máte právo požadovat doplnění údajů, které se vás týkají, nebo opravu nepřesných údajů, které se vás týkají.

7.3 V souladu s čl. 17 GDPR máte právo požadovat okamžité vymazání daných údajů nebo případně požadovat omezení zpracování údajů v souladu s čl. 18 GDPR.

7.4 Máte právo požádat o poskytnutí údajů, které se vás týkají a které jste nám poskytli, v souladu s čl. 20 GDPR a požádat o jejich předání jiným správcům údajů.

7.5 Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu v souladu s čl. 77 GDPR.

8. právo na zrušení
Máte právo odvolat svůj souhlas v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR s účinností do budoucna.

9. právo na námitku
V souladu s čl. 21 GDPR můžete kdykoli vznést námitku proti budoucímu zpracování údajů, které se vás týkají. Zejména můžete vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

10. soubory cookie a právo vznést námitku proti přímé reklamě
10.1 "Soubory cookie" jsou malé soubory, které se ukládají v počítačích uživatelů. V souborech cookie mohou být uloženy různé informace. Soubor cookie slouží především k ukládání informací o uživateli (nebo zařízení, na kterém je soubor cookie uložen) během jeho návštěvy online služby nebo po ní. Dočasné soubory cookie, neboli "relační soubory cookie" nebo "přechodné soubory cookie", jsou soubory cookie, které se vymažou poté, co uživatel opustí online službu a zavře svůj prohlížeč. V takovém souboru cookie může být uložen například obsah nákupního košíku v internetovém obchodě nebo stav přihlášení. "Trvalé" nebo "persistentní" soubory cookie jsou soubory cookie, které zůstávají uloženy i po zavření prohlížeče. Například stav přihlášení může být uložen, pokud uživatel navštíví webové stránky po několika dnech. V takovém souboru cookie mohou být uloženy také zájmy uživatelů a použity pro měření dosahu nebo marketingové účely. "Soubory cookie třetích stran" jsou soubory cookie od jiných poskytovatelů, než je správce, který provozuje online službu (jinak, pokud se jedná pouze o soubory cookie správce, se označují jako "soubory cookie první strany").

10.2 Používáme dočasné a trvalé soubory cookie a informace o tom poskytujeme v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Pokud uživatelé nechtějí, aby se soubory cookie ukládaly v jejich počítači, musí deaktivovat příslušnou možnost v systémovém nastavení prohlížeče. Uložené soubory cookie lze odstranit v systémových nastaveních prohlížeče. Vyloučení souborů cookie může vést k funkčním omezením této online nabídky.

10.3 Obecnou námitku proti používání souborů cookie používaných pro účely online marketingu lze vznést u velkého počtu služeb, zejména v případě sledování, prostřednictvím stránek USA. http://www.aboutads.info/choices/ nebo na straně EU http://www.youronlinechoices.com/ být vysvětleno. Ukládání souborů cookie lze navíc dosáhnout jejich vypnutím v nastavení prohlížeče. Upozorňujeme, že pak možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

11. vymazání dat
11.1 Námi zpracovávané údaje budou vymazány nebo jejich zpracování omezeno v souladu s čl. 17 a 18 GDPR. Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů výslovně uvedeno jinak, budou námi uložené údaje vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro zamýšlený účel a vymazání nebude v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání. Pokud údaje nebudou vymazány, protože jsou potřebné pro jiné a zákonem povolené účely, bude jejich zpracování omezeno. To znamená, že údaje jsou zablokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely. To se týká například údajů, které musí být uchovávány z důvodů obchodních nebo daňových zákonů.

11.2 V souladu se zákonnými požadavky se uchovávají zejména po dobu 6 let podle § 257 odst. 1 obchodního zákoníku (obchodní knihy, inventurní soupisy, zahajovací rozvahy, roční účetní závěrky, obchodní dopisy, účetní doklady atd.) a po dobu 10 let podle § 147 odst. 1 zákona o účetnictví (účetní knihy, záznamy, zprávy o hospodaření, účetní doklady, obchodní a podnikatelské dopisy, doklady důležité pro daňové účely atd.).

12. zpracování objednávek v internetovém obchodě a zákaznickém účtu
12.1 Údaje našich zákazníků zpracováváme v rámci procesu objednávání v našem internetovém obchodě, abychom jim umožnili výběr a objednání vybraných produktů a služeb, jakož i jejich platbu a doručení nebo vyřízení.

12.2 Zpracovávané údaje zahrnují údaje o zásobách, komunikační údaje, údaje o smlouvách, platební údaje a subjekty údajů jsou naši zákazníci, zainteresované strany a další obchodní partneři. Zpracování se provádí za účelem poskytování smluvních služeb v rámci provozování internetového obchodu, fakturace, doručování a zákaznického servisu. Soubory cookie relace používáme k ukládání obsahu nákupního košíku a trvalé soubory cookie k ukládání stavu přihlášení.

12.3 Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b (provádění objednávkových procesů) a c (zákonem požadovaná archivace) GDPR. Informace označené jako nezbytné jsou nutné k odůvodnění a plnění smlouvy. Třetím stranám sdělujeme údaje pouze v souvislosti s dodávkou, platbou nebo v rámci zákonných oprávnění a povinností vůči právním poradcům a úřadům. Údaje budou zpracovávány ve třetích zemích pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění smlouvy (např. na žádost zákazníka o dodání nebo platbu).

12.4 Uživatelé si mohou volitelně vytvořit uživatelský účet, ve kterém si mohou prohlížet zejména své objednávky. V rámci procesu registrace budou uživatelům poskytnuty požadované povinné informace. Uživatelské účty nejsou veřejné a nemohou být indexovány vyhledávači. Pokud uživatelé zruší svůj uživatelský účet, budou jejich údaje týkající se uživatelského účtu vymazány, s výhradou, že jejich uchování je nezbytné z obchodních nebo daňových právních důvodů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Informace v uživatelském účtu zůstávají až do jejich vymazání s následnou archivací v případě zákonné povinnosti. Uživatelé odpovídají za zálohování svých údajů před ukončením smlouvy v případě odstoupení od smlouvy.

12.5 V rámci registrace a obnoveného přihlášení a používání našich online služeb ukládáme IP adresu a čas příslušné uživatelské akce. Tyto údaje jsou ukládány na základě našich oprávněných zájmů a zájmů uživatele v rámci ochrany před zneužitím a jiným neoprávněným použitím. Tyto údaje nejsou předávány třetím stranám, pokud to není nezbytné k uplatnění našich nároků nebo pokud k tomu neexistuje zákonná povinnost podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

12.6 K výmazu dochází po uplynutí zákonných záručních a srovnatelných povinností, nutnost uchovávání údajů se přezkoumává každé tři roky; v případě zákonných archivačních povinností dochází k výmazu po jejich uplynutí (konec povinnosti uchovávání podle obchodního práva (6 let) a daňového práva (10 let)); informace v zákaznickém účtu zůstávají až do jejich výmazu.

13. kontakt a zákaznický servis
13.1 Při kontaktu s námi (prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou údaje uživatele zpracovávány za účelem zpracování kontaktního dotazu a jeho vyřízení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

13.2 Uživatelské údaje mohou být uloženy v našem systému řízení vztahů se zákazníky (dále jen "systém CRM") nebo ve srovnatelné dotazovací organizaci.

13.3 Dotazy vymažeme, pokud již nejsou potřebné. Každé dva roky přezkoumáváme nezbytnost; dotazy od zákazníků, kteří mají zákaznický účet, ukládáme trvale a v případě vymazání odkazujeme na údaje o zákaznickém účtu. Dále platí zákonné archivační povinnosti.

14. shromažďování přístupových údajů a protokolových souborů
14.1 Na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. GDPR shromažďujeme údaje o každém přístupu k serveru, na kterém je tato služba umístěna (tzv. log soubory serveru). Přístupové údaje zahrnují název webové stránky, na kterou se přistupuje, soubor, datum a čas přístupu, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, URL odkazu (dříve navštívená stránka), IP adresu a poskytovatele, který žádost podal.

14.2 Informace ze souborů záznamů se z bezpečnostních důvodů (např. za účelem vyšetřování zneužití nebo podvodu) ukládají maximálně po dobu sedmi dnů a poté se vymažou. Údaje, jejichž další uchovávání je nutné pro důkazní účely, jsou z vymazání vyloučeny až do konečného objasnění příslušného incidentu.

15. online přítomnost v sociálních médiích
15.1 Na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. GDPR udržujeme online přítomnost v rámci sociálních sítí a platforem, abychom mohli komunikovat se zákazníky, zájemci a uživateli, kteří jsou tam aktivní, a informovat je o našich službách. Při přístupu na příslušné sítě a platformy platí podmínky a pokyny pro zpracování údajů jejich provozovatelů.

15.2 Pokud není v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, zpracováváme údaje uživatelů, pokud s námi komunikují v rámci sociálních sítí a platforem, např. píší příspěvky na našich online prezentacích nebo nám posílají zprávy.

15.3 Službu Google Analytics používáme k zobrazování reklam umístěných společností Google a jejími partnery v rámci reklamních služeb pouze těm uživatelům, kteří rovněž projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří mají určité charakteristiky (např. zájem o určitá témata nebo produkty určený na základě navštívených webových stránek), které předáváme společnosti Google (tzv. "remarketing" nebo "Google Analytics audiences"). Pomocí remarketingových publik chceme také zajistit, aby naše reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nebyly obtěžující.

16. Statcounter

Na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) používáme StatCounter, službu webové analýzy, která integruje nástroj pro statistické vyhodnocování přístupů návštěvníků a je provozována společností StatCounter, Guinness Enterprise Centre, Taylor's Lane Dublin 8, Irsko. StatCounter používá takzvané "cookies", textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analyzovat vaše používání webových stránek.

Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání této online nabídky jsou uloženy na serveru provozovaném společností StatCounter. Ze zpracovaných údajů mohou být vytvořeny uživatelské profily, které se používají pouze pro analýzu, nikoliv pro reklamní účely.

Další informace naleznete ve znalostní databázi StatCounter https://statcounter.com/support/knowledge-base/314/.

17. komunikace poštou, e-mailem, faxem nebo telefonicky.
17.1 Pro obchodní transakce a marketingové účely používáme prostředky komunikace na dálku, jako je pošta, telefon nebo e-mail. Přitom zpracováváme inventární údaje, adresní a kontaktní údaje, jakož i smluvní údaje zákazníků, účastníků, zájemců a komunikačních partnerů.

17.2 Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení se zákonnými požadavky na reklamní sdělení. Kontaktování probíhá pouze se souhlasem kontaktních partnerů nebo v rámci zákonných oprávnění a zpracovávané údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné, a v opačném případě s námitkou/odvoláním nebo zánikem základu pro oprávnění nebo zákonné archivační povinnosti.

18. newsletter
18.1 Následujícími informacemi vás informujeme o obsahu našeho newsletteru, jakož i o postupu registrace, odesílání a statistického vyhodnocování a o vašich právech na námitku. Přihlášením k odběru našeho newsletteru souhlasíte s jeho zasíláním a s popsanými postupy.

18.2 Obsah newsletteru: Newslettery, e-maily a jiná elektronická oznámení s reklamními informacemi (dále jen "newsletter") zasíláme pouze se souhlasem příjemce nebo na základě zákonného zmocnění. Pokud je obsah newsletteru výslovně popsán při registraci k odběru newsletteru, je pro souhlas uživatele rozhodující. Naše newslettery obsahují také informace o našich produktech, nabídkách, akcích a naší společnosti.

18.3 Double opt-in a přihlašování: Registrace k odběru našeho newsletteru probíhá v rámci tzv. double opt-in procedury. To znamená, že po registraci obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení registrace. Toto potvrzení je nezbytné, aby se nikdo nemohl zaregistrovat s e-mailovými adresami jiných osob. Přihlášení k odběru newsletteru se zaznamenává, aby bylo možné prokázat proces registrace v souladu se zákonnými požadavky. To zahrnuje uložení času registrace a potvrzení, jakož i IP adresy. Zaznamenávají se také změny vašich údajů uložené poskytovatelem rozesílacích služeb.

18.4 Poskytovatel rozesílacích služeb: Zpravodaj je zasílán prostřednictvím "MailChimp", platformy pro rozesílání zpravodaje amerického poskytovatele Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele zasílatelské služby si můžete prohlédnout zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Společnost Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp je certifikována podle dohody o štítu na ochranu soukromí, a nabízí tak záruku dodržování evropské úrovně ochrany údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).

18.5 Pokud využíváme poskytovatele rozesílacích služeb, může poskytovatel rozesílacích služeb podle svých vlastních informací použít tyto údaje v pseudonymní podobě, tj. bez přiřazení k uživateli, k optimalizaci nebo zlepšení svých vlastních služeb, např. k technické optimalizaci rozesílání a prezentace newsletteru nebo ke statistickým účelům za účelem zjištění, z jakých zemí pocházejí příjemci. Poskytovatel mailingových služeb však údaje našich příjemců newsletteru nepoužívá k tomu, aby jim sám psal nebo je předával třetím stranám.

18.6 Registrační údaje: Pro registraci k odběru newsletteru stačí zadat e-mailovou adresu. Volitelně vás požádáme o zadání jména, abychom vás mohli v newsletteru oslovit osobně.

18.7 Měření výkonu - Newslettery obsahují takzvaný "web-beacon", tj. soubor o velikosti pixelu, který se načte z našeho serveru při otevření newsletteru nebo, pokud využíváme poskytovatele služeb rozesílání, z jeho serveru. V rámci tohoto načítání se nejprve shromažďují technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a systému, jakož i vaše IP adresa a čas načtení. Tyto informace se používají pro technické vylepšení služeb na základě technických údajů nebo cílových skupin a jejich čtenářského chování na základě míst načtení (které lze určit pomocí IP adresy) nebo časů přístupu. Statistické průzkumy zahrnují také zjištění, zda jsou newslettery otevírány, kdy jsou otevírány a na které odkazy je klikáno. Z technických důvodů lze tyto informace přiřadit jednotlivým příjemcům newsletterů. Není však ani naší snahou, ani snahou poskytovatele mailingových služeb, pokud je využíván, sledovat jednotlivé uživatele. Analýzy nám slouží mnohem více k rozpoznání čtenářských návyků našich uživatelů a k tomu, abychom jim mohli přizpůsobit náš obsah nebo zasílat jiný obsah podle zájmů našich uživatelů.

18.8 Zasílání newsletteru a měření úspěšnosti probíhá na základě souhlasu příjemců podle čl. 6 odst. 1 písm. a, čl. 7 GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 č. 3 UWG nebo na základě zákonného zmocnění podle § 7 odst. 3 UWG.

18.9 Rakousko: Zasílání newsletteru a měření úspěšnosti probíhá na základě souhlasu příjemců podle čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 GDPR ve spojení s § 107 odst. 2 TKG nebo na základě zákonného zmocnění podle § 107 odst. 2 a 3 TKG.

18.10. Zaznamenání procesu registrace je založeno na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR a slouží jako důkaz souhlasu se zasíláním newsletteru.

18.11. Příjemci newsletteru mohou příjem našeho newsletteru kdykoli zrušit, tj. odvolat svůj souhlas. Odkaz na zrušení zasílání newsletteru najdete na konci každého newsletteru. Tím zároveň zruší svůj souhlas s měřením výkonu. Samostatné zrušení měření výkonu bohužel není možné, v takovém případě je nutné zrušit celý odběr newsletteru. Po odhlášení odběru newsletteru budou vaše osobní údaje vymazány, pokud jejich uchování není zákonem vyžadováno nebo odůvodněno, v takovém případě bude jejich zpracování omezeno na tyto výjimečné účely. Zejména můžeme na základě našich oprávněných zájmů uchovávat odhlášené e-mailové adresy až po dobu tří let, než je vymažeme pro účely zasílání newsletterů, abychom mohli prokázat, že byl dříve udělen souhlas. Zpracování těchto údajů je omezeno na účely případné obrany proti žalobám. Individuální žádost o výmaz je možná kdykoli za předpokladu, že je současně potvrzena dřívější existence souhlasu.

19. integrace služeb a obsahu třetích stran
19.1 Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) využíváme v rámci naší online nabídky obsah nebo nabídky služeb od poskytovatelů třetích stran. GDPR) obsah nebo nabídky služeb od poskytovatelů třetích stran za účelem integrace jejich obsahu a služeb, jako jsou videa nebo písma (dále jednotně jen "obsah"). To vždy předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu, kteří jsou třetími stranami, rozpoznají IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nemohli obsah do prohlížeče odeslat. IP adresa je tedy pro zobrazení tohoto obsahu vyžadována. Snažíme se používat pouze obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají k doručení obsahu pouze IP adresu. Poskytovatelé třetích stran mohou pro statistické nebo marketingové účely používat také tzv. pixelové značky (neviditelná grafika, známá také jako "web beacons"). Pixelové značky mohou být použity k analýze informací, jako je návštěvnost stránek tohoto webu. Pseudonymizované informace mohou být také uloženy v souborech cookie v zařízení uživatele a mohou obsahovat technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazujících webových stránkách, době návštěvy a další informace o využívání naší online nabídky a také mohou být propojeny s takovými informacemi z jiných zdrojů.

19.2 Následující prezentace poskytuje přehled poskytovatelů třetích stran a jejich obsahu spolu s odkazy na jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, která obsahují další informace o zpracování údajů a v některých zde již zmíněných případech i možnosti námitky (tzv. opt-out).
- Pokud naši zákazníci využívají platební služby třetích stran (např. PayPal nebo Sofortüberweisung), platí podmínky a informace o ochraně údajů příslušných poskytovatelů třetích stran, které jsou k dispozici na příslušných webových stránkách nebo v transakčních aplikacích.

- Videa z platformy "YouTube" poskytovatele Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

- Do naší online nabídky mohou být integrovány funkce služby nebo platformy Twitter (dále jen "Twitter"). Twitter je služba poskytovaná společností Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Tyto funkce zahrnují prezentaci našich příspěvků v rámci Twitteru v rámci naší online nabídky, odkaz na náš profil na Twitteru a možnost interakce s příspěvky a funkcemi Twitteru, jakož i měření, zda se uživatelé dostanou k naší online nabídce prostřednictvím námi umístěných reklam na Twitteru (tzv. měření konverzí). Twitter je certifikován podle dohody o štítu na ochranu soukromí, a nabízí tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/de/privacyOpt-Out: https://twitter.com/personalization.