Likvidace

Tato stránka vás informuje o postupech společnosti Lobaro GmbH v souvislosti se směrnicí EU 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je v německém právu implementována zákonem "Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG)". O likvidaci vyřazených zařízení Lobaro platí následující prohlášení závazné pouze pro zákazníky v Německu. Zákazníci v jiných zemích by se měli obrátit na místní úřady, které jim poskytnou příslušné informace.

Naléhavým cílem směrnice EU 2002/96/ES je minimalizovat odstraňování OEEZ společně s netříděným komunálním odpadem a dosáhnout vysoké úrovně odděleného sběru a recyklace OEEZ. Elektronická zařízení mohou obsahovat látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví, a nikdy by neměla být likvidována společně s domovním odpadem.

WEEE / ElektroG

Směrnice WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) je směrnice EU 2002/96/ES o snižování rostoucího množství elektronického odpadu z již nepoužívaných elektrických a elektronických zařízení. Jejím cílem je předejít vzniku rostoucího množství elektronického odpadu, snížit jeho množství a odstranit jej způsobem šetrným k životnímu prostředí prostřednictvím rozšířené odpovědnosti výrobce.

Zákon o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG) obsahuje velké množství požadavků na zacházení s elektrickými a elektronickými zařízeními. Zde jsou shromážděny ty nejdůležitější (informace pro výrobce podle § 19a ElektroG):

 • Oddělený sběr odpadních zařízení
  • Elektrická a elektronická zařízení, která se stala odpadem, se označují jako OEEZ. Majitelé OEEZ je musí likvidovat odděleně od netříděného komunálního odpadu. OEEZ nepatří zejména do domovního odpadu, ale do speciálních systémů sběru a zpětného odběru.
 • Baterie a dobíjecí baterie a lampy
  • Majitelé OEEZ musí zpravidla před odevzdáním do sběrného místa oddělit od OEEZ použité baterie a akumulátory, které nejsou součástí OEEZ, a také světelné zdroje, které lze z OEEZ vyjmout, aniž by došlo k jejich poškození. To neplatí, pokud jsou OEEZ připravena k opětovnému použití za účasti orgánu veřejné správy odpadů.

 • Oznámení o ochraně údajů
  • Stará zařízení často obsahují citlivé osobní údaje. To se týká zejména zařízení informačních a telekomunikačních technologií, jako jsou počítače a chytré telefony. Ve vlastním zájmu upozorňujeme, že každý koncový uživatel je odpovědný za vymazání údajů z vyřazovaných zařízení, která mají být zlikvidována.
 • Význam symbolu "přeškrtnuté popelnice"
  • Symbol přeškrtnuté popelnice, který je pravidelně zobrazován na elektrických a elektronických zařízeních, znamená, že příslušné zařízení musí být po skončení životnosti sbíráno odděleně od netříděného komunálního odpadu.

Správná likvidace zařízení B2B Lobaro

Zařízení Lobaro jsou vyvinuta a prodávána pro profesionální použití. Proto byly odpovědnou německou agenturou Stiftung EAR (Elektro- Altgeräte Register) uznány jako výrobky B2B (business to business). Zařízení Lobaro GmbH je zde registrováno pod číslem. DE18824018 registrovaná.

Klasifikace B2B znamená, že společnost Lobaro není povinna sbírat OEEZ z obecních sběrných míst, jak to vyžaduje zákon ElektroG pro výrobce OEEZ určených pro spotřebitelský trh.

V důsledku toho mohou naše výrobky také ne být tímto způsobem zlikvidovány.

Místo toho nabízíme našim zákazníkům, aby si zařízení Lobaro, která již nepoužívají, vzali zpět a řádně je zlikvidovali na naše náklady.

Abychom vytvořili příležitosti pro zpětný odběr starých spotřebičů, spolupracujeme s několika kvalifikovanými recyklačními společnostmi. Pokud se námi vyrobený přístroj stal starým zařízením a chcete jej vrátit, obraťte se prosím na: https://www.take-e-way.de/leistungen/elektrogesetz-weee-elektrog/b2b-altgeraete-ruecknahme-entsorgung/ a vyplňte dotazník.

RoHS

Jako výrobce průmyslových zařízení pro informační a telekomunikační technologie vyrábíme výrobky splňující požadavky směrnice RoHS v souladu s obsahem směrnice EU 2011/65/EU.

Zákon o bateriích

Lobaro GmbH je registrován pod reg. č. DE87567817 v souladu se zákonem o bateriích (BattG).

V souladu s § 12 věta 1 č. 1-3 BattV (vyhláška o zpětném odběru a likvidaci použitých baterií a akumulátorů (BattVO) ze dne 27. března 1998 (BGBl. I str. 658)) jako prodejce upozorňujeme, že zákazník jako konečný spotřebitel je ze zákona povinen vrátit použité baterie. Baterie lze po použití bezplatně vrátit společnosti Lobaro. Pokud jsou baterie zasílány prodejci, musí být balíček dostatečně označen razítkem.

Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích nebo akumulátorech znamená, že po skončení jejich životnosti nesmí být vyhozeny do domovního odpadu. Následující symbol znamená, že se jedná o baterie obsahující těžké kovy a škodliviny, které se nesmí likvidovat s běžným domovním nebo komerčním odpadem. Zkratky pod symbolem znamenají: "Cd" (kadmium), "Li" (lithium) / "Li-Ion" (lithium-iontové), "Ni" (nikl), "Mh" (hydrid kovu), "Pb" (olovo), "Zi" (zinek).

Baterie mohou obsahovat látky škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Při manipulaci s bateriemi obsahujícími lithium je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože hrozí zvláštní rizika. Oddělený sběr a recyklace starých baterií a akumulátorů má zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Snažte se co nejvíce zabránit vzniku odpadu ze starých baterií, např. tím, že dáte přednost bateriím s delší životností nebo dobíjecím bateriím. Vyvarujte se prosím znečišťování veřejných prostranství tím, že nebudete nedbale odkládat baterie nebo elektrická a elektronická zařízení obsahující baterie. Zvažte, prosím, způsoby, jak baterie místo likvidace znovu použít, např. repasováním nebo opravou baterie.